Course syllabus

Kurs-PM

AFT062 AFT062 Boendets rum lp4 VT21 (12 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

RUMS- OCH BYGGNADSGESTALTNING
Beskriva och reflektera över egna erfarenheter och upplevelser av boende
Beskriva estetiska värden avseende rumsgestaltning och rumssammanhang relaterat till boende
Visa genomförda laborationer där rum och boende har undersökts med olika konstnärliga uttrycksmedel.
Gestalta en mindre byggnad för boende, från helhet till detalj, insatt i en rumslig kontext i stad och/eller landskap.
Beskriva samverkan mellan inne- och uterum i relation till boendet som verksamhet och funktion
Redogöra för val av material och detaljer i förhållande till funktion och uttryck
Referera till myndigheters krav, regelverk och gällande normer.

BOENDET SOM AKTIVITET OCH VERKSAMHET
Analysera och beskriva boende för olika människor
Tolka och omsätta analysen i mål eller program för gestaltningen
Skapa rum och rumssamband för verksamheten
Beskriva och analysera olika slag funktionshinder relaterat till utformning av bpstäder.
Tillämpa kunskaper relaterat till olika funktionshinder i projektuppgiften

UTERUMMETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING
Vara orienterad om uterummets gestaltningselement
Förstå samspelet mellan byggnad och omgivande uterum


FORM, TEKNIK OCH KLIMAT
Med vedertagen terminologi beskriva en bostads inneklimat
Redogöra för ett klimatskals funktion och ge exempel hur ett klimatskal kan vara uppbyggt
Redovisa en principsektion samt ett urval av kritiska detaljer för byggnadens funktion och uttryck

VISUALISERING, PRESENTATION OCH REPRESENTATION

Kunna använda digitalt verktyg för att rita ritningar enligt branschstandard.
Kunna modellera enkla 3D-volymer digitalt.
Redovisa en designprocess där olika tekniker, medier och verktyg (fysiska modeller, handskisser, datorritningar etc.) har använts
Reflektera över hur olika val av tekniker, medier och verktyg har påverkat designprocessen.


PROCESSPLANERING
Redogöra för den egna studieprocessen före kursen
Reflektera över den egna studieprocessen efter kursen
Analysera lärandeprocessen i kursen
Reflektera över tillägnade kunskaper och färdigheter

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due