Course syllabus

Kurs-PM

TEK705 TEK705 Logistik lp1 HT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kontaktuppgifter

Examinator och lärare

Gunnar Stefansson

Avdelningen för Service management and Logistics

e-mail: gunnar.stefansson@chalmers.se

031-772 5157

Övriga lärare:

 

Gästlärare:

Dan Andersson, Chalmers
Ola Hultkrantz, Chalmers
Per-Olof Arnäs, Einride

Kristina Liljestrand, Gordon Delivery
Magnus Blinge, Scania

Studentrep.:

arvid.98@live.se Arvid Andersson
Agnes.kristensson@live.se Agnes Kristensson
dellamansson@gmail.com Della Månsson

Kursens syfte

Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel utveckling, styrning, samordning och organisation av hela flödet från råvara till slutlig förbrukare. Här ingår att anpassa och effektivisera materialförsörjningen, flödena genom produktionen samt distributionen. Effektiva informationsflöden är en viktig utgångspunkt för att möjliggöra effektiva materialflöden.
Kursens syfte är att ge en grundläggande förståelse för området logistik och logistiska begrepp och koncept samt att ge förmåga att tillämpa några grundläggande metoder och verktyg för analys och styrning av materialflöden. I kursen fokuseras särskilt logistiksystemets miljörelaterade effekter och mål.

Ämnesmässigt omfattas följande moment:

- logistikens utgångspunkter
- det fysiska materialflödet (förpackningar, lagring, materialhantering, transporter)
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar (kundservice, kostnader, kapitalbindning, mm.)
- logistiksystemets strukturer (produkterna, materialförsörjning, produktion, distribution)
- styrning av logistiksystemet (kundorder- och prognosprocessen, materialanskaffningsprocessen, material- och produktionsstyrning i tillverkande företag,)
- logistiksamverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistik och miljö
- analysverktyg för logistikutveckling

Schema

OBS ! Schemat i TimeEdit används primärt för att se vilken lokal används. Schemat i övrigt här på Canvas är då det som kommer att gälla framöver. Längre ned kan ni dock hitta tiderna för alla viktiga moment i kursen.

Kurslitteratur

 • Jonsson, P. och Mattsson, S-A. (2016), Logistik – läran om effektiva materialflöden, 3:e uppl. Studentlitteratur, Lund. Köps t.ex. på Store
 • Ev. artiklar utdelade under kursen.
 • Praktikfall + excelark. Hämtas via Canvas.

 

Kursens upplägg

Kursens föreläsningar introducerar olika områden inom logistik och ett antal övningstillfällen används för att träna användandet av logistiska metoder. Ett praktikfall bidrar till att träna analysförmågan, och tillämpa olika metoder på ett fiktivt företag. Här ingår också en excel-laboration. Ett spel kommer att används för att ge en god förståelse för interaktionen och dynamiken i logistiksystem. Två litteraturseminarier bidrar till fördjupande diskussioner och förståelse av ämnet.

Moduler

Kursen kommer vara uppdelad i tre moduler, där var och en av modulerna följer samma struktur. Den inleds med en introduktion och därefter följer ett antal lektionstillfällen och någon övning. Varje model avslutas med en dugga för att studenterna själva skall kunna se om de uppnått kunskapsmålen. Duggan är inte obligatorisk, utan är tänkt som stöd för att studenterna själva skall kunna se om de uppnått kunskapsmålen. Duggorna är tillgängliga efter ett visst datum som anges i schemat.

Lektionstillfällen

Lektionstillfällena ges av personal från avdelningarna för Service Management and Logistics, Supply and Operations Management samt gästlärare från industrin. Lektionstillfällena utgår från främst kursboken. Tillfällena kommer att vara interaktiva och bygga på ett samspel mellan lärare och studenter men även mellan studenter. Inbjudna gäster kommer att belysa logistiken ur olika företags perspektiv.

Lektionstillfällena kommer att genomföras på plats och vi räknar med att studenterna är förberedda, dvs i förväg går igenom materialet, så att vi kan ha en dialog (inte monolog) under de lektionstillfällen vi har.

Praktikfall

Ett praktikfall kommer att finnas som komplement till salsundervisningen. Praktikfallet utförs i grupper om 4 studenter. Studenter väljer själva grupp här i Canvas. Om grupper inte kan formeras på egen hand kommer examinator att fördela grupptillhörighet. 

 • Godkänt praktikfall, Max 20p.

