Course syllabus

Tentan 2023.10.25 är rättad och resultat delgivna i Ladok. Vill du se din rättade tenta, kontakta gruadmin.mc2@chalmers.se från din chalmersstudent epost-adress (dvs ej från din privata dito). 

 

*******************************************************************

Information om ändrad kurskod för ESS116 till ESS117.

Från och med läsåret 23/24 heter kursen ESS117 Elektriska kretsar och system. Godkänd tentamen och labbar rapporteras då separat. ESS117 är annars identisk med ESS116 från läsåret 22/23.

För er som har läst ESS116 men har tentan kvar måste ni fortsätta anmäla er och skriva ESS116 (pga Chalmers regelverk).  ESS116 tentamen kommer att erbjudas oktober 2023, januari och augusti 2024 samt januari och augusti 2025 samtidigt med ESS117 tentorna. Tentorna för de två kurskoderna kommer att vara identiska.
(Har du fått godkänt på labbarna i ESS116 behöver du inte göra om dem givetvis)

 

Meddela kursansvarig från din Chalmersadress om du vill ha åtkomst till ESS117 på Canvas för kursinformation och material.

 ************************************************************************

Omtenta ägde rum 2023.08.18 kl 14:00.  Se vidare info på separat modul omtenta.

*********************************************************************************

Vill du se din tenta, skicka förfrågan via mail från din Chalmers studentadress till gruadmin.mc2@chalmers

 

Kurs-PM                                          

ESS116 Elektriska nät och system lp1 HT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap för Teknisk Fysik åk 2.

All information om kursen publiceras på Canvas. Tag därför för vana att gå in och kolla regelbundet på kursens hemsida. Detta gäller även inför omtentamina.

Kontaktuppgifter

Examinator, kursansvarig och föreläsare: Jan Grahn (jan.grahn@chalmers.se). Telefon 0730-346299.

Lärare räkneövningar och räknestugor:
Josip Vukusic (vukusic@chalmers.se), Frida Olofsson (frida.olofsson@chalmers.se)

Lärare laborationer: Andrei Vorobiev (andrei.vorobiev@chalmers.se), Marzieh Mollaalipouramiri (marziem@chalmers.se), Erik Strandberg (erik.strandberg@chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen ger kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska och elektroniska kretsar. Här ingår kännedom om passiva kretselement, källor, dioder, transistorer och operationsförstärkare. Dessutom ger kursen kunskap i hur en elektrisk krets betraktas som ett system där begrepp såsom överföringsfunktion, frekvenssvar och återkoppling behandlas.

Schema (länk till TimeEdit)

https://cloud.timeedit.net/chalmers/web/public/s.html?sid=3&object=course_ESS116&type=course&p=0.m%2C2.w

 

Kurslitteratur

 • Elektriska Nät. C. Davidson & P.G. Hofvenschiöld (Studentlitteratur 2001). Denna bok är en svensk klassiker och ger grunderna till elektriska nät med passiva element.
 • Analog elektronik. 3e uppl., B. Molin. (Studentlitteratur 2020). Boken är en utmärkt start till att förstå analog elektronik såsom operationsförstärkare, aktiva halvledarkomponenter och förstärkarkopplingar.

Böckerna finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE (Cremona), Johanneberg. Vissa av avsnitten i böckerna är kursiva. Se kursplanen i Canvas om vad som ingår i litteraturen och när de gås igenom på föreläsningarna.

 

På kursens hemsida i Canvas läggs följande ut:

 • Extra formelsamling. Denna kompletterar Physics Handbook.
 • DC analysis with Multisim för lab 1.
 • The Hearing Aid för lab 2A + 2B.       
 • Extramaterial såsom extra exempelsamling, lösningförslag till utvalda problem samt äldre tentor med lösningar. 

 

Kursens upplägg

Detaljerad planering ges i dokumentet Kursplan ESS116 ht 2022, se Canvas. Där framgår vad som gås igenom på föreläsningar och övningar med hänvisning till kurslitteratur och övningshäften.

Föreläsningar (24 st)

Den centrala teorin till elektriska nät, system och analoga kretsar varvad med exempel behandlas. Exempel från internationella forskningsfronten ges löpande inklusive hur industrin idag använder elektriska nät inom för Sverige viktiga branscher.

Om föreläsaren råkar vara krasslig är planen att föreläsning ges digitalt. Detta annonseras via Canvas. För att deltaga ansluter du i Zoom via "Join Meeting" till föreläsarens Personal Meeting ID 366 917 6792. Passcode 741

Övningar (11 st)

Vid dessa går räkneledare igenom centrala lösningar till utvalda problem, se kursplan.  Vi kör två övningar parallellt, se lokaler i schema.

Räknestugor (7 st)

Vid dessa räknar du enskilt ur fritt valda problem och ges möjlighet till handledning från någon av räkneledarna. Även deltagande per Zoom är möjligt, se Canvas för inloggningsuppgifter.

Laborationer (3 st à 4 h, totalt finns 3x4=12 st tillfällen under lp1)

Laborationer bokas i Canvas i grupper om två studenter.
Plats: Johanneberg, kretslab 5225. Inst. för Elektroteknik.

Laboration 1: DC analysis with Multisim.

Laboration 2 i två delar: 2A och 2B: The Hearing Aid

Betyg för laboration är godkänd eller underkänd. Se till att få din närvaro antecknad vid varje tillfälle.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen ges från och med i år enbart i läsperiod 1. Vi har ersatt en föreläsning med en räkneövning. Fö är det bara smärre förändringar. För första gången på tre år ges kursen i sin helhet in real life.  

 

Lärandemål

 • Analysera passiva linjära elektriska kretsar för likström och stationär växelström
 • Använda beräkningsmetoder för att studera transienta förlopp i elektriska kretsar
 • Analysera aktiva elektriska kretsar som innehåller dioder, transistorer och operationsförstärkare
 • Kunna betrakta en elektrisk krets som ett system och analysera dess tids- och frekvenssvar
 • Förstå begreppen motkoppling och stabilitet
 • Förklara uppbyggnad av en oscillator och ett aktivt filter
 • Använda ett datorbaserat verktyg för att analysera elektriska kretsar

 

Frivillig dugga

Vi erbjuder en frivillig dugga i sal SB Multisal på Johanneberg måndag 2022.09.19 kl 15:00-17:00.

Om du är registrerad på Canvas för kursen ESS116 ht 22 behöver anmälan ej göras. Medtag giltig legitimation. Duggan är ej anonym.

Kom i god tid (30 min) innan duggan startar! Har du rätt till förlängd tid (eller andra behov) vid dugga/examination på Chalmers, kontakta kursansvarig senast 2022.09.05.

Duggan omfattar det som har behandlats i boken Elektriska Nät tom läsvecka 3. Tillåtna hjälpmedel är Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook och Chalmersgodkänd räknare,

Duggan består av 4 uppgifter om vardera 3 poäng (p) som ska lösas självständigt. Duggan kan ge max 2 bonuspoäng till ordinarie tentamenen samt de två omtentor som följer enligt följande: 10-12 p ger 2 bonuspoäng, 5.5-9.5 ger 1 bonuspoäng, 0-5 p ger ingen bonus.

 

Examination

Godkänd kurs: Skriftlig tentamen i sal. Godkända laborationer 1, 2A och 2B.

Godkänt på laborationer kommer att meddelas via Canvas. Närvaro kommer att antecknas på laborationerna. Observera att godkända laborationer ej renderar separata kurspoäng för ESS116.

Tentamen omfattar 6 beräkningsuppgifter. En korrekt och välmotiverad lösning ger 3 poäng (p). För godkänt krävs 8 p eller mer. Minst 8 p ger betyg 3, minst 12 p betyg 4 och minst 15 p betyg 5.

Alla tentamina planeras på Johanneberg. Tentamenstid 4 h. Glöm inte att anmäla deltagande enligt Chalmers föreskrifter.
Tillåtna hjälpmedel är Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook, Chalmersgodkänd räknare, samt extra formelsamling för kursen.

Ordinarie tentamen:        2022.10.26 kl 08:30
Första omtentamen:        2023.01.03 kl 08:30
Andra omtentamen:        2023.08.18 kl 14:00

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due