Close
lp1 HT22

Course syllabus

Välkomna till kursen TEK566 Teknik och kultur.

Inför första föreläsningen den 30 augusti har ni i uppgift att se filmen "the Imitation Game" (2014, finns bland annat på HBO och viaplay), samt att läsa Thomas Haighs artikel "Colossal Genius: Tutte, Flower and a bad imitation of Turing" (finns här: Haigh, Thomas, Colossal Genius, CACM 60, no. 1 (2017).pdf). Vi kommer att börja första föreläsningen med att diskutera filmen och texten, och alla förväntas delta i diskussionen.

Nedan finner ni kursinformation och schema. Texter, material och ev inspelade föreläsningar kommer att ligga under respektive tillfälles modul. 

 

Gällande gruppbyten: Jag har nu hjälpt dem som har bett om byten pga schemakrockar etc. Dock kommer jag från och med nu inte att ta emot sådana förfrågningar, utan eventuella gruppbyten ska ske genom diskussionstråden på canvas som är skapad för detta syfte. 

 

NB: Jag (Anna Åberg) kommer att vara bortrest i USA från den 22 september. Under oktober kommer ni att ha gästföreläsare. Detta är som det brukar vara på kursen, då kursens andra halva alltid huvudsakligen består av gästföreläsare, och jag brukar inte närvara vid deras seminarier.

Den kommande veckan, den 22-30 september kommer min email-tillgång vara begränsad, men jag kommer att prioritera era mail. Förmodligen kommer jag att kolla mailen en gång på morgonen i USA, vilken innebär senare på eftermiddagen för er. Från den 3 oktober är jag helt tillgänglig på email, fast efter kl. 15.

Om ni har problem med canvas kan ni höra av er till Stina Hallman (stina.hallman@chalmers.se). 
Om ni har frågor om veckans uppgift kan ni kontakta respektive lärare, deras mail adresser finns i syllabus. 
Alla uppgifter ligger nu ute. 

Den 3 oktober kommer ni att få ett separat email av mig med instruktioner för den peer-feedback som ni ska ge till en av era kurskamrater under den veckan. Under morgonen den 5 oktober kommer ni automatiskt att bli tilldelade en text att ge feedback på i canvas. För att kunna vara med i fördelningen så behöver ni ha lämnat in er text till seminariet den 4e oktober. 

Hemtentamen kommer att göras tillgänglig den 10 oktober. Deadline kommer att vara den 30 oktober. Den 12 oktober kommer jag att hålla ett frivilligt zoom-möte för dem som vill gå igenom hemtentamen med mig och ställa frågor kl. 12:30-13:00 (svensk tid). Vi träffas här: https://chalmers.zoom.us/j/67230776705 

 

 

Kurs-PM

TEK566 Teknik och kultur lp1 HT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter:

Kursansvarig: Anna Åberg          anna.aberg@chalmers.se

Administratör: Stina Hallman    stina.hallman@chalmers.se

Lärare:

Kai Lo Andersson                          kai.lo.andersson@chalmers.se                            

Martin Hultman                            martin.hultman@chalmers.se

Karl de Fine Licht                         karl.definelicht@chalmers.se

Daniel Svensson                           daniel.svensson@mau.se

Saara Matala                                 matala@chalmers.se

 

Kursrepresentanter:

Cody Hesse       codyh@student.chalmers.se  

 Lina Håkansson     linaahakansson@gmail.com  

Olle Nilsson Dahlberg      olledahlberg99@hotmail.com 

Nadine Näs           Nadinenas97@gmail.com       

Allan Vahlenberg    allan.vahlenberg@gmail.com 

 

Kursens syfte och innehåll

Syfte

Kursen undersöker samspelet mellan teknik och kultur i olika samhälleliga och historiska sammanhang. Kursens utgångspunkt är att teknik är en kulturyttring, och för att förstå teknikens utveckling, användning och konsekvenser behöver vi sätta in tekniken i sitt kulturella sammanhang. Under kursen ska studenterna bland annat få verktyg för att kritiskt analysera och reflektera över hur kulturella sammanhang och processer påverkar deras arbete som ingenjörer.

 

Innehåll

Kultur är ett stort och svårdefinierbart begrepp. I denna kurs inriktar vi oss på det så kallade humanistiska kulturbegreppet, med andra ord, de konstarter eller aktiviteter som ger uttryck för våra gemensamma värderingar, beteendemönster, samhällsinstitutioner och seder. Det kan innebära till exempel skrivkonst, bildkonst, film, dataspel, media (nöjesmedia, sociala media och nyhetsmedia), sport och mode. Även politik och teknik inlemmas ibland i kulturbegreppet.

