Course syllabus

Kurs-PM

TEK575 TEK575 Affärsutveckling och entreprenörskap lp1 HT21 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Utveckla en verksamhetsstrategi eller verksamhetsidé utifrån en hållbarhetsutmaning och skapa en implementeringsplan för denna genom att:

A: Analysera nuläget och generera en verksamhetsidé/-strategi. Detta inkluderar följande:

 • Samla väsentlig information, bland annat genom interaktion med intressenter, för att förstå deras behov
 • Analysera insamlad information med hjälp av kunskap och teoretiska modeller från denna och tidigare kurser (e.g. entreprenöriella metoder)
 • Iterativt och i samspel med intressenter utforma nödvändiga värdeskapande och stödjande lösningar som bidrar till hanterandet av den identifierade hållbarhetsutmaningen
B: Ta fram 'next steps' genom att:
 • Planera för genomförandet av den identifierade verksamhetsidén/-strategin
 • Utvärdera resursbehov (e.g. ekonomiska medel, kompetens etc.) i implementeringen av den framtagna verksamhetsidén/-strategin och strategier för att täcka detta
 • Planera för nödvändiga arbets- och styrningsprocesser i och med implementering av verksamhetsidén/-strategin
 • Iterativt presentera, granska, utvärdera och uppdatera sin verksamhetsidé/-strategi
C: Möjliggöra interaktion och samarbete i den entreprenöriella proessen genom att
 • Verka för ett team som fungerar väl under de förhållanden som råder i en entreprenöriell process
 • Kommunicera med gruppmedlemmar och intressenter på professionell grund både i tal och skrift
 • Kollektivt och individuellt reflektera över sitt förhållningssätt till samarbete och hanterande av osäkerhet, samt kring sin entreprenöriella utvecklingspotential.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due