Sen inlämning av praktikfallet kan ge max 10 poäng. Inlämning som kräver komplettering kan få max 10 poäng. 

Spel

Ni kommer i kursen att få spela ett spel som heter "Ölspelet" på grund av egenskaperna hos produktionsprocessen som kan liknas den för öltillverkning. Spelet är obligatoriskt och kommer att spelas enligt tidsschema.

Seminarier

Två seminarier kommer att genomföras under kursen och det är obligatorisk närvaro för båda. Studenterna kommer själva att lägga till sig själva i en seminariegrupp som kommer att finnas på Canvas i god tid.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället kommer att anslås här.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten fått: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förståelse enligt nedanstående.

Kunskap och förståelse för:
- logistikens effektivitetsvariabler och målsättningar
- logistiksystemets processer, funktioner, flöden och aktörer
- det fysiska materialflödet, inkluderande lagring, materialhantering, transporter och förpackningar
- logistikens påverkan på intäkter, kostnaderna och kapitalbindning
- strukturer för produkter, materialförsörjning, produktion och distribution
- styrning av logistiksystemet i materialanskaffningsprocessen, kundorderprocessen och prognosprocessen
- material- och produktionsstyrning i ett tillverkande företag
- frikopplingsfunktionerna för olika lagertyper i materialflödet
- logistikeffekter som uppträder i försörjningskedjor samt koncept för att åstadkomma ökad samverkan i försörjningskedjor
- informationssystem för logistik
- logistiksystemet ur ett hållbarhetsperspektiv

Färdighet och förmåga att tillämpa:
- de vanligaste intäkts-, kostnads- och kapitalbindningsrelaterade mätetalen
- de grundläggande materialstyrnings- och partiformningsmetoderna
- kundorder- och prognosmetoder
- några vanliga logistikrelaterade analysmetoder såsom kartläggning av kapitalbindning, ABC-klassificering för differentiering av artiklar samt totalkostnadsanalys av ett logistiksystem
Värderingsförmåga och förståelse för:
- kontextens betydelse för olika strukturers och koncepts lämplighet
- värderingen av olika logistiklösningar ut hållbarhetsperspektiv, dvs ett ekonomiskt, miljömässigt och socialalt perspektiv.
- lämpligheten av olika metoder och tekniker för lösning av specifika logistikproblem. 

Examination

Lärandemålen examineras med en skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.
För slutbetyg i kursen krävs även närvaro vid obligatoriska moment (laboration, spel, litteraturseminarier och vissa föreläsningar).

 • Digital tentamen (max 60p).
  Tentamen skrivs på Campus och kommer att genomföras digitalt via det system som Chalmers har för digitala tentamnina (Inspera). Det innebär att alla studenter kommer att skriva på egen datorsom man tar med, den måste vara uppkopplad med wifi mot Chalmers Eduroam och en Safe Exam Browser (SEB) skall vara installerad. Det är studentens ansvar att se till att detta finns. Information om hur det går till använda Inspera, SEB och hur man kontrollerar sin dator finns på er studentportal.  
 • Praktikfall (max 20p).
 •  Poängsättning:
  • För godkänt betyg krävs godkänt på både Praktikfall och Tentamen.
 • Obligatorisk närvaro på ölspelet, 2 st seminarier, lektionstillfället "Logistiksystemets miljöpåverkan".
 • Eventuell frånvaro från enstaka obligatoriskt moment resulterar i individuell skriftlig inlämning som bestäms i samråd med examinator. Vid upprepad frånvaro äger examinator rätt att underkänna studenten på momenten och dessa får göras om vid senare kurstillfälle.

Följande moment ger poäng

 • Praktikfall, Max 20p, 8p för godkänt
 • Tentamen, Max 60p, 24p för godkänt

Summa max 80p

Betygskala

 • 0 =< Underkänd < 32p
 • 32p =< Betyg 3 < 48p
 • 48p =< Betyg 4 <64p
 • 64p =< Betyg 5 =<80p

Obligatoriska moment

Följande moment, förutom Praktikfall (inkl Excel lab) och tentamen är obligatoriska och de är alla centrala delar i kuren. Man kan missa ett (1) moment och får då en kompletteringsuppgift, men missar man mer än ett (1) så får man göra om dessa moment vid nästa kurstillfälle

 • Logistiksystemets miljöpåverkan
 • "Ölspelet"
 • De två seminarierna 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due