Kursöversikt

AFT077 Form och teknik lp3 VT22 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator Konstruktionslära: Karl-Gunnar Olsson
031 7722350, kgo@chalmers.se

Examinator Arkitekturens material: Peter Lindblom
031 7722411, pl@chalmers.se

Examinator Byggteknik och byggande: Peter Lindblom
031 7722411, pl@chalmers.se

Handledare:
Ritsal 1: Benjamin Björksell, benbjork@student.chalmers.se
Ritsal 1: Oskar Mattsson, nesset@student.chalmers.se
Ritsal 2: Toste Skånberg, toste@student.chalmers.se
Ritsal 2: Erik Gustafsson, ergustaf@student.chalmers.se
Ritsal 3: Tommy Ngo, tommyng@student.chalmers.se
Ritsal 3: Sebastian Oguz, soguz@student.chalmers.se 
Ritsal 3: Olle Bergström, ollber@student.chalmers.se
Ritsal 4: Hanna Bergquist, hanbergq@student.chalmers.se
Ritsal 4: Daga Karlsson, dagak@student.chalmers.se
Ritsal 4: Julia Gunnarsson, julgunn@student.chalmers.se
Ritsal 5: Jonatan Hulterström, jonhul@student.chalmers.se
Ritsal 5: Milad Balasim Arif , balasim@student.chalmers.se
Ritsal 5: Erica Hörteborn, erica.horteborn@chalmers.se

                                  

COVID-19

Covid-19 påverkar hur vi kan bedriva föreläsningar, seminarier, arbete i verkstad och slutredovisning. Nedan följer en kort sammanställning om vad som gäller för respektive aktivitet. Ni har själva ett stort ansvar i att följa de regler som gäller i denna kurs och på Chalmers.

Föreläsningar - kursens föreläsningar sker via Zoom. Vi följer gällande smittskyddsrekommendationer vilket kan innebära att gjord planering kan ändras och delar av kursen kan behövas genomföras på Zoom.

Grupparbete - de flesta av kursens uppgifter genomförs som grupparbeten. Grupperna organiserar själva arbetet och ansvarar för att den arbetsform som väljs följer gällande smittskyddsrekommendationer. I varje ritsal finns tillgång till en hylla och en låda per student. Följ de regler som finns anslagna för rörelser i korridorer och för max antal personer i varje rum. 

Inlämningar och examinerande moment - Inlämningar sker digitalt och examinerade moment planeras att ske på plats.

Byggdagar - genomförs som en enskild uppgift i närhet till A-verkstaden. Här gäller arkitekturverkstaden särskilda anvisningar med tillhandahållen skyddsutrustning, god handhygien och distansering.

Seminarier - sker i små grupper (nio/tio studenter och en handledare). Grupperna bestämmer själva formerna för och organisationen av genomförandet.

Brokonstruktion - kommer att äga rum i mars så vi väntar med att ta ställning till genomförandet av den.

 

Kursens syfte och delmoment

Form, teknik och arkitektur är en introduktion till den del av arkitektutbildningen som behandlar en byggnads gestaltning och funktion i samspel med materialval och tekniska system. Kursen är uppbyggd kring tre moment:

 • Byggteknik och byggande
 • Arkitekturens material
 • Konstruktionslära

Byggteknik och byggande
Hela årskursen kommer att följa och medverka i en praktisk byggprocess genom att vi i modell bygger en liten byggnad i skala 1:10. I detta kursmoment tränas förmågan att tolka ritningar och att se att det ritade också ska kunna byggas, och förmågan att se och förstå två viktiga tekniska system – klimatskalet och den bärande stommen. Här ges också tillfälle att uppöva förmågan att se och reflektera över detaljens betydelse för helheten.

Arkitekturens material
Arkitekturens material behandlar några av de vanligaste byggnadsmaterialen. För en arkitekt handlar materialkunskap om materialens sinnliga egenskaper – hur de ser ut och känns och hur detta kan förklaras utifrån materialens inre struktur, tillverkning och bearbetning. Samtidigt handlar materialkunskapen om materialens fysiska egenskaper – hur de bidrar till hållfasthet, värmeekonomi och sunda livsmiljöer och hur användningen av dem i olika avseenden påverkar vår globala miljö.

