Course syllabus

ACEX11 är kurssidan för Kandidatarbete 15 hp VT23 vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad (ACE). Vi följer Chalmers generella regler och anvisningar för kandidatarbete som finns i studentportalen. På ACEX11 sidan publiceras kompletterande information. 

 

Snabba länkar

Slutliga schemat för redovisning av kandidatarbeten 25-26/5

    Slutliga schemat VT23.pdf

 

Regler

Information om kandidatarbeten

Föreskrifter för kandidatarbete

Examination och utformning | Chalmers

HISS Bedömningskriterier för skriftlig rapport

Om obligatoriska moment med Fackspråk och Biblioteket

(se Kommunikationskompetens Fackspråk)

Riskbedömning för labbarbete, fältförsök, studieresor

Resurser

Chalmers skrivstöd

          För att boka fackspråkshandledning, gå till kursrum Generella kompetenser i kandidatarbetet, vt23

Projektlista 2023, grupper, examinatorer och handledare

Temaförslag till kandidatarbeten kommer från olika avdelningar på ACE enligt listan nedan. Slutlig projektlista med grupper, studenter, examinatorer och handledare finns här ACEX11 VT23 grupper, studenter, examinatorer och handledare. Övrig relevant information finns på startsidan samt i respektive moduler.  

Varje student ska registrera sig själv i sin grupp med hjälp av verktyg 'Grupp' som finns i menyn 'Personer'. Det är viktig för hantering av obligatoriska inlämningar. 

Grupper Examinator Handledare
20 Alexander Hollberg alexander.hollberg@chalmers.se Yutaka Goto yutaka@chalmers.se
10 Arezou Baba Ahmadi Arezou.Ahmadi@chalmers.se Amrita Hazarika amrita.hazarika@chalmers.se
31, 33 Caroline Ingelhammar caroline.ingelhammar@chalmers.se Mathias Gustafsson mathias.gustafsson@chalmers.se
94, 95 Frank Persson frank.persson@chalmers.se Thomas Pettersson Thomas.Pettersson@chalmers.se
71, 72, 73 Ignasi Fernandez ignasi.fernandez@chalmers.se Mozhdeh Amani mozhdeh.amani@chalmers.se
80, 81 Jens Forssén jens.forssen@chalmers.se Krister Larsson krister.larsson@chalmers.se
17, 18, 22 Jorge Gil jorge.gil@chalmers.se Bijan Adl-Zarrabi bijan.adl-zarrabi@chalmers.se
91 Ann-Margrett Strömvall Ann-Margret.Stromvall@chalmers.se Karin Karlfeldt Fedje karin.karlfeldt@chalmers.se
46, 51, 52 Lars Rosen Lars.Rosen@chalmers.se Erik Nyberg erik.nyberg@vti.se
30 Mikael Viklund Tallgren mikael.tallgren@chalmers.se Shahin Sateei shahin.sateei@chalmers.se
45 Minna Karstunen minna.karstunen@chalmers.se Mats Karlsson mats.karlsson@chalmers.se
90 Ann-Margrett Strömvall ann-margret.stromvall@chalmers.se Sebastien Rauch sebastien.rauch@chalmers.se
93 Thomas Pettersson thomas.pettersson@chalmers.se Jesper Knutsson jesper.knutsson@chalmers.se

 

Koordinator för ACEX11 och kontakt med koordinatorn

Angela Sasic Kalagasidis, angela.sasic@chalmers.se

Kontakt med koordinatorn

  • Diskussionsforum i Canvas - huvudkontakt. 
  • E-mail – endast för frågor som berör en teknologs studiesituation

 

Informationsmöten

Intro till kandidatarbete, frivillig närvaro

17 januari 2023 kl. 15.15-17.00 i sal SB-H2 samt i Zoom (länken finns i Calendar, lösenord ACEX11).

Agenda:

  • Intro till kandidatarbete, ca 30 min
  • Info från biblioteket, ca 15 min
  • Info från fackspråk, ca 15 min

 

Obligatoriska moment och inlämningar

Fackspråk: obligatoriskt för samtliga projektgrupper är tre handledningstillfällen. Mer info här: Resurser för kandidat-arbetets skrivprocess

Bibliotek: göra (individuella?) uppgifter i en onlinemodul om akademisk hederlighet och upphovsrätt samt en informationslabb med fokus på faktainsamling, referenser och bilder i kandidatarbetet. Mer info: XXX (länken fungerar inte)

10/2 kl. 18 Planeringsrapport, gruppvis. Använd verktyg 'Uppgift/Planeringsrapport: Examinator...', filnamn 'Grupp X. Planeringsrapport'. Endast pdf. 

10/5 kl. 18 Slutrapport, gruppvis. Använd verktyg 'Uppgift/Slutrapport: Examinator...', filnamn 'Grupp X. Slutrapport'. Endast pdf.

17/5           Skriftlig individuell opposition, ska mailas till examinator, handledare, presenterade grupp och presenterandes grupp handledare

25-26/5     Slutredovisning, dvs. presentation och opposition enligt schema som ska publiceras senare under våren. Fyra till sex grupper redovisar inom samma pass. Obligatorisk närvaro krävs för samtliga gruppmedlemmar som redovisar inom samma pass samt för examinator. 

