Course syllabus

Kurs PM

Kontaktuppgifter

Examinator:  Angela Sasic, Angela.Sasic@chalmers.se

Föreläsare:    Gunnar Isaksson, GICON

                      Göran Andersson, GICON

Handledare och kurs koordinator:  Kristina Nilsson, GICON, kristina.nilsson@gicon.se

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att med ett systemperspektiv ge kunskaper om byggnaders inneklimat för att i byggprocessens tidiga skeden kunna styra mot goda lösningar såväl avseende funktion som energi- och resurseffektivitet.

Kursen har två grundläggande utgångspunkter: Människans upplevelser och fysiska välbefinnande, och hur detta kan formuleras som funktionskrav för byggnaden, samt den omgivande naturens klimatförutsättningar och dess ändliga resurser i form av material och energi. Genom att definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö kan innebörden av formulerade krav göras tydliga och konsekvenser i form av tekniska system förstås.

 

Plan för föreläsningar, övningar och redovisningar

Översikt: TimeEdit (Länkar till en externa sida).

 

Byggnaden som klimatsystem

Vecka 5
Torsdag 3/2       13.15 - 16.00   
                            Byggnaden som system - inneklimat och energi

Fredag 4/2         09.00 - 11.45   
                            Luftbehandling och ventilation
                            13.15 - 16.00   
                            Tillämpningsövning 1 - arkiv/museum

Vecka 6

Måndag 7/2       09.00 - 11.45   
                            Rörsystem (värme, kyla, vatten)

Tisdag 8/2          09.00 - 11.45 
                            Tillämpningsövning 2 (del 1)- kontor

Fredag 11/2       09.00 - 11.45   
                            Energisystem och klimatsystemens utrymmesbehov
                            13.15 - 16.00   
                            Tillämpningsövning 2 (del 2)-  kontor

Vecka 7
Måndag 14/2     09.00 - 11.45   
                            Repetition inför dugga                       

Tisdag 15/2        08.30 - 11.45   
                            Dugga (obligatorisk närvaro)        

 

Kandidatprojektets klimatsystem

Vecka 12                    

Tisdag 22/3        13.15 - 17.00   
                             Minikonferens kring inneklimat, klimatsystem och dagsljus. 
                             GICON är en av föreläsarna.      

Vecka 14                    

Måndag 4/4        Gruppvis handledning i kandidatarbetet. 

Sal R101
09.00-09.25 – Tilda Cronsell och Julia Gunnarsson
09.25-09.50 – Mattias Österman och Ellen Nyholm
10.00-10.25 – Erik Gustafsson och Tommy Ngo
10.25-10.50 – Olof Stålhammar och Niklas Eriksson
11.00-11.25 – Milad Arif och Märta Nordström

Sal R100
09.25-09.50 – Sebastian Oguz och Isac Mjörnell
10.00-10.25 – Tyra Lindh och Matilda Brännström
10.25-10.50 – Richard Heikkilä och Markus Kempe
11.00-11.25 – Toste Skånberg Dahlstedt och Erik Wigh

 

Tisdag 5/4           Gruppvis handledning i kandidatarbetet.              

Sal R100
09.00-09.25 – David Selse och Wilma Rönnäng
09.25-09.50 – Helge Berntsson, Rebecka Leidelöf och Frida Rehnberg
10.00-10.25 – Maria Jidah och Rasha El-Rifai
10.25-10.50 – Isabelle Olsson och Albina Lama

Sal R101
09.25-09.50 – Hanna Bergqvist och Daga Karlsson
10.00-10.25 – Olle Bergström och Jonatan Hulterström
10.25-10.50 – Vivian Barbiche och Rasha Al Asmi
11.00-11.25 – Benjamin Björksell och Oskar Nesset Mattsson

 

Energi- och miljöprogram

Vecka 19
Måndag 9/5       09.00 - 16.00
                            Energi och miljöprogram (introduktion)
                            Uppgift Energi och miljöprogram

Onsdag 11/5      09.00 - 11.45
                            Konsultation 1 - Energi och miljöprogram

Fredag 13/5       13.15 - 16.00
                             Konsultation 2 - Energi och miljöprogram 

Vecka 20
Tisdag 17/5       09.00 - 16.00
                            Redovisning - Energi och miljöprogram (obligatorisk närvaro)

09.00-09.45 – Tilda Cronsell och Julia Gunnarsson
                          Toste Skånberg Dahlstedt och Erik Wigh
                          Milad Arif och Märta Nordström

10.00-10.45 – Mattias Österman och Ellen Nyholm,
                          David Selse och Wilma Rönnäng
                          Benjamin Björksell och Oskar Nesset Mattsson

11.00-11.45 – Erik Gustafsson och Tommy Ngo
                          Vivian Barbiche och Rasha Al Asmi
                          Tyra Lindh och Matilda Brännström

13.15-14.00 – Olof Stålhammar och Niklas Eriksson
                          Sebastian Oguz och Isac Mjörnell
                          Maria Jidah och Rasha El-Rifai

14.15-15.00 – Richard Heikkilä och Markus Kempe
                          Isabelle Olsson och Albina Lampa
                          Hanna Bergqvist och Daga Karlsson

15.15-16.00 – Helge Berntsson, Rebecka Leidelöf och Frida Rehnberg
                          Olle Bergström och Jonatan Hulterström

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial läggs upp på CANVAS

Fördjupning: Buildings and Energy av professor Enno Abel, Enno Abel.pdf

 

Corona-anpassning

Kursen ges på campus. Då restriktionerna upphävts kommer föreläsningar och övningstillfällen inte längre ges via Zoom. 

