Course syllabus

 

 Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder 

KURS-PM 2022

 

Lärare:

Annamaria Gabrielli (examinator) annamaria.gabrielli@chalmers.se 

Hans Malmström mahans@chalmers.se

Bibliotekarie:

Emilié Sörberg emilie.sorberg@chalmers.se 

Kursrepresentanter:             alice.hedeas@gmail.com          Alice Hedeås
                                                axellarson97@gmail.com
         Axel Larson
                                                futterhall@gmail.com
               Frida Utterhall

Kursmöten:   1 november

                        29 november

 

Välkommen till kursen CIU307 - Akademiskt skrivande - skrivprocess och vetenskapliga metoder!

Kursen introducerar grunder i vetenskapligt undersökande arbete och uppmärksammar undersökningsstrategi, undersökningsdesign, undersökningsmetoder, kunskapsorganisation, kritiskt läsande och formellt och akademiskt skrivande. Kursen förbereder studenterna för examensarbetet som en integrerad undersöknings- och skrivprocess. Den avslutande examinationen resulterar i en översiktlig planeringsrapport inför examensarbetet.  

Kursen omfattar 7,5 hp (200 arbetstimmar) och ges under läsperiod 2.

Frågor om kursen riktas med fördel till läraren som är ansvarig för det aktuella momentet. Lärarna har inga fasta mottagningstider, men tider för konsultation/dylikt kan bokas direkt med lärarna via mail.

Lärplattformen Canvas används för information, lektionsmaterial, inlämningsuppgifter och dylikt.

Nedan följer en översikt över syfte, lärandemål, innehåll och utformning, kurslitteratur, och examination i kursen. En lektionsplan för kursen kan ni hitta i slutet på dokumentet

Kursen består av tre med varandra integrerade spår:

Spår 1: Kunskapsorganisation och kritisk läsning (Annamaria Gabrielli, Jessica Byström och Emilié Sörberg)

Spår 2: Vetenskapligt förhållningssätt (Hans Malmström)

Spår 3: Akademiskt skrivande (Annamaria Gabrielli och Hans Malmström)

 

Syfte

Det huvudsakliga syftet med kursen är att förbereda studenten för en enklare forskningsuppgift/undersökande arbete med avseende på:

  • kunskapsorganisation och kritisk läsning, d v s systematiskt och medvetet söka efter, tillgodogöra sig, och förhålla sig till/värdera relevant information i vetenskaplig och annan litteratur,
  • vetenskapligt förhållningssätt, d v s urskilja, formulera och lösa problem med hjälp av en medveten undersökningsstrategi, -design och -metod,
  • akademiskt skrivande, d v s utveckla en medvetenhet om den formella textens förväntningar vad gäller språkriktighet, textriktighet och stil.

Lärandemål

 Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Formulera relevanta och väl avgränsade frågor och/eller hypoteser som utgångspunkt för undersökande arbete.
  • Söka efter, identifiera, kritiskt läsa, värdera, organisera och integrera vetenskaplig information med direkt koppling till en given frågeställning/hypotes.
  • Formulera en teoretisk referensram/motsvarande med utgångspunkt ifrån en given frågeställning/hypotes.
  • Reflektera kring tillämpligheten av och formulera och motivera en undersökningsstrategi, -design och –metod med utgångspunkt ifrån en given frågeställning/hypotes.
  • Skriva en akademisk text som är språkriktig (följer svenska språkets regler/normer), textriktig (är sammanhängande, logisk och effektiv) och stilmässigt anpassad för användning i ett formellt sammanhang.  

Innehåll och utformning

Kursen ges i läsperiod 2 men inleds med ett informationstillfälle redan i slutet av läsperiod 1, då lärandemålen och kursens syfte förankras i en bredare kontext. Vi ger en översikt och redovisar kursdokumentation, för att ge god tid för eventuella förberedelser inför kursstart.  

I en kurs som syftar till att förbereda studenterna för en enklare forskningsuppgift/undersökande arbete är det naturligt att inledningsvis fokusera på vikten av en klar, konkret, och otvetydig frågeställning/problemformulering/hypotes/motsvarande. Kursen inleds därför med detta som fokus. Under kursens inledande skede är det naturligt att inte ha en färdig frågeställning. Här itereras och kritiseras därför en/flera preliminära frågeställningar (ibland handlar det kanske snarare om ett någorlunda avgränsat intresseområde). Ambitionen är att studenterna i detta skede av kursen succesivt ska utveckla en alltmer avgränsad och tydlig frågeställning som sedan kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet i kursen.