Konstruktionslära
Konstruktionslära handlar om byggnaders bärande system och består av tre delar: Byggnader som bärande system – om det bärande systemets uppgifter och om bärande, buret och konstruktiv logik. Kroppar, strukturer och krafter – om mekanikens grundbegrepp. Arkitekturens strukturer – om konstruktionens klassiska typer: linan, bågen, fackverket, skivan, pelaren, balken och ramen. En central del av konstruktionsläran behandlar termer, representationer och symboler för konstruktionslärans begrepp, element och fenomen. Kunskaper om centrala begrepp, om överenskomna avgränsningar och definitioner tillsammans med insikter om egna och andras skilda tolkningar utgör grunden för ett gemensamt språk. Att förstå konstruktionslärans fenomen och se dess mönster kan handla om att vara förtrogen med villkoren för kroppars rörelsemönster och balans och om att förstå hur delkroppars material och form i samspel med hur strukturer sätts samman styr kraftflöden och skapar egenskaper som hållfasthet och stabilitet. Genom denna kunskap kan gestaltandet av rum och skapandet av effektiva konstruktioner ske i ett växelspel och vara varandras förutsättning.

 

Kursens upplägg

Momentet Byggteknik och byggande undervisas genom att kursdeltagare i samma ritsal under en BYGGDAG bidrar till byggandet av tio fysiska modeller. Varje modell växer successivt fram under tio schemalagda BYGGDAGAR exklusive en reservdag. Då grupperna består av åtta till nio studenter och tiden för färdigställandet av modellen beror på hur snabb gruppen är så kommer i slutet hela gruppen att få ta ansvar för färdigställandet av gruppens modell.

Byggandet äger rum i närhet till Snickeriet. Varje BYGGDAG klockan 13.15 samlas gruppen till ett Zoom-möte där byggande student kort redovisar sin dag. Zoomlänkar till BYGGDAGAR - se under Schema nedan. Hela byggprocessen dokumenteras i en processdagbok för varje modell. Varje byggdags arbete dokumenteras av den byggande studenten i form av ett dagboksblad. Alla tidigare dagboksblad lämnas sedan vidare till nästa student. Hela den samlade processdagboken examineras fredagen den 18/3 genom att varje student redovisar sitt bidrag från processdagboken samt lyssnar till de andra som arbetat med samma modell. På så sätt knyts byggdagarnas delar samman till en helhet.

För att schemamässigt möjliggöra det praktiska byggandet kommer kollisioner att ske med andra kursmoment. Grupperna löser detta själva i samråd med respektive grupps handledare.

Momentet Arkitekturens material undervisas genom föreläsningar och arbete med en materiallåda. I kursen har fokus lagts på materialet trä men frågeställningarna och arbetssättet kring att undersöka material i arkitekturen är allmängiltigt. Närvaro på föreläsningar är obligatorisk och examineras genom inlämning av en kort skriftlig reflexion över föreläsningen. Frånvaro medför att separat redovisning av det som behandlats (eller motsvarande) ska göras. Materiallådan examineras onsdag den 16/2 genom att varje ritsal gemensamt går igenom de olika materialproverna i lådan och genom att var och en genomför en materialkännedomstest där man ska klara att identifiera samtliga material från lådan.

Momentet Konstruktionslära undervisas genom föreläsningar, övningar och seminarier. Konstruktionsläran består av tre delar: Kursen inleds med delen byggnaden som bärande system (läsvecka 1) som ger träning i att systematiskt beskriva hur en byggnadsstomme är logiskt ordnad för att bära vertikal och horisontell last. Med en känsla för vad ett bärande system kan vara tar vi ett steg tillbaka och fördjupar oss i några av konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband (läsvecka 2-4). Här övar vi på generella begrepp och samband som är kopplade till kroppar och strukturer och de krafter som verkar på och i dem. Med stöd i dessa begrepp och samband kan vi sedan undersöka verkningssättet hos grundtyperna av arkitekturens strukturer (läsvecka 5-7) på ett sätt som förbereder för egna designval kring byggnaders bärande system. Momentet avslutas läsvecka 8-9 genom att det material som tagits fram och redovisats vid seminarierna bearbetas och sammanställs till en Lärobok i konstruktion. Arbetet med läroboken sker individuellt eller i grupper om två personer. Läroboken lämnas in torsdag den 17/3 och examineras fredag den 18/3.

 

Schema

TimeEdit

Gemensam Zoom-länk för kursen.

