Course syllabus

Kurs-PM

AFT043 AFT043 Arkitektur - en introduktion lp1 HT (10,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator Björn Gross bjorn.gross@chalmers.se 0736547344

Lärare Eva Amborg eva.amborg@chalmers.se 0707181028

Handledare:

Henrik Markhede markhede@chalmers.se 0721880515

Kursens syfte

Kursens syfte är att presentera arkitektens arbetsfält och introducera metoder för arkitektstudier och arkitektarbete. Kursen skall även presentera arkitektur som kunskapsområde och att beskriva arkitekturens roll i samhället. I kursen ingår grundläggande gestaltningsprojekt av rum, med syftet att ge insikt om skissens, modellens och ritningens fundamentala betydelse för förståelse av rum, för problemlösning och för kommunikation. 

Studenten ska uppmuntras att upptäcka och utveckla en egen repertoar av undersöknings- och uttrycksmedel för att med hjälp av dessa öka sin kommunikationsförmåga och förståelse för representationer av arkitektur i två och tre dimensioner. 

Gestaltningsprojektens syfte är att ge en introduktion till att se och tänka rum och träna upp känslan för gestaltning av rum i relation till klimat, konstruktion och landskap. Diskutera rummet utifrån premisserna rum/klimat, rum/konstruktion, rum/landskap.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Om arkitektur (ur ett pågående samtal)
Redaktör: Claes Caldenby, Fredrik Nilsson Utgiven: 201110
Den sökande skissen av Arne Branzell
Arkitektens handbok
av Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing, Sven Nyström

Retorikens Kraft av Josefin Karlsson, Studentlitteratur utgiven 2017

 

Kursens upplägg

Organisation

Kursen genomförs och leds av ett lärarlag. Övningar och laborationer genomförs i tät samverkan med projekt. Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, projekt med handledning och kritik samt reflektion och utvärdering. Redovisade projekt och reflektion dokumenteras i portfölj. Dagboksanteckningar och veckoreflektion ligger till grund för avslutande reflektion.

Innehåll

INTRODUKTION OCH PROJEKT (5,0 hp) 
(Projekt, del A)
I föreläsningar och seminarier presenteras arkitekturens roll i samhällsbygget, samhällsdebatten och konsten samt utbildningens uppläggning och metoder för studier. Arkitekters olika arbetsområden och arkitektrollens förändring presenteras i föreläsningar med praktiserande arkitekter, lärare och forskare verksamma på skolan. 
   Genom olika övningar utvecklar studenterna projekt för rum i landskap, vilka värden kan skapas i relation till målgrupp och funktion. I samband med projektuppgift förmedlas kunskaper om klimat, landskapsanalys och presentation. Projektet utvecklas genom handledning av praktiserande arkitekter och lärare. Projektet avslutas med en presentation och reflektion kring processen och vilka värden som skapats.

RUM, KLIMAT OCH KONSTRUKTION (1,5 hp) 
(Konstruktionsövning + laboration, del B)

I föreläsningar behandlas rum, klimat och konstruktion som förutsättningar för arkitektonisk gestaltning. Den fysiska modellen används som utgångspunkt för konstruktionsövningen. Grunder för ledarskap och värdeskapandeförmedlas ochprövas i projektarbetet. I den individuella övningen och den gruppgemensamma laborationen förmedlas praktiska kunskaper om rum, klimat och konstruktion. Övningen avslutas med en reflektion kring processen och vilka värden som skapats.

RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (2 hp) 
(Laboration, del C)
I föreläsningar och övningar presenteras och övas färdigheter i metoder och verktyg i anslutning till projektarbetet.

FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (2 hp) 
(Laboration, del D) 
I föreläsningar, övningar och laborationer presenteras och övas färdigheter i metoder och verktyg. Genom frihandsteckning, modellstudier och andra metoder övar studenterna att gestalta rum och volym samt tränar sin förmåga att karaktärisera ljus, färg och material.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Egentligen inte några stora förändringar sedan förra året då vi fick anpassa kursen pga Covid-19. Pga att Covid-19 situationen mer eller mindre är över nu kommer föreläsningar, handledningstillfällen och presentationer i år genomföras på plats. Resor i samband med övningar är kommer återgå till hur det var innan pandemin. Dessa förändringar påverkar kursens övergripande karaktär men innehållet och lärandemålen består.

Lärandemål

 

INTRODUKTION OCH PROJEKT (5,0 hp)
(Projekt, del A)
Vara orienterad om arkitektutbildningens pedagogiska principer.
Vara orienterad om arkitektyrkets olika områden.
Vara bekant med de i utbildningen förekommande momenten.
Vara bekant med utbildningens mål, organisation och uppläggning.
Utveckla metoder för ledarskap av egna studier.
Referera till grundläggande rumsbegrepp.
Förstå grunderna i rumsbildning och rumsutformning.
Referera till grundläggande kunskaper om landskapskarakterisering och analys.
Tillämpa grundläggande metoder för landskapskarakterisering.
Föra ett resonemang kring landskapets och byggnadens rum.
Föra ett resonemang kring det byggda rummet och användaren.

 

RUM, KLIMAT OCH KONSTRUKTION (1,5 hp)
(Konstruktionsövning + laboration, del B)

Förstå klimatets och konstruktionens betydelse för formande och byggande av rum.

 

RITNINGENS OCH MODELLENS SPRÅK OCH VERKTYG (2 hp)
(Laboration, del C)
Referera till grundläggande begrepp om skissprocessen som designmetod.
Använda skissning som metod i frihandsteckning, ritning och fysiska modeller.
Utföra grundläggande arkitektritningar (plan, sektion och fasad).
Tyda och tolka en ritning.

 

FÄRG, FORM OCH VISUALISERING (2 hp)
(Laboration, del D)
Förstå perspektivets grunder.
Använda frihandsperspektiv.
Förstå att arkitekturupplevelser kan nås och beskrivas med andra uttrycksmedel än ritning som t.ex. frihandsperspektiv, teckning, färg och ljusstudier.

 

Examination

För betyget godkänd krävs 80% närvaro, redovisade och godkända övningar, aktivdeltagande i projektarbete (samtal med övningsassistenter), inlämnat och godkänt projekt och inlämnade reflektioner över processen. Examinationen sker i form av inlämnade övningar och presentation. Redovisade projekt och reflektion skall dokumenteras i portfolio.

Om alla uppgifter inte är redovisade och godkända vid kursavslut kan man inte räkna med att få sina poäng registrerade förrän i samband med slutet av läsperiod 2 (om komplettering är gjord och godkänd i tid). Efter detta har man ytterligare en chans att komplettera innan slutet av läsperiod 3.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due