Parallellt med att frågeställningen tar form inleds arbetet med att avgöra vilken litteratur/kunskapsmassa (vetenskaplig och annan) som projektet behöver förhålla sig till. I detta skede av kursen lär sig studenterna söka efter, identifiera, kritiskt läsa, värdera och relatera till vetenskaplig och annan litteratur; denna litteratur sammanställs i en litteraturportfölj som tar formen av en annoterad bibliografi, och allt eftersom kursen fortskrider och studenterna bearbetar materialet i litteraturportföljen kommer denna att växa och minska på ett dynamiskt sätt. Med utgångspunkt ifrån sin litteraturportfölj formulerar studenterna ett preliminärt teoretiskt ramverk för sitt examensarbete som kommer till uttryck i såväl planeringsrapporten (den avslutande examinationen) och examensarbetesrapporten.

Parallellt med arbetet med litteraturportföljen utvecklar studenterna en ökad medvetenhet kring vetenskapligt förhållningssätt (med särskild fokus på undersökningsstrategier, undersökningssdesign, undersökningssmetoder och undersökningssetiskt förhållningssätt); det är en uttalad ambition att studenterna genom kursen ges verktyg för att fortsätta utforska konceptet vetenskapligt förhållningssätt på egen hand. Kursen introducerar de viktigaste hänsynen och stegen i såväl kvantitativ undersökningsstrategi som kvalitativ undersökningsstrategi, med särskilda nedslag i konkret design (t ex tvärsnittsstudie, fallstudie och jämförande studie) och metodtillämpning (t ex intervju, enkät, och observation); avslutningsvis introduceras flermetodsundersökning översiktligt, d v s undersökning där en blandning av kvantitativ och kvalitativ undersökningsstrategi används. Grundläggande perspektiv på undersökningssetik behandlas i begränsad utsträckning.

Akademiskt skrivande utgör ytterligare ett parallellt spår i kursen (med start läsvecka 3). Studenterna introduceras till tre centrala dimensioner av den akademiska texten: språkriktighet, textriktighet och stil. Språkriktighet (svenska språkets regler/normer) behandlas i begränsad utsträckning i kursen, men studenterna ges verktyg för egenanalys och självhjälp. Ansenligt fokus läggs i stället på textriktighet, d v s språkliga strategier som bidrar till att göra en text sammanhängande, logisk och effektiv; i fokus står struktur på både makro- och mikronivåer i texten.  M a p stil kontrasteras informell, personlig, och subjektiv stil med formell, opersonlig och objektiv skrivstil. Målet är att medvetandegöra stilistiska skillnader mellan akademiska och andra texter och utveckla studenternas känsla för målgruppsanpassning.         

Kursen genomförs utifrån principer om aktivt lärande med ett stort mått av eget ansvar för studenterna. Inslaget av traditionell föreläsning är begränsat och kursen antar en seminariestruktur som förutsätter goda (ofta omfattande) förberedelser för studenterna – en förutsättning för godkänt betyg (erfarenhetsmässigt). Samarbete inom skrivgrupp och seminariegrupp uppmuntras i samband med lektionsförberedelser och är ett medvetet pedagogiskt verktyg under lektionstid. Inför varje lektion förbereder sig studenterna på flera sätt, till exempel genom att läsa utvalda delar i kursboken (och/eller annan relevant litteratur), titta på videoklipp där relevanta koncept introduceras, förbereda korta informella presentationer (avsedda för kurskamraterna), samt genom att arbeta med frågeställningar och skrivuppgifter av reflekterande karaktär. Kursen förutsätter ett synnerligen aktivt deltagande i samtliga av kursens lektionsaktiviteter.

Kurslitteratur

För spår 1, kunskapsorganisation och kritisk läsning, och spår 3, akademiskt skrivande, används utdelad kurslitteratur/fritt tillgängligt material.

 För spår 2, vetenskapligt förhållningssätt, används kursboken, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Liber förlag, 3:e svenskspråkiga upplagan från 2017) av Alan Bryman och Emma Bell. Kursboken kompletteras av annan kurslitteratur när det är nödvändigt. Notera dock att hela kursboken inte kommer att användas i kursen. Litteraturen inom området vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga metoder är synnerligen rik (det finns alltså gott om alternativa källor till ungefär samma information); vissa utvalda delar kommer att delas ut till studenterna.

Examination

Examinationen utgörs av två inlämningsuppgifter under kursen (U/G) och en avslutande rapport (U/G).

Inlämningsuppgift 1: Annoterad bibliografi, med referenslista (ca 200 ord/annotering, 10–12 annoterade referenser)

Studenterna sammanställer en systematiskt annoterad bibliografi som i varje post innehåller uppgifter om källa, sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i källan, och en anteckning som värderar innehållet och hur det kan tänkas relatera till det planerade projektet. En korrekt annoterad bibliografi blir en oumbärlig hjälp för studenterna för att bestämma vilka källor som är de mest användbara, och varför, i examensarbetet. Deadline: 2022-12-05, kl. 12:00 (återkoppling 2021-12-13)

Inlämningsuppgift 2: Reflekterande motivering av undersökningsstrategi, undersökningssdesign och undersökningsmetod (max 1000 ord)

Med utgångspunkt i en specifik undersökningsfråga/motsv. författar studenterna en motivering för undersökningsstrategi, undersökningssdesign, och undersökningsmetod. Peer-granskning föregår inlämning.Deadline: 2022-12-16, kl. 12:00 (återkoppling 2022-01-09)

Avslutande rapport: Planeringsrapport (max 2000 ord, exklusive referenser) 

Planeringsrapporten omfattar (i) en bakgrundsbeskrivning/kontextualisering och motivering till projektet, (ii) en precisering av syftet, (iii) en utvecklad teoretisk referensram, (iv) en beskrivning av undersökningsstrategi, undersökningssdesign och undersökningsmetod, (v) en kort diskussion om tänkbara resultat och vad som ska hända med resultatet (-en), (vi) och en förenklad tidplan för genomförandet; d v s planeringsrapporten besvarar frågorna Vad, Varför, Hur och När? Planeringsrapporten ska innehålla referenser till relevant litteratur och en korrekt referenslista. Planeringsrapporten ska dessutom, som ett försättsblad, innehålla en synopsis (en A4-sida) på svenska. Deadline: 2021-01-13, kl. 12:00 (återkoppling 2022-01-20)

Examinationen (inlämningsuppgifter och avslutande rapport) sker i par om två studenter (studenterna väljer själva sina skrivgrupper i samband med kursstart). Bedömningen av inlämningsuppgifter och rapport är kriteriestyrd för ökad transparens. Inlämningsuppgifter och avslutande rapport körs genom Urkund i samband med inlämning i Canvas.

För godkänt slutbetyg (U/G) måste samtliga obligatoriska moment, de båda inlämningsuppgifterna och den avslutande rapporten vara godkända.

Lektionsplan

För varje lektion presenterar tabellen nedan översiktligt innehållet och förväntningarna m a p förberedelser. Notera datum och tid i TimeEdit. Vissa lektioner kan komma att genomföras asynkront—material tillgängliggörs då via Canvas.

OBS! För all läsning i kursboken (Bryman & Bell, 2017) gäller följande grundläggande princip: läs medvetet och strategiskt. Om ditt ansvar är att presentera ett specifikt område i läsningen, då behöver du läsa detta mer fokuserat; i annat fall bör du fokusera din läsning på de områden som förefaller mest relevanta givet idéinriktningen på ditt projekt.                                                                                       

 

 

Datum

Koncept i fokus; aktivitet

Vad gör studenten inför detta tillfälle?

Lärare

Programinformation om examensarbete

 

 10/10

10:30 – 12:00

Programinformation, Introduktion, motivering av kursen, översikt, dokumentation, kursadministration och kommunikationsvägar; frågor från studenterna

 

Rekommenderas: läser kursplan och kurs-PM (detta dokument), loggar in i aktiviteten på Canvas och förbereder ev. frågor.

 

HM

AMG

ES

Nina Ryd

 

Lektion 1

1/11

10:00 - 11:45

Förstadiet/grunden till undersökande arbete; grundläggande vetenskapsteori, forskningsfrågor, forskningsstrategi och forskningsdesign

 

Övning: (formulera och) utvärdera (inom skrivgruppen) presumtiv frågeställning/fokus (”Finns det något intressant här?”)

 

Introduktion till hemarbete, se också skriftlig instruktion

 

Anmäl skrivgrupper på Canvas senast 28/10.

 

Alla läser: Bryman & Bell sid. 17–18 (”Varför är det viktigt att lära sig vetenskaplig metod”); 29–35 (”Gången i företagsekonomisk forskning”); 58–66; 67–97 (”Forskningsdesign” mm – MEN fokusera på ”Nyckelbegrepp” i Kap. 3).   

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” i Canvas).

 

Alla studenter formulerar en frågeställning/undersökningsfråga/intresseformulering som skulle kunna utgöra grunden för examensarbetet (ta med utskrivna kopior av texten).

 

HM

AMG

 

Lektion 2

3/11

13:15-16:00

Återkoppling från hemarbete

 

 

Introduktion till examinationsuppgift – Annoterad bibliografi.

 

 

Övning: Litteraturportfölj och annoterad bibliografi

 

King, & Jennifer. (2010). How to Write an Annotated Bibliography. Access, 24(4), 34.

AMG

ES

Obligatorisk föreläsning

 

 

 

 

 

8/11

 

13:15-15:00 Skrivgrupp 1-9

 

15:15-17:00

Skrivgrupp 10-19

 

Seminarierum 1

Huvudbiblioteket

 

(Gå in via huvudingången. Salen är upp för trappan, till vänster)

 

Halvklass

Litteratursökning och referenshantering.

 

 

Introduktion till kunskapsorganisation och informationskompetens

 

Halvklass – se vidare information i kursrummet i Canvas

 

Alla grupper tar med sig en tilltänkt frågeställning. Vi reflekterar över vilken typ av källor/information behövs för att hantera frågeställningen samt vilka identifierade sökord/nyckeltermer som behövs i litteratursökningen.

 

Alla läser: Bryman & Bell sid. 115–120.

Alla läser därefter valda delar av: Fosmire, M. (2017). Making Informed Decisions: The Role of Information Literacy in Ethical and Effective Engineering Design.Theory into Practice, 56(4), 308–317. https://doi.org/10.1080/00405841.2017.1350495

 

Ta med egna datorer!

 

 

 

 

 

ES

Lektion 3

9/11

8:00 – 9:45

 

 

Kvalitativ forskning; huvudfokus i kvalitativ forskning; utmärkande drag i kvalitativ forskning; urval; reliabilitet och validitet vs. alternativ kvalitetssäkring

 

Övning: Kritik av kvalitativ undersökning: fokus på urval och kvalitetsbedömning.

 

Alla läser Bryman & Bell sid. 372–417 (”Kvalitativ forskning”; ”Urval i samband med kvalitativ forskning”).

 

 

 

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” i Canvas)

 

 

HM

 

 

Workshop

 

 

9/11

13:15-15:00

 

 

 

 

 

Introduktion till referenshanteringssystemet Endnote.

 

 

Ladda ner programvaran Endnote till din dator innan workshopen. Programvaran finns på studentportalen: https://it.portal.chalmers.se/itportal/Student/Student

 

ES

Lektion 4a

16/11

09:00 – 11:45

Kvalitativa data och metoder; etnografiska metoder; kvalitativ intervju; intressentanalys

 

Övning: Förberedelser och diskussion inför torsdagens samläsning.

 

Alla läser Bryman & Bell sid. 418–450 ”Etnografi och deltagande observation”); 451–479 (Intervjuer i kvalitativ forskning”). Alla läser också Nina Ryds text om intressentanalys (finns på Canvas).

 

VIKTIGT: Mycket läsning denna vecka – ta hänsyn till detta och planera därefter! Avsätt tid för läsning 14–17/11!

 

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” i Canvas)

 

HM

Lektion 4b

17/11

13:15-15:00

Samläses med ARK660

 

Alla studentgrupper läser och skriver en reflekterande kritik på intressentanalysen från ARK660 (finns tillgänglig f r o m kl. 09.00 den 17/11); dessutom förbereder varje grupp ”Diskussionsunderlag för kritik av intressentanalys” (se Canvas). Alla förberedelser utgör grunden för en diskussion med studentgrupper från ARK660 den 18/11 (d v s DETTA tillfälle).

 

VIKTIGT: Avsätt tid för grupparbete och kritik 16–17/11!

 

HM och Nina Ryd

Lektion 5

21/11

09:00-11:45

Struktur i akademisk text: makrostruktur

 

Övning: Analysera och diskutera avsnittsdisposition i akademisk text

 

Alla förbered en matris (valfri design) som visar de olika avsnitt/rubriker som ingår i samtliga artiklar i läsportföljen (och vad de olika textavsnittens funktion är). Formulera preliminära slutsatser m a p disposition av akademisk text.

 

AMG

 

Lektion 6

22/11

13:15-15:00

Kvantitativ forskning; huvudfokus i kvantitativ forskning; de viktigaste stegen i kvantitativ forskning; urval; reliabilitet och validitet

Övning: utvärdera/kritisera urvalsprinciper utifrån exempel

 

Alla läser Bryman & Bell sid. 165–187 (”Vad innebär kvantitativ forskning” och sid. 188–211 (”Urval (sampling) i kvantitativ forskning”). OBS: ta med er huvuddragen i kap 8 och fokusera på Nyckelbegreppen.    

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” i Canvas)

 

HM

 

Lektion 7

24/11

13:15-17:00

Presentation av projektinriktning i tvärgrupper.

 

Återkoppling på plats från andra skrivgrupper samt lärarpanel

Hemarbete: Alla skrivgrupper förbereder en 2-4 min (max) presentation av sin frågeställning/fokus såsom den tagit form så här långt.

 

AMG

HM

Nina Ryd

MS*

Lektion 8

29/11

10:00-11:45

Kritisk läsning och struktur i akademisk text: mikrostruktur

 

Övning: Analysera och kritiskt granska koherens i akademisk text

 

Alla väljer och tar med en utskriven artikel från läsportföljen som upplevs som särskilt ”välskriven”.

AMG

 

Lektion 9

 

 

 

 

 

 

Workshop

 

 

 

1/12

13:15 – 15:00

 

 

 

 

 

15:15-17:00

Stil i akademisk text: formellt och informellt; fackspråk eller fikonspråk; målgruppsanpassning

Övning: Stilövning som utgår ifrån artikel och annoterad bibliografi; bearbeta egen text.

 

Informationskompetens – workshop inför deadline

 

 

 

Ta med samma artikel som användes i samband med lektion 8 och skrivgruppens annoterade bibliografi.

 

 

 

 

Ta med eventuella frågor inför inlämningen av den annoterade bibliografin.

 

 

AMG

 

 

 

 

 

 

ES

Examination

Inlämning

5/12

Annoterad bibliografi

Inlämning senast 12:00

JB

AMG

 

Lektion 10

7/12

10:00-11:45

Planeringsrapport: introduktion och skrivworkshop

 

Skissa en övergripande struktur för planeringsrapport till examensarbete; vilka avsnitt bör rimligen ingå, och vad ska respektive avsnitt ”göra” för läsaren? Skriv en kort ”funktionsbeskrivning” som placeholder-text i varje avsnitt.

 

AMG

Lektion 11

7/12

13:15 – 15:00

Kvantitativa data och metoder; strukturerade intervjuer och enkäter.

 

Övning: Skapa egna enkätfrågor inom gruppen (utifrån en given frågeställning)

 

Alla läser Bryman & Bell sid. 212–270 (”Strukturerade intervjuer” och ”Enkäter”).

 

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” på Canvas)

HM

Lektion 13

12/12

10:00 – 11:45

Flermetodsforskning; argumenten för och emot kvantitativ/kvalitativ forskningsmetod (delvis repetition); motiven för flermetodsforskning; god forskningssed

 

 

Övning: diskutera argumenten för flermetodsforskning i exempeltexter; diskutera hur etiska aspekter artikuleras i artiklarna i portföljen.

 

Alla läser Bryman & Bell sid. 580–610 (”Att överbrygga klyftan mellan kvantitativt och kvalitativt” och Flermetodsforskning – en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning”). All läser också ”God forskningssed” (Vetenskapsrådet), sid. 29–47, 65–71, 105–114; texten är länkad i Canvas.  

 

 

Tre studenter förbereder koncept-i-fokus-presentationer (se dokumentet ”Studentpresentationer” på Canvas)

 

Förbered inför övning/diskussion.

HM

Konsultation

13/12

10:00-11:45

 

Annoterad bibliografi (återlämning och granskning)

 

Förväntningar och förberedelser inför examination.

 

Förbered ev. frågor m a p återstående examination.

AMG

HM

ES

Examination

Inlämning

16/12

Motivering av undersökningsstrategi, -design och –metod (max 1000 ord)

 

Inlämning senast 12:00

HM

 

9/1

Återlämning av motivering av undersökningsstrategi, -design och –metod

 

 

 

Examination

Inlämning

13/1

Planeringsrapport, max 2000 ord, + synopsis (1 A4-sida).

Inlämning senast 12:00.

Återkoppling 20/1.

 

AMG

HM

*Marie Strid

Course summary:

Date Details Due