Course syllabus

Kurs-PM

ARK540 ARK540 Samhällsplanering ur ett byggherreperspektiv lp4 VT22 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

 • Förklara innebörden av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken för initiering och genomförande av ett byggprojekt
 • Begrepp som rör markåtkomst, planering, bygglov och fastighetsbildning (progression från kursen Fastighetsrätt och entreprenadjuridik)
 • Förklara byggherrens och kommunens roller i den process som skall leda till ett bygglov.
 • Förklara vilken formell påverkan myndigheter, sakägare och allmänhet har på utgången av den process som skall leda till ett bygglov.
 • Beskriva detaljplanens genomförandefrågor.
 • Ha kännedom om lagstiftning samt veta vart man vänder sig och hur man förbereder sig vid
  • Avstyckning och fastighetsreglering.
  • Fastighetsbildning, förändringar av fastighetsgränser, samfälligheter och servitut.
  • Fastighetsregistrering.
 • Analysera hur en översiktsplan och andra strategiska kommunala dokument för bebyggelse- och stadsutveckling påverkar en idé om ett byggprojekt.
 • Analysera vad existerande detaljplaner ger för byggrättigheter och andra möjligheter.
 • Analysera vad olika lägen (geografisk lokalisering)
  • betyder för att ett projekt skall bli ekonomiskt och funktionellt lyckat
  • kan ge för transaktionsrisk i form av en lång planprocess, politisering och överklaganden.
 • Ha kännedom om hur man ansöker om planbesked samt genomför förhandlingar och ingår:
  • Plankostnadsavtal
  • Genomförandeavtal
   • Exploateringsavtal
   • Markanvisningsavtal
   • Ramavtal
 • Känna till hur man specificerar och handlar upp
  • Projekthandlingar inför förhandling med kommunen och samråd.
  • En komplett ansökan om bygglov inklusive anmälan om kontrollansvarig, fasadritningar, markplaneritningar, mark och kulörbeskrivning, nybyggnadskarta, planritningar, sektionsritningar, teknisk beskrivning samt eventuella andra handlingar.
  • Handlingar för att få startbesked: Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, Redovisningar av lokalt omhändertagande av dagvatten. Energiberäkningar. Geoteknisk utredning. Kontrollplan. Ventilationsritningar. Grund- och stomritningar.
 • Känna till hur man överklagar ett avslag på bygglovsansökan.
 • Presentera ett projektförslag i form av en illustrationsplan, en detaljplan och en planbeskrivning vid ett avslutande kritiktillfälle samt göra en digital inlämning.
 • Värdera andras förslag vid ett avslutande kritiktillfälle.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due