Kursöversikt

Kurs-PM

SEE 095 Fysik HT22/VT23 (18 fup)

Detta PM innehåller det övergripande om hela 18 fup fysikkursen. Varje delkurs kommer dessutom att ha egna PM som kommer att finnas som separata dokument här på Canvassidan.

 

Kursen består av tre delkurser:

Del A: SEE 095 0120, Mekanik och värmelära, 7,5 fup (i läsperiod 1 hösten 2022)

Del B: SEE 095 0220, Ellära och magnetism, 6,0 fup (i läsperiod 3 våren 2023)

Del C: SEE 095 0320, Våglära, optik, atom -och kärnfysik, 4,5 fup (i läsperiod 4 våren 2023)

 

Del A undervisas av lärare från institutionen för industri- och materialvetenskap, del B av inst. för rymd-, geo- och miljövetenskap, och del C av inst. för fysik.

Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap har huvudansvaret för kursen.

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Arto Heikkilä, Inst. för rymd-, geo- och miljövetenskap

Kontor: J554, vån. 5, hus Jupiter på Lindholmen, och rum 4320 på vån. 4 i EDIT huset på Johanneberg.

Telefon: 772 5723 (Lindholmen), 772 8587 (Johanneberg)

E-post: arto.heikkila@chalmers.se

 

Kursansvariga för delkurserna:

Del A:  Lennart Josefson  (lennart.josefson@chalmers.se,  Telefon: 772 1507)

Del B:  Arto Heikkilä (arto.heikkila@chalmers.se,  Telefon: 772 5723)

Del C:  Mattias Thuvander (mattias.thuvander@chalmers.se,  Telefon: 772 3322)

 

Innehåll

Delkurs A: Newtons lagar, kraftgeometri, friläggande av kroppar och delar av kroppar, moment, tyngdpunkt, jämvikt med och utan friktion, rörelselagar och partikeldynamik d.v.s. hastighet, acceleration, kinematik och kinetik. Fullständig lösning av jämviktsproblem med hjälp av kraft- och momentekvationer. Värme, temperatur, termodynamikens huvudsatser, densitet och tryck. Cirkulär centralrörelse, sammansatt rörelse, arbete, energi och effekt, energiprincipen. Grundläggande begrepp inom hållfasthetslära: spänning, töjning och elasticitet. 

 

Delkurs B: Grundläggande begrepp inom elektromagnetism (laddning, ström, potential, spänning, energi, effekt, elektrisk fältstyrka, magnetisk flödestäthet, magnetiskt flöde); kretselement (spänningskälla, ledare, resistor, kondensator, induktor); likströmskretsar (Kirchhoffs lagar, Ohms lag, Joules lag, RC-krets, LR-krets); elektrisk- och magnetisk kraftverkan (elektriskt fält, magnetfält, partikelrörelse i närvaro av fält); induktion (Lenz lag, Faradays lag); funktionsprincip för linjär likströmsmotor och linjär likströmsgenerator. Användning av Matlab som beräknings- och grafritningshjälpmedel.

 

Delkurs C: Mekaniska svängningar, vågutbredning, mekaniska vågor, elektromagnetiska vågor, interferens och diffraktion, geometrisk optik, partikel-vågdualiteten, atomer och spektra, atomkärnans struktur, kärnreaktioner, kärnenergi.

 

Kursplan

Se i Studentportalen:  Kursplan SEE095

 

Schema

Se i TimeEdit: Schema-SEE095

 

Kurslitteratur

 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur)
 • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur)
 • Utdelat material (anges i delkursernas kurs-PM) 

 

Kursens upplägg

Det lärarledda stödet för inlärningen omfattar föreläsningar, övningspass samt laborationer (i delkurs B & C). Kurs-PM, som mer i detalj beskriver arbetssätt, innehåll, veckoplanering etc för respektive delkurs, kommer att finnas  i modulen för delkursen ifråga.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Laborationerna i delkurs B och C siktas mot att kunna genomföras på Campus.

 

Lärandemål

 • tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
 • frilägga stela kroppar, ställa upp jämviktsekvationer, tillämpa rörelselagarna och utnyttja energiprincipen.
 • redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
 • tillämpa storheterna elektriskt fält och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
 • tillämpa Kirchhoffs lagar, Ohms lag och Joules lag i problem som rör elektriska likströmskretsar, samt Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
 • redogöra för termodynamikens grundläggande principer.
 • redogöra för viktiga fysikaliska begrepp som termisk verkningsgrad, resonans, interferens och diffraktion.
 • tillämpa linsformeln och beräkna förstoring samt konstruera strålgång.
 • redogöra för de fysikaliska mekanismerna bakom atomkärnans och atomens uppbyggnad samt radioaktivitet.

 

Examination

Samtliga delkurser har skriftlig tentamen som är planerade att genomföras på Campus. I delkurs B & C ingår även redovisning av laborationer. Både tentamen och laborationerna ska vara godkända innan delkursbetyg sätts. Delkursbetyget är lika med betyget från tentan.

Slutbetyg för hela 18 fup kursen beräknas som ett viktat medelvärde av delkursbetygen, se  dokumentet: Slutbetyg i LMA538 Fysik och SEE095 - principer.pdf

 

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum