Course syllabus

Kurs-PM

MMS095 MMS095 Handelsrätt lp2 HT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kursnamn:

 

Kurskod:

 

Högskolepoäng:

 

 

Undervisnings-språk:

Handelsrätt

 

MMS095

 

7,5 hp

 

 

Svenska

Läsår:

 

Läsperiod:

 

Program som äger kursen:

 

Institution som ger kursen:

2022/2023

 

LP2

 

Internationell logistik (TSILO)

 

Mekanik och maritima vetenskaper

 

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Robert Severin
Tel: 031-772 26 86.
E-post: robert.severin@chalmers.se

 

Föreläsare: Oscar Allestam
Tel: 031-772 50 40
E-post: oscar.allestam@chalmes.se

 

Gästföreläsare från Tullverket

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till det svenska rättssystemet samt att ge grundläggande kunskap för att tillämpa juridisk metod och göra rättsliga bedömningar samt att skriva rapporter inom associationsrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt samt att tillämpa tullregler.

 

Kurslitteratur

Praktisk sjörätt, senaste upplagan. Författare: Hugo Tiberg, Johan Schelin, Mattias Widlund.

Följande ytterligare läsning (icke-obligatorisk litteratur) kan också vara av intresse för kursdeltagaren: Malmströms Civilrätt, reviderad av Christina Ramberg, senaste upplagan.

 

Organisation

Föreläsningar
Introduktionsföreläsning och gästföreläsningar är obligatoriska. Syftet med föreläsningarna är förklara begrepp, exemplifiera situationer och gå igenom och diskutera rättsfall, avtalstexter och klausuler.

Litteraturstudier
Studenterna uppmanas att före varje föreläsning läsa i kursbeskrivningen angiven litteratur.

Instuderingsfrågor
För varje ämnesområde finns instuderingsfrågor som till stor del återspeglar kunskapsmålen för kursen och är utformade på liknade sätt som tentamensfrågorna.

Inlämningsuppgifter 

Inlämningsuppgifter som redovisas i PM-form. Utförs i grupper om 2-3 studenter beroende på totalt antal studenter i klassen.

Tentamen

Digital tentamen i sal.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets uppbyggnad, och indelning;
 • Tillämpa grundläggande juridisk metod; 
 • Skilja på offentligrättsliga och civilrättsliga förhållanden; 
 • Tillämpa rättsregler och göra rättsliga bedömningar samt rapportskrivning inom:
  • associationsrätt,
  • avtalsrätt,
  • köprätt,
  • skadeståndsrätt
 • Tillämpa tullregler och göra klassificering av varor

 

Examination och obligatoriska moment

Inlämningsuppgift (del A) och digital salstentamen (del B)

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (del A) samt en digital salstentamen (del B).

 

Varje del betygssätts med U/3/4/5. Betyg på hela kursen utgörs till 2/3 av resultatet på del A och till 1/3 av resultatet på del B. Både del A och del B måste uppnå betyg 3 för godkänt betyg på kursen. Betygsgränser för kursen är: 50 % - 69 % av totala antalet poäng för betyg 3, 70 % - 84 % av totala antalet poäng för betyg 4, samt över 85 % av totala antalet poäng för betyg 5.

Om inte studenten uppnår godkänt resultat på inlämningsuppgifterna kommer studenten erbjudas möjlighet till komplettering.

 

Datum för examinerande moment

Inlämningsuppgift 1: Delas ut fredag 4 november 2022, inlämning fredag 2 december 2022.

Inlämningsuppgift 2: Delas ut måndag 6 december 2022, inlämning tisdag 20 december 2022.

Digital salstentamen: 12 januari 2023 em.

 

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

Lagtext, kurslitteratur, föreläsningsmaterial, anteckningar samt miniräknare.

 

Översiktligt innehåll

 • Kursintroduktion;
 • Introduktion till Sveriges maktfördelning, domstolssystem och lagstiftningsprocessen;
 • Grundläggande associationsrätt;
 • Avtalsrätt
  • avtals uppkomst
  • avtalets innehåll
  • avtalsbrott och påföljder
 • Köprätt
  • Köplagarna
  • Säljarens och köparens förpliktelser. Avtalsbrott
  • Risk och riskövergång.
  • Internationell köprätt (CISG)
  • Leveransklausuer (INCOTERMS)
 • Skadeståndsrätt
  • ansvar för eget vållande
  • Principalansvar och arbetstagares ansvar
  • Strikt ansvar. 
 • Tullregler

 

Närmare om kursens upplägg

Nedan följer en guide kring kursens upplägg vecka för vecka. Justeringar kan komma att behöva ske under kursens gång.   

 

Vecka 44

Introduktion till det juridiska systemet och juridisk metod

Kursen börjar med kursintroduktion jämte en introduktion till juridik. Härigenom förväntas studenten få en grundläggande kunskap om det juridiska systemet i Sverige samt juridisk metod.  