 

Vecka 3

Måndag  17/1  09.00 - 11.45   Föreläsning
                           Introduktion

Torsdag  20/1   08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Byggnaden som bärande system
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete  
                           Övning 1

Fredag    21/1   BYGGDAG 1
                           08.00 - 08.30
                           Byggdagar - gemensam introduktion för alla
                           08.45 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Zoom
                           Gemensam uppdatering BYGGDAG 1
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 1

Vecka 4

Onsdag  26/1   08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Introduktion av materiallåda                           Ulf Janson:   Arkitektur och trä_del1 (samlad pdf ligger nu under Arkitektur och trä del 1 och 2, den 9 februari)

Torsdag  27/1   08.00 - 11.45   Föreläsning    
                           Kroppar och strukturer
                           PointSketch 2D                                  
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 2

Fredag    28/1   BYGGDAG 2 
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Zoom
                           Gemensam uppdatering BYGGDAG 2
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 2

Vecka 5

Onsdag    2/2   BYGGDAG 3

Torsdag    3/2   08.00 - 11.45   Föreläsning                  
                           Krafter
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 3  (nu med alla 5 uppgifter)

Fredag      4/2   BYGGDAG 4
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Zoom
                           Gemensam uppdatering BYGGDAG 3 och 4
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 3

Vecka 6

Onsdag  9/2     08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Ulf Janson:   Arkitektur och trä, del 1 och 2 

Torsdag  10/2   08.00 - 11.45   Föreläsning 
                           Krafter och balans
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 4

Fredag    11/2   BYGGDAG 5
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Zoom
                           Gemensam uppdatering BYGGDAG 5
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 4

Vecka 7

Tisdag     15/2   BYGGDAG 6

Onsdag   16/2   08.00 - 14.00   Ritsal - eget arbete
                            Eget arbete med materiallåda
                            14.15 - 15.30   Ritsal
                            Presentation av materiallåda
                            15.30 - 17.00   Ljusgården
                            Examination av materiallåda

Torsdag  17/2    08.00 - 11.45   Föreläsning
                            Linan, bågen och fackverket
                            Övning 5

Fredag    18/2    BYGGDAG 7
                            08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                            Övning 5
                            13.15   Zoom
                            Gemensam uppdatering BYGGDAG 6 och 7
                            13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                            Seminarium 5

Vecka 8

Måndag   21/2   BYGGDAG 8

Torsdag    24/2   08.00 - 11.45   Föreläsning
                             Balken och ramen
                             13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Övning 6
                             ForcePAD

Fredag     25/2    BYGGDAG 9
                             08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                             13.15   Zoom
                             Gemensam uppdatering BYGGDAG 8 och 9
                             13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                             Seminarium 6

Vecka 9

Torsdag    3/3     08.00 - 11.45  Föreläsning
                            Pelaren och skivan
                            13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Övning 7

Fredag      4/3     BYGGDAG 10
                             08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                             13.15   Zoom
                             Gemensam uppdatering BYGGDAG 10
                             13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium 
                             Seminarium 7

Vecka 10

Onsdag     9/3     08.00 - 9.45    Ritsal - eget arbete

                             10.00 - 11.45   Föreläsning
                             Morten Lund:   Broar - arkitektur och konstruktion 

                             Bilder från brotester 

                              

                              

                              
                            

Torsdag   10/3    09.00 - 14.00
                             Broprovning
                             14.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Sammanställning av Lärobok
Fredag     11/3    BYGGDAG RESERVDAG
                             08.00 - 17.00   Ritsal - eget arbete 
                             Sammanställning av Lärobok

Vecka 11

Onsdag    16/3   08.00 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Sammanställning av Lärobok

Torsdag    17/3   08.00 - 16.00   Ritsal - eget arbete
                             Sammanställning och slutgenomgång av Lärobok
                             16.00   INLÄMNING av Lärobok         
Fredag     18/3    09.00 - 09.45   Examination
                             Examination Lärobok
                             10.00 - 14.00   Examination
                             Examination Byggdagar  

                             Processdagböcker 1-9

Lärandemål

Konstruktionslära (4,5 hp) (del A: Inlämningsuppgift):

 • Redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.
 • Redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).
 • Skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycks-medel i en utformningsprocess.
 • Analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.
 • Uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion, uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

Arkitekturens material (1,5 hp) (del B: Laboration):

 • Redogöra för ett studerat byggnadsmaterial i termer av: arkitektoniskt uttryck, arter och typer, strukturer och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan samt för hur materialet kan ingå i konstruktion och arkitektur.

Byggteknik och byggande (1,5 hp) (Del C: Konstruktionsövning laboration):

 • Redogöra för en enkel byggnads stomme och klimatskal.
 • Tolka enkla byggnadsritningar.
 • Redogöra för det praktiska genomförandet av en enkel byggnad.