 

Kursens upplägg

Kursen består av tre delar:

Byggnaden som klimatsystem
Första delen behandlar byggnaden som klimatsystem och går igenom hur byggandens klimatskal samspelar med byggnadens tekniska system för inneklimat och energi. Vidare behandlas klimattekniska installationer och hur de interagerar med byggnaders rumsutformning och rumsorganisation. Denna del ger en teoribas och tränar förståelse genom övningsuppgifter. Delen avslutas med en individuell skriftlig tentamen.

Kandidatarbetets rum
I del två förbereds en tillämpning av teorin i kandidatarbetet. Avsikten är att tidigt och i det egna projektet skapa insikter om hur klimat- och energirelaterade önskemål och krav växelverkar med planering av rum och rumsorganisation. Innan kandidatarbetets tävlingskritik förväntas ett formulerat koncept för klimatsystem som på en rimlig nivå fungerar för det egna projektet. Direkt efter tävlingskritiken tas konceptet upp med betoning på hur man med olika representationer kan kommunicera ett klimattekniskt koncept. Materialet som tas fram ska kunna fungera som en del av projektets portföljredovisning. Arbetet genomförs i kandidatarbetsgrupperna.

Energi- och miljöprogram
Under del tre utvecklas tillämpningen i kandidatarbetet genom arbete med ett miljö- och energiprogram. Här preciseras och diskuteras bland annat kravnivåer kopplade till energi, rumskomfort och luftkvalitet. Delen avslutas med ett seminarium där de olika gruppernas program presenteras och diskuteras. Arbetet genomförs i kandidatarbetsgrupperna.

 

Obligatoriska moment och inlämningar

Obligatorisk närvaro krävs vid

15/2 Dugga

17/5 Redovisning av energi- och miljöprogram

Obligatoriska inlämningar (gruppvis)

Tillämpningsuppgifter 1 & 2

Energi- och miljöprogram 

Om man av objektiva anledningar (t ex sjukdom, förkylningssymptom) inte kan närvara vid obligatoriska moment eller är sent med tillämpningsuppgifter, ska man kontakta kurskoordinator snarast möjligt. Lämpliga ersättande alternativen ska erbjudas. 

Vid frånvaro eller förseningar av okända anledningar kommer en extra-uppgift motsvarande  0.5 hp att utformas och redovisas skriftligt. 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Inga stora förändringar. Tillämpning kandidatarbetet. Tenta/dugga

 

Lärandemål

(OBS: här kommer en förenklad beskrivning av lärandemål jämfört med kursplanen i Studieportalen Studieplan)

Inomhusklimat (ljus, ljud, värme, luft)

  • definiera, beskriva och kvantifiera begreppen inomhusklimat och inomhusmiljö
  • tillämpa grundläggande ljus-, ljud-, värme-, fukt- och lufttekniska begrepp och utifrån dessa formulera krav för god komfort inomhus
  • klargöra innebörden av formulerade krav och beskriva konsekvenser med avseende på temperatur och luftfuktighet samt i form av tekniska system som kan bli aktuella.
  • ha en principiell förståelse för uppbyggnaden av värme- och luftdistributionssystem och för dess övriga försörjningssystem
  • beskriva olika luftbehandlingstekniker

 

Gestaltning och hållbart byggande

  • redogöra för utformningens betydelse för energibalans och miljöbelastningar genom att använda information från simuleringar av energibalans och miljöbelastning
  • i utformningens tidiga skeden kunna ange modeller eller principer som inte försvårar energieffektivitet och höga miljöbelastningar
  • visa exempel på hur funktion och byggbarhet kan förenas med konstnärligt utvecklingsarbete i designprocessen

 

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig dugga, godkända tillämpningsuppgifter samt gruppvisa redovisningar av programskrivning.

Slutbetyget består av två delar, en del från duggan och en del från programskrivning. Duggan ger maximalt 34 poäng. Programskrivningen tilldelas 3, 5 eller 8 poäng. Programskrivningens poäng adderas till duggans poängsumma. Total möjlig poängsumma är 42 poäng. Godkänt svarar mot 17p (40%), betyg 4 mot 25p (60%) och betyg 5 mot 33,5p (80%).

Missad/utebliven dugga kan tas igen vid senare tillfälle. Tidpunkt för ny duggaskrivning bestäms i samråd med kursansvariga. 

Kursvärdering - förslag på studentrepresentanter

Här samlas förslag på slumpvalda studentrepresentanter för kursvärderingen. Flera eller andra studenter kan vara med. 

Kursvärderingsmöten

Mittmöte tbd

Avslutande möte annonseras senare

Kursnämnden

Förslag: Rasha Alasmi, Olle Bergström, Eddie Därth, Frida Rehnberg, Olof Stålhammar

För mer information om Chalmers kursvärderingsprocess - se följande sida: https://intranet.chalmers.se/verktyg-stod/utbildning/kurs/kursvardering/

 

 

Course summary:

Date Details Due