 

Inlämningsuppgift 1 delas ut

Fredag 4 november 2022 delas inlämningsuppgift 1 ut. Den kommer finnas tillgänglig på kurssidan på lärplattformen Canvas. Den ska lösas gruppvist.

 

Vecka 45

Avtalsrätt

Denna vecka kommer vi börja kursens inriktning mot handelsrätt med föreläsningar om avtalsrätt. Följande kommer bland annat behandlas: avtalets uppkomst, avtalets innehåll avtalsbrott och påföljder samt ogiltighet.

 

Instuderingsfrågor

Veckan kommer avslutas med redovisning och genomgång av instuderingsfrågor 1, fredag 11 november 2022. Frågorna kommer behandla vad som ingått i tidigare föreläsningar.

 

Vecka 46

Handledning för inlämningsuppgift 1

Under veckan kommer det finnas möjlighet att boka in sig på handledning via Zoom för inlämningsuppgift 1. Bokning av handledningstid görs via Canvas.

Möjliga tider för handledning är måndag 14 november 2022 kl. 13.15 – 16.00, tisdag 15 november 2022 kl. 9.00 – 12.00, torsdag 17 november 2022 kl. 13.15 – 16.00 samt fredag 18 november 2022 kl. 9.00 – 15.00.

 

Vecka 47 - 48

Köprätt och internationell handelsrätt

Veckorna 47 - 48 har huvudsaklig inriktning mot köprätt, både nationell (svensk) rätt (bl.a. de svenska köplagarna) samt internationell rätt (bl.a. CISG, INCOTERMS och andra ICC-klausuler). Förutom svensk och internationell rätt kommer säljarens och köparens förpliktelser behandlas samt begreppet risk och riskövergång. Riskens övergång har särskild relevans vid utformningen av leveransklausuler (se bl.a. INCOTERMS).

 

Inlämning av inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 ska lämnas in fredag 2 december 2022.

 

Instuderingsfrågor

Efter samtliga föreläsningar kring köprätt med mera ska en redovisning och genomgång av instuderingsfrågor 2 ske, fredag 25 november 2022. Frågorna kommer behandla vad som ingått i tidigare föreläsningar.

 

Gästföreläsning om tullrätt m.m.

I slutet av vecka 48 kommer en gästföreläsare från Tullverket för att föreläsa om tullregler.

 

Vecka 49

Skadeståndsrätt och associationsrätt

Under vecka 49 behandlas ämnena skadeståndsrätt och associationsrätt. Ett skadestånd är en ekonomisk ersättning som en skadevållande åläggs att betala för skadelidande för skada som den skadevållande orsakat. Ett skadestånd kan både uppkomma ur ett kontraktsförhållande samt utomkontraktuellt. Skadeståndsrätt kan tillsammans med försäkringsrätt benämnas som ersättningsrätt, och dessa två rättsområden ligger därför nära varandra. Kursen kommer omfatta ansvarsfrågor som ansvar för eget vållande, principalansvar och arbetstagares ansvar samt strikt ansvar. Utöver skadeståndsrätt kommer under veckan grundläggande associationsrätt hanteras, särskilt rörande aktiebolaget.  

 

Instuderingsfrågor

Efter samtliga föreläsningar kring skadeståndsrätt och associationsrätt med mera ska en redovisning och genomgång av instuderingsfrågor 3 ske, fredag 25 november 2022. Frågorna kommer behandla vad som ingått i tidigare föreläsningar.

 

Inlämningsuppgift 2 delas ut

Måndag 6 december 2022 delas inlämningsuppgift 2 ut. Den kommer finnas tillgänglig på kurssidan på lärplattformen Canvas. Den ska lösas gruppvist.

 

Handledning för inlämningsuppgift 2  

Under fredagen vecka 49 (9 december 2022) kommer det finnas tid för handledning av inlämningsuppgift 2, kl. 13.00 – 15.00. Bokning sker via kursens Canvas-sida. Tider kommer också finnas under vecka 50.

 

Vecka 50

Handledning för inlämningsuppgift 2

Under veckan kommer det finnas möjlighet att boka in sig på handledning via Zoom för inlämningsuppgift 2. Bokning av handledningstid görs via Canvas.

Möjliga tider för handledning är tisdag 2022 13 december kl. 9.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00 november 2022 kl. 9.00 – 12.00, samt fredag 16 december 2022 9.00 – 12.00.  

 

Vecka 51 – 2

Inlämning av inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2 ska lämnas in tisdag 20 december 2022.

 

Självstudier

Mellan vecka 51 (2022) och vecka 2 (2023) bedrivs självstudier.

 

Tentamen 12 januari 2023

Den 12 januari 2023 sker tentamen som digital salstentamen.

 

Schema

TimeEdit

 

Länk till kursplan

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due