 

Examination

Kursen examineras genom aktiv närvaro, redovisningar enligt följande

Byggteknik och byggande

 • Genomförda byggövningar
 • Redovisad och examinerad processdagbok

Arkitekturens material

 • Aktiv närvaro vid materialföreläsningar
 • Genomförd materialuppgift (materiallåda och informationsblad)
 • Godkänd materialkännedomstest

Konstruktionslära

 • Aktiv redovisning av uppgifter vid seminarier och vid konstruktionsprovning
 • Godkänd lärobok i konstruktion

 

Kurslitteratur

Referenslitteratur Byggteknik och byggande

Strandberg, B., Lavén F.: Bygga hus - illustrerad bygglära. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144125138

TräGuiden - Digital handbok för trä och träbyggande. Svenskt Trä.
https://www.traguiden.se/

 

Referenslitteratur Arkitekturens material (allmänt)

Burström, P.-G., Nilyér, K.: Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144057552

Hegger, M. et al: Construction Materials Manual, Birkhäuser, 2006. ISBN 9783764375706  

Referenslitteratur Arkitekturens material (trä)

Att välja trä: Trävaror och träprofiler till bygget. Svenskt Trä.
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/att-valja-tra.pdf

Dahlgren, T., Wistrand, S. & Wiström, M.: Nordiska träd och träslag. Stiftelsen ARKUS, 2004. ISBN 9789197362627

Herzog, T., et al: Timber Construction Manual. Birkhäuser, 2008. ISBN 9783034614634

Beyer, G., m.fl.: Tackla klimatförändringen: Använd trä. Cei-Bois, 2007.

 

Kurslitteratur Konstruktionslära

Meistermann, A.: Basics loadbearing systems. Birkhäuser, 2007. ISBN 9783764381073
Kursboken ger en kort men bra sammanfattning av kursen och har som uppgift är att vara ett stöd när den egna läroboken sammanställs i slutet av kursen. Läsning rekommenderas därför inte förrän under de tre avslutande veckorna.
https://www.bokus.com/bok/9783764381073/basics-loadbearing-systems/

Referenslitteratur Konstruktionslära

Sandaker B. N., Eggen A. & Cruvellier M. R.: The Structural Basis of Architecture. Routledge, 2019. ISBN 9781138651999

Engel, H.: Structure Systems. Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 2009. ISBN 9783775718769

Ching, Francis D. K.: Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design. Wiley, 2013. ISBN 9781118458358

Schodek, D., Bechthold, M.: Structures, Pearson, 2013. ISBN 9781292040820

Engström, D. et al: Arkitektur och bärverk. Formas, Stockholm 2004. ISBN 91-540-5923-2.

Salvadori, M.: Why buildings stand up, the strength of architecture. W. W. Norton, New York, 1991. ISBN 9780393306767

Salvadori, M.: The art of Construction, Chicago Review Press, 1990. ISBN 9781556520808

Björk, C., Reppen, L., Kallstenius, P.: Så byggdes husen 1880-2000. Formas, 2013. ISBN 9789173336185

Gamla föreläsningar

Föreläsning 1: Byggnaden som bärande system

Föreläsning 2: Kroppar och strukturer

Föreläsning 3: Krafter

Föreläsning 4: Krafter och balans

Föreläsning 5: Linan, bågen och fackverket

Föreläsning 6: Balken och ramen

Föreläsning 7: Pelaren och skivan

 

Kursutvecklingsarbete

I kursutvärderingarna för 2018, 2019 och 2020 års kurers var kritiken övervägande positiv (sammanfattande intryck av kursen 4.45, 3.97 respektive 4.53) men det finns alltid moment att förbättra.

Utveckling de senaste åren som fungerat väl och som vi också har bevakat vid årets planering:

 • Schemalagd tid för skrivandet av läroboken (Konstruktionslära)
 • Mer av förklarande text i ppt-presentationerna (Konstruktionslära)
 • Tydlig förklaring av övningsuppgifternas syfte när de presenteras på föreläsningen (Konstruktionslära)

Under årets kurs genomförs 3 kursnämndsmöten tillsammans med kursnämnds-representanter och studienämnd. Den avslutande kursnämnden baseras på en kurs-enkät som går ut till alla efter avslutad kurs. Alla kursdeltagare får också gärna lämna synpunkter, konstruktiv kritik och kommentarer direkt till lärarna.

 

Kursnämnds-representanter är:

Ritsal 1: Anna Johansson

Ritsal 2: Beata Holmlid

Ritsal 3: Alma Bellman

Ritsal 4: Lydia Persson

Ritsal 5: Astrid Sandberg

 

Tider för kursutvärdering

Torsdag 10 februari - Allmän avstämning kring genomförande och arbetsklimat.

Torsdag 3 mars - Utformning av kursenkät

Fredag 18 mars - Gemensamt kurssamtal

V:14-17 alt. september - Avslutande kursnämnd

           

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum