Course syllabus

Matematisk fysik FTF131                                           lp2 HT22 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

 

Kontaktuppgifter

Examinator/föreläsare: Henrik Johannesson, henrik.johannesson@physics.gu.se

Övningsassistent: Daniel Erkensten, daniel.erkensten@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen ger en repetition och fördjupning av de begrepp och metoder från tidigare matematikkurser vilka är särskilt användbara för fortsatta fysikstudier. Kursen introducerar också en del nytt material - av relevans särskilt för studier i kvantfysik - bl.a. variationskalkyl, topologi, och grupp- och representationsteori.

 

Schema

TimeEditLinks to an external site.

 

Preliminär kursplanering

http://fy.chalmers.se/~tfkhj/MFplanering2022.pdf

 

Kursens upplägg

Kursens läraktiviteter har tre moment: Föreläsningar, övningsräkningar, och eget arbete med inlämningsuppgifter.

Föreläsningarna ges i huvudsak som förinspelade online-föreläsningar länkade på Canvas, kompletterade med ett par föreläsningar "IRL". 

Övningsräkningarna ges "IRL" enligt schemat. Material från övningsräkningarna länkas på Canvas.

Inlämningsuppgifter (vilka är betygsgrundande) ges i fyra omgångar med 4-5 problem i varje omgång. Uppgifterna publiceras på Canvas varannan fredag med deadline för inlämning två veckor senare.

Mer detaljerad information om kursupplägget ges på introduktionsföreläsningen 2 november via Zoom (med länk som meddelas kursdeltagarna per mejl).

Slides från introduktionsföreläsningen:  http://fy.chalmers.se/~tfkhj/MFinfo2022.pdf                   

        

Kurslitteratur

G. B. Arfken, H. J. Weber, and F. E. Harris, Mathematical Methods for Physicists (Academic Press, 2013), kompletterat med material som länkas på denna sida under kursens gång.

Länkar                                                                                                                                                                                                   

Grenpunkter och snitt: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/BranchPointsCuts.pdf (Links to an external site.)               

Lord Kelvin om Dido: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/KelvinOnDido.pdf (Links to an external site.)                            

Singulära gränser: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/SingularLimits.pdf (Links to an external site.)                                                                                   

Feynman Path Integral: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/FPI.pdf (Links to an external site.)                                          

Zurek on Decoherence: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/Zurek.pdf (Links to an external site.)                                    

En intressant observation: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/Feynman8.pdf (Links to an external site.)                         

Gauge-symmetrier: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/U(1)GaugeSymmetri.pdf (Links to an external site.)                    

Clebsch-Gordan sönderläggningar: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/Clebsch-Gordan.pdf (Links to an external site.) 

Kvantmekanisk potentialbarriär: http://fy.chalmers.se/~tfkhj/KvantmekaniskPotentialbarriär.pdf

 

Bredvidläsningslitteratur
W. Appel, Mathematics for Physics and Physicists (Princeton University Press, 2007)
F. W. Byron, Jr. and R. W. Fuller, Mathematics of Classical and Quantum Physics (Dover, 1992)
R. Courant and D. Hilbert, Methods of Mathematical Physics, Vol. 1 (Wiley, 1989).
S. Hassani, Mathematical Physics (Springer, 2000)
J. Mathews and R. L. Walker, Mathematical Methods of Physics (Addison, 1970)
P. M. Morse and H. Feshbach, Methods of Theoretical Physics, Vols. 1 and 2 (McGraw-Hill, 1953)

 

Examination

För betyg 3/4/5 krävs minst 40/60/80% av max poängsumma på inlämningsuppgifterna. (Sen inlämning av en omgång ger 30% poängavdrag.) För betyg 3/4/5 krävs dessutom en godkänd/väl godkänd/mycket väl godkänd insats på en digital munta i januari (c:a 2 tim, i grupper om 2-3 studenter; varje student redovisar i detalj sin lösning av en inlämningsuppgift samt besvarar frågor om allmänna begrepp, resultat, och metoder som gåtts igenom på föreläsningarna). För betyg 5 krävs också en väl utförd lösning på en individuell problemuppgift (efter muntan).

 

Inlämningsuppgifter (läggs ut varannan fredag)

kursvecka 1:  MFvecka1.2022.pdf

kursvecka 3: MFvecka3.2022.pdf

kursvecka 5: MFvecka5.2022.pdf

kursvecka 7: MFvecka7.2022.pdf 

 

Länkar till förinspelade föreläsningar 

2/11

DiffoperatorerDiracnotationGFintro 

Greenfunktioner(I)

pdf-slides (utan snack) 2/11

4/11

Greenfunktioner(II)        

Residykalkyl(I)                                      

Residykalkyl(II)       

pdf-slides 4/11

9/11

Grensnitt(I)

Grensnitt(II)

Principalvärde

pdf-slides  9/11

11/11

KramersKronig&GF

Retarderad&AvanceradGF

Greenfunktionerikvantfysik

pdf-slides  11/11

16/11

Integralekvationer(I)

Integralekvationer(II)

Integralekvationer(III)

pdf-slides 16/11

18/11

Variationskalkyl(I) 

Variationskalkyl(II)

pdf-slides  18/11

23/11

Variationskalkyl(III)

Variationskalkylmedtvång(I)

Variationskalkylmedtvång(II)

pdf-slides 23/11

 

25/11

FraktalerLebesgue

Gränsvärden

pdf-slides 25/11

 

30/11

Kvantmekanik&Vägintegraler(I) 

Vägintegraler(II)

Vägintegraler(III)

pdf-slides 30/11

 

2/12

Vägintegraler(IV)

Gruppteori(I)

Gruppteori(II)

pdf-slides 2/12

 

7/12

  Representationsteori(I)

Representationsteori(II)

Representationsteori(III)

pdf-slides 7/12

 

9/12

Representationsteori(IV)

KontinuerligaGrupper

SO(3)

Noether

BrutnaSymmetrier

pdf-slides 9/12

 

14/12

DiskretaSymmetrier

Spinn

Kvarkar

TopologiskKvantMateria

pdf-slides  14/12

 

16/12

Topologi(I)

Topologi(II)

pdf-slides  16/12

 

Material från övningsräkningarna

9/11: Residykalkyl och grensnitt

16/11: Greenfunktioner

22/11: Sadelpunktsmetoden

23/11: Variationskalkyl, Brachistochronproblemet (Slides), för tillämpning av residykalkyl på renässanskupoler, se Pavanis papper

30/11: Patologiska funktioner (Anteckningar och Slides)

7/12: Gruppteori (diskreta grupper), Slides (kontinuerliga grupper,  Inspiration: se följande utdrag ur ett gammalt kandidatarbete För den intresserade finns hela arbetet här] )

14/12: Sammanfattning

Course summary:

Date Details Due