Course syllabus

Kurs-PM

MCC166 Projektkurs i elektroteknik, IT och programmering lp4 VT22 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap

 

Kontaktuppgifter

Examinator och kursansvarig
Per Rudquist, Mikroteknologi och nanovetenskap, per.rudquist@chalmers.se telefon 772 3389

Lärare och handledare
Per Rudquist
Tomas Löfwander,  tomas.lofwander@chalmers.se
Simon Pettersson Fors forssi@chalmers.se

Studentrepresentanter

                                                            Noora Ali
josuaj@student.chalmers.se              Josua Johansson
                                                           Adriano Kalinovic
marcusko@student.chalmers.se       Marcus Koponen Edvardsson
lauralah@student.chalmers.se          Laura Lahdo

Minnesanteckningar från Mittmöte med studentrepresentanterna

 

Zoom-länkar (alltid samma länkar till samma handledare)

 (Per).            https://chalmers.zoom.us/j/68427331746   Pass code: 043133

 (Tomas).       https://chalmers.zoom.us/j/62380742088   Pass code: 459997

 (Simon).       https://chalmers.zoom.us/j/65563885618 Pass code: 271751

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenterna förbättrar sin förmåga att arbeta i grupp och tillägnar sig fördjupade kunskaper inom elektroteknik, informationsteknik och programmering genom experimentellt och teoretiskt arbete i projektform. Syftet är också att projekten stimulerar till fortsatta studier i teknik och naturvetenskap. 

Förändringar sedan förra årets kurs (MCC165)
Den nya kursen MCC166 har flyttats från LP3 till LP4 och har dessutom utökats med 1,5 poäng i form av en individuell inlämningsuppgift i MatLab. Med dessa förändringar hinner studenterna i distansbasåret tillgodogöra sig mera kunskaper i MatLab (under matematikkursen i LP3) innan projektkursen startar i LP4. Dessutom får alla studenter i och med den nya inlämningsuppgiften individuell träning i MatLab, med moment som är relevanta för projektarbetet.

 

Schema

TimeEdit

 

Diskussionsforum

NOTERA: Vi kommer använda CANVAS som diskussionsforum i kursen.

 

Kurslitteratur

Heureka! Fysik 1 och 2 basåret | Teoribok R. Alphonce, L. Bergström, P. Gunnvald, J. Ivarsson, E. Johansson, R. Nilsson, Natur & Kultur 2016
Eventuellt Utdelat material
Matematik för Tekniskt Basår, del 1-3, H. Blomqvist.
MatLab-kompendium från Matematikkurs, Tekniskt basår
Se också information under MatLab-länkar i Modules

 

Kursens innehåll

• Introduktion till kursen,  korta presentationer om de olika projektämnena samt om rapportskrivning. 

• Inlämningsuppgift MATLAB: Rullande medelvärde 1,5 p

• Föreläsning om rapportskrivning

• Grupparbete (i grupper om ~ 4 studenter) inom ett av projektämnena
(Läsvecka 2-8)

 

Projektämnen

1. Simulering av elektriska kretsar  (Tomas)

2. Analys av ljudvågor och andra vibrationer (Per)

3. Responstider i LCDs (Per)

4. Bungyjump (Tomas)

5. Studsande boll i låda (Simon) 

6. Samband mellan väderdata från olika platser (Simon)

Grupparbetet innefattar
- förstudie
- planering
- utförande
- analys
- rapportskrivning

• Redovisning av grupparbete:
Skriftlig projektrapport,  muntlig presentation av projektet, samt peer review av annan grupps projektrapport (version 1).

Om grupparbetet, val av projekt
Varje projektgrupp består av 4 studenter och grupperna skapas strax efter kursstart utifrån val av projektämne. Projektämnena  kommer att presenteras vid introduktionsföreläsningen.  Valet av projektämne i Canvas öppnar den 23 mars och skall vara slutfört den 24 mars. Notera att det INTE går att välja projektämne under Introduktionsföreläsningen. Ta lite tid att fundera över vilket ämne som skulle passa er, både utifrån intresse och förkunskaper, innan ni väljer projektämne.  Antalet projektgrupper för varje projektämne är begränsat vilket innebär att alla studenter sannolikt inte kan få sitt förstahandsval.

Alla projektämnen innefattar specifika frågeställningar och uppgifter att lösa som kräver arbete och programmering med MatLab.  Men projektet/arbetet skall också sättas in i ett större sammanhang, det vill säga ni skall kort diskutera dess relevans för verkliga tillämpningar. Projektet skall därför också inkludera en relevant litteraturstudie, vilken sammanfattas i rapportens inledning, och som ger bakgrund och motivering till de frågeställningar/problem som avhandlas i projektet. Dessutom skall resultaten och de valda metoderna relateras till detta större perspektiv.

Handledning
Fredagar och vissa måndagar (se schema nedan) ordnas handledningssessioner för varje projekt-ämne. Varje projektämne får lika mycket handledningstid enligt ett rullande schema. Grupperna uppmuntras att inför dessa handledningstillfällen formulera frågor och dela dem med övriga projektgrupper som arbetar med samma projektämne via Canvas diskussionsforum, se nedan. Om det finns behov av ytterligare handledning under arbetets gång, kontakta respektive handledare.

Diskussionsforum
Vi uppmuntrar grupperna att använda diskussionsforum under arbetet, där även lärarna är tillgängliga för handledning och frågor.  Varje projektämne förknippas främst med en av lärarna, men mer generella frågor kring projektet kan ofta besvaras av alla tre lärararna. Kom ihåg att många av de frågor som dyker upp även med fördel kan besvaras av kurskamrater.

Halvtidsavstämning
Halvvägs genom kursen (se schema nedan)görs en avstämning med varje grupp om hur arbetet fortlöper. Beroende på hur arbetet har gått så långt kan då justeringar göras vad gäller det kvarvarande arbetet, för att säkerställa att lärmålen skall kunna nås inom ramen för kursen.

Matlab
Ni har läst det mest elementära grunderna i MatLab under matematikkursen i LP3 och ni kommer under projektarbetet dels använda era redan förvärvade kunskaper men också lära er mera MatLab. Projektämnena inkluderar programmering i Matlab på grundläggande nivå, inkluderande t.ex. definition och hantering av variabler, listor (vektorer), import av mätdata, analys av mätdata, loopar, funktioner, beräkningar, plottar av mätdata och resultat från eventuella beräkningar.  Som tumregel kommer varje projekts Matlab-kod totalt omfatta cirka 1 sida. Notera att i matematikkursen används Matlab Livescript för övningar. I projekten skall Matlab användas på traditionellt sätt och m-filer skall inkluderas i den skriftliga rapporten.
För att alla studenter direkt skall komma igång med MatLab och kunna bidra till programmeringsdelen i projektet gör alla kursdeltagare en obligatorisk individuell inlämningsuppgift som lämnas in i Läsvecka 2.

Egna initiativ inom ramen för projektet
Notera att projekten på detaljnivå ofta kan modifieras så att de harmoniserar med gruppdeltagarnas intressen och förkunskaper. Vi uppmuntrar alltså generellt också till egna initiativ när dessa är i linje med kursens innehåll och lärmål. 

Delaktighet
Alla studenter i gruppen skall vara delaktiga i alla delar av projektet och kunna svara på frågor kring presenterade lösningar, under arbetet skapade Matlab-program, samt kunna redogöra för de resultat och slutsatser som framförs i rapporten och vid den muntliga redovisningen. Till slutrapport bifogas en kort beskrivning av varje gruppmedlems bidrag till arbetet och rapporten.

 

Lärandemål

  • formulera, planera, utföra och redovisa (skriftligt och muntligt) ett projektarbete inom ämnesområdet elektroteknik, fysik och IT.
  • inhämta och kritiskt granska information från olika typer av källor.
  • använda mätresultat för att konstruera enkla matematiska modeller och utföra relaterade beräkningar i Matlab.
  • använda mätresultat till att dra slutsatser om mätobjektet.

 

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs

- aktivt deltagande i grupparbetet och i redovisningarna

- godkänd skriftlig projektrapport, omfattning max 6 sidor.

- godkänd muntlig presentation av projektet

Betyg på kursen är Godkänd eller Underkänd. För att erhålla slutbetyget Godkänd måste varje delmoment ovan vara godkänt. 

Specifikt skall projektrapporten vara tydligt strukturerad, förslagsvis med rubrikerna


Sammanfattning
Introduktion (bakgrund, beskrivning av projektämnet, motivering till studien, redovisning av relevant litteraturstudie)
Teori 
Experiment/utförande
Resultat
Diskussion
Slutsatser
Appendix (Kompletterande material, eventuellt kan (del av) Matlab-kod redovisas här)
Referenser
(Källor skall tydligt anges, plagiat beivras)

Observera att inom projektet skrivna Matlab program skall redovisas och motiveras i rapporten. 

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

 

Course summary:

Date Details Due