De perspektiv, idéer och bilder som sprids genom kulturella uttryck genomsyrar våra vardagsliv och våra attityder till olika frågor. Dessa kulturella uttryck blir därmed centrala arenor för den samhälleliga diskussionen om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar. Kulturen formar i stor utsträckning vår syn på teknikens och vetenskapens samhälleliga roll. Därtill har kulturella uttryck bidragit till att forma vår bild av ingenjören och naturvetaren såväl som vår uppfattning om hur tekniska och vetenskapliga idéer genereras, sprids och kommer till användning. Etiska diskussioner kring nutida och framtida teknik har ofta tagit avstamp i populärkulturen, och de perspektiv som förmedlas där påverkar vilka frågor vi tycker är viktiga och/eller problematiska, samt vilka tekniker som ses som mer eller mindre farliga. Med hjälp av kulturella uttryck (till exempel dagens digitala media), kan dessutom grupper som inte vanligtvis hörs i forskningsdebatten, och vilkas behov inte alltid tillgodogörs av teknikvetenskaplig forskning och utveckling, delta i diskussionen och synas som teknikanvändare. De kan därmed utmana den rådande synen på vilka politiska och etiska aspekter runt teknikanvändning- och utveckling som bör problematiseras.

Men hur kan vi analysera de bilder och berättelser som vi dagligen matas med ur ett teknikkritiskt perspektiv? Vems berättelser är det vi ser/hör/läser om och hur påverkar dessa berättelser vår syn på teknik, vetenskap och samhälle? Hur påverkar forskare vilken kunskap som sprids igenom kulturella uttryck, och hur kan dessa uttryck i sin tur sätta agendan för teknikvetenskaplig forskning och policy?

 

Lärandemål

  • problematisera begreppen kultur och teknik.
  • identifiera, analysera och problematisera samspelet mellan kultur, teknik och vetenskap i skilda historiska och samhälleliga sammanhang.
  • kritiskt analysera hur teknik, vetenskap och miljö representeras inom olika kulturella uttrycksformer, främst de populärkulturella.
  • reflektera över hur kulturella sammanhang och processer påverkar sitt eget arbete som ingenjör.
  • ge konstruktiv kritik och återkoppling på sina kurskamraters texter.
  • uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med

 

Kursens upplägg

Undervisningen består av 8 seminarium. Inför varje seminarium kommer ni att ha till uppgift att läsa texter, och titta på inspelat material och förbereda en skriftlig eller muntlig uppgift. 

 

Seminarier:

Under seminarierna diskuteras de texter och/eller hemuppgifter som ni har förberett på förhand. Det är genom diskussioner som studenterna huvudsakligen utvecklar de kunskaper och färdigheter som beskrivs i lärandemålen. Det är därför obligatoriskt att vara med på minst 6 av 8 seminarier. Seminarierna är på plats på campus, såvida inte Chalmers regler och rekommendationer ändras. De flesta seminarierna kommer att vara i halvklass och ni kommer att vara i olika grupper varje seminarium i halvklass. Detta kan innebära att ni ibland har seminarium 13:15-15 och ibland 15:15-17. Var uppmärksamma på vilken grupp ni blivit tilldelade för varje seminarium (gruppindelningen finns under "people" i menyn). Om ni behöver byta grupp vid ett visst tillfälle så finns en diskussionstråd på canvas där ni kan byta själva med varandra. NB: Ni kommer oftast att få ta med en diskussionsfråga eller på annat sätt förbereda er inför seminariet, och förväntas leda diskussion runt er fråga eller uppgift. Detta kräver ett visst engagemang och goda förberedelser, särskilt som grupperna kommer att vara ganska små. 

 

Närvaro:

Närvaro är obligatorisk på 6 av 8 seminarier. Ni väljer själva om ni vill/behöver missa något seminarium, och i så fall vilka. Om ni missar ett seminarium med muntlig redovisning av uppgift så behöver ni göra dessa uppgifter skriftligen istället.

 

Hemuppgifter:

Alla uppgifter är obligatoriska. De skriftliga uppgifterna ska lämnas in på canvas dagen innan seminariet. De muntliga uppgifterna examineras under seminarierna. Om ni inte kan komma på ett seminarium där en muntlig uppgift examineras måste ni göra denna uppgift skriftligt.

Varje vecka kommer ni att få detaljerade instruktioner inför varje uppgift. All information, alla texter och länkar till alla uppgifter finns i varje kurstillfälles modul.

Alla kursens akademiska texter kommer att tillgängliggöras på canvas av läraren. Under kursens gång kommer populärkulturellt material såsom böcker, film, TV-serier, spel, nyhetsmedia, sociala media och annat att användas till uppgifterna och hemtentamen. Detta material kommer ni att ha ansvar för att hitta själva.