ACEX11 tidslinje 2023.png

 

####################################################################################################333

Endast för info

Temaförslag till kandidatarbete VT23 från ACE

Byggnadsteknologi

ACEX11-23-10 Kandidatarbete - Användning av lokalt utvunnen lera och pulveriserade musselskal som grönt alternativ till cement.pdf

ACEX11-23-11 Kandidatarbete - Effektiv värmelagring i tegel.pdf

ACEX11-23-12 Kandidatarbete - Krypgrunder i framtida klimat.pdf

ACEX11-23-13 Kandidatarbete - Optimization of hygrothermal performance of massive timber panel.pdf

ACEX11-23-14 Kandidatarbete - Partnership for the sustainability goals- Application of natural mineral binders.pdf

ACEX11-23-15 Kandidatarbete - Sustainable utilization of hardwood resources in Sweden.pdf

ACEX11-23-16 Kandidatarbete - Lättbetong med grönt bindemedel och grön ballast.pdf

ACEX11-23-17 Kandidatarbete - Kollektivtrafik och fritidsresande.pdf

ACEX11-23-18 Kandidatarbete - Resmål och potential för kollektivtrafik till och från södra Askim-Hovås-Billdal.pdf

ACEX11-23-19 Kandidatarbete - Finansieringsmodeller för tillköp av kollektivtrafik.pdf

ACEX11-23-20 Kandidatarbete - En analys av grundplatta i trä – framtidens byggteknik.pdf

ACEX11-23-21 Kandidatarbete - Bioflygaska som alternativt bindemedel i betong.pdf

Construction management

ACEX11-23-30 Kandidatarbete - Digitalisering - innovation och förändrade processer.pdf

ACEX11-23-31 Kandidatarbete - Effektivt beslutsfattande- Hur undviker man fallgropar som leder till misstag.pdf

ACEX11-23-33 Kandidatarbete - En jämförelse mellan den svenska och kinesiska byggprocessen.pdf 

Geologi och geoteknik

ACEX 11-23-40 Kandidatarbete - Class A Settlement prediction on future test embankment.pdf

ACEX11-23-41 Kandidatarbete - On the stability of unsaturated natural slopes.pdf

ACEX11-23-42 Kandidatarbete - Förorenade områden & naturbaserade lösningar.pdf

ACEX11-23-43 Kandidatarbete - Bedömning av sättningsskador på byggnader.pdf

ACEX11-23-44 Kandidatarbete - Omgivningspåverkan från djupa schakter i lös lera.pdf

ACEX11-23-45 Kandidatarbete - Skredrisk längs Göta Älv.pdf

ACEX11-23-46 Kandidatarbete - Grundvattenskydd.pdf

ACEX11-23-47 Kandidatarbete - Geoenergi och geotermisk energi.pdf

ACEX11-23-48 Kandidatarbete - Masshantering - Kritiska skeden i Vägavvattningsprojekt.pdf

ACEX11-23-49 Kandidatarbete - Förstudie om uppskattning av asfaltbeläggningens livslängd i ett föränderligt klimat i Sverige.pdf

ACEX11-23-50 Kandidatarbete - Förstudie om vägytans betydelse för rullmotstånd och merenergiförbrukning i elbilar.pdf

ACEX11-23-51 Kandidatarbete - Uppföljning av åtgärder för att uppnå målet minska klimatförändringarna och dess konsekvenser i fysisk infrastruktur i städer.pdf

Installationsteknik

ACEX11-23-60 Kandidatarbete - Energieffektiva ventilationssystem.pdf

ACEX11-23-61 Kandidatarbete - Styr- och reglerstrategier nu och i framtiden.pdf

ACEX11-23-62 Kandidatarbete - Termiskt klimat och luftkvalité i SB1 och SB2.pdf

Konstruktionsteknik

ACEX11-23-70 Kandidatarbete - Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - förslag 1.pdf

ACEX11-23-71 Kandidatarbete - Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - förslag 2.pdf

ACEX11-23-72 Kandidatarbete - Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - förslag 3.pdf

ACEX11-23-73 Kandidatarbete - Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - förslag 4.pdf

Teknisk akustik

ACEX11-23-80 Kandidatarbete - Låga akustikskärmar för väg- och spårtrafik planeringslösningar för urbana områden.pdf

ACEX11-23-81 Kandidatarbete - Stadsförtätning och ljudmiljöer – Bygger vi där det bullrar mer.pdf

Vatten miljö teknik

ACEX11-23-90 Kandidatarbete - The world best campus when it rains.pdf

ACEX11-23-91 Kandidatarbete - Fytosanering av slaggrus.pdf

ACEX11-23-92 Kandidatarbete - Assessment of thermophilic anaerobic digestion.pdf

ACEX11-23-93 Kandidatarbete - Analys av vattenförbruknings-data i HSB Living Lab.pdf

ACEX11-23-94 Kandidatarbete - Dricksvattenläckage – hur mycket vatten når aldrig konsumenten.pdf

 

 

Course summary:

Date Details Due