 

Examination

För godkänt betyg (3) på kursen krävs följande:

1: Närvaro och deltagande i seminariediskussionen på minst 6 av 8 seminarier.

2: Att studenten har gjort 8 hemuppgifter, och fått godkänt på dessa. Studenterna kommer att få information om varje uppgift separat inklusive vilket material som ska användas i uppgifterna samt vad som behövs för att få godkänt på uppgiften.

Betyg på hemuppgifter: U, G.

3: Att studenterna har genomfört en peer-feedback på en av sina kurskamrater.

 

För betyg 4 eller 5 på kursen krävs följande:

Genomförd och godkänd hemtentamen som innebär en längre essäuppgift. Tentamen kommer att vara i form av en analys av en av två science fiction romaner, antingen Anyone av Charles B Soule  (Links to an external site.)eller The Three-Body Problem av Cixin Liu (Links to an external site.)

De finns att köpa som bok eller ljudbok, samt att låna på vanliga bibliotek. 

Betyg på hemtentamen: U, 4, 5

 

Resurser för läsande skrivande och feedback:

Som en modul kommer ni att hitta texter som kan stödja er i ert läs- och skrivarbete, samt en ppt om akademiskt skrivande som vi kommer att gå igenom på introduktionsföreläsningen.

 

Schema: 

 

 v. 35

Tisdag 30 augusti

Seminarium 1: Introduktionsföreläsning och inledande diskussion.

Sal: VASA 6

OBS! I helklass 13:15-15:00

Deltagande i diskussion om the Imitation Game och Haigh's artikel innebär muntlig redovisning av veckans uppgift. De studenter som inte är närvarande vid detta tillfälle ska redovisa för artikeln och filmen skriftligt. 

Lärare: Anna Åberg

 

 

v. 36

Tisdag 6 september

Seminarium 2: Styr tekniken oss, eller styr vi tekniken? Olika syner på relationen mellan teknik och samhälle.

Sal: VASA 6

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Läraren ger kollektiv feedback på inlämningarna.

Lärare: Anna Åberg

 

 

v. 37

Tisdag 13 september

Seminarium 3: Teknik, och vetenskap, industri och laboratorier: Hur skapas kunskap?

Sal: SB-MO22

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Läraren ger individuell skriven feedback under dagarna efter seminariet.

Lärare:  Anna Åberg (Tiina Männistö-Funk)

 

v. 38

Tisdag 20 september

Seminarium 4: Verkligenhetens Iron Man: Elon Musk

Sal: SB-M022

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Under seminariet sker muntlig redovisning av materialet. De som inte kan vara med på föreläsningen ska skicka in en uppgift skriftligt.

Lärare: Kai Lo Andersson

 

 

v.39

Tisdag 27 september

Seminarium 5: Technology and national identity

Sal: VASA 6

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Under seminariet sker muntlig redovisning av materialet. De som inte kan vara med på föreläsningen ska skicka in en uppgift skriftligt.

Lärare: Saara Matala

 

 

v. 40

Tisdag 4 oktober

Seminarium 6: Från lokala hjältar till globala varumärken – nedslag i idrottens historiska utveckling i relation till teknik och vetenskap

Sal: VASA 6

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Studenterna ger varandra feedback på inlämningen.

Lärare: Daniel Svensson 

 

 

v. 41

Tisdag 11 oktober

Seminarium 7: Genteknologin i populärkulturen -Tomt moraliserande eller varningar värda att ta på allvar?

Sal: 13:15-14:00: EL43

15:15-17:00: ML14

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

 Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Under seminariet sker muntlig redovisning av materialet. De som inte kan vara med på föreläsningen ska skicka in en uppgift skriftligt.

Lärare: Karl de Fine Licht

 

 

v.42

Tisdag 18 oktober

Seminarium 8: Vem är vem och vad är vad i klimatdebatten? Kartläggning av värderingar, forskningshänsyn, tekniklösningar, styrmedel m.m i offentliga diskussioner om klimatet.

Sal: SB-M022

I halvklass (kolla på canvas vilken grupp ni har blivit indelade i. OBS kan vara olika varje gång!)

13:15-15:00: Seminarium grupp 1

15:15- 17:00: Seminarium grupp 2

Studenterna diskuterar sina uppgifter och kursmaterialet. Under seminariet sker muntlig redovisning av materialet. De som inte kan vara med på föreläsningen ska skicka in en uppgift skriftligt.

Lärare: Martin Hultman

 

Course summary:

Date Details Due