Course syllabus

Kurs-PM

TEK775 TEK775 Grundläggande corporate finance lp3 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Gunnar Wramsby - gunnar.wramsby@chalmers.se

Dessutom deltar

Föreläsare: Urban Österlund - urban.osterlund@ju.se

(Urban är sedan länge anställd vid Internationella Handelshögskolan som lektor i Finansiering)

Administration: Birgitta Engrell - birgitta.engrell@chalmers.se

 

 

Kursens syfte

Ämnet ekonomi spänner över många delar, där teoretiskt ursprung och praktisk tillämpning kan vara vitt skilda mellan olika ämnesområden. Ett område som befinner sig i gränslandet mellan företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi är Corporate Finance som har stark såväl teoretisk grund som frekvent praktisk tillämpning. Ett annat sådant gränsöverskridande område är Entreprenörskap. Corporate Finance är också ganska icke-kontextuellt, vilket kan skapa en god förståelse för delar av Entreprenörskap.
Syftet med kursen är att studenterna skall få en analytisk förståelse både för Corporate Finance och Entreprenörskap samt hur de hör samman.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Litteraturen består

Corporate Finance: Investeringskalkylering samt Företagets Finansiella Miljö, Båda författade av kursens lärare och tillgängliga som pdf på Canvas

Entreprenörskap: Artiklar och utdrag som finns tillgängliga via Canvas

 

Kursens upplägg

Kursens båda delar genomförs och examineras efter sina olika förutsättningar. Det innebär att

Corporate Finance genomförs och examineras genom traditionella föreläsningar blandade med övningar, samt avslutas med traditionell individuell tentamen som examineras via Inspera och via excel.

Entreprenörskap genomförs och examineras genom de för entreprenörskap typiska upplägget med genomgång av litteratur som initierar dokumenterad reflektion, analys och handlingsplan i mindre grupper. Grupperna är fasta under kursen och inlämningar, med anvisningar, via Canvas examineras löpande också genom lämnande av feedback. Det avslutande momentet är en sammanfattande redovisning av ett entreprenörsprojekt.

 

tisd 17-jan 10:00 11:45 GW Budgetering Kompendiematerial
13:15 15:00 GW Budgetering Kompendiematerial
onsd 25-jan 13:15 15:00 GW Entreprenörskap - Entreprenören Diverse
torsd 26-jan 10:00 11:45 Investeringskalkylering - Mått och metoder Kap 1-3 Investeringskalkylering
13:15 15:00 Investeringskalkylering - Mått och metoder Kap 1-4 Investeringskalkylering
onsd 01-feb 13:15 15:00 GW Entreprenörskap - Marknaden Diverse
torsd 02-feb 10:00 11:45 Finansiering - Aktiemarknaden Kap 2 Företagets Finansiella Miljö
13:15 15:00 Finansiering - Aktiemarknaden Kompendiematerial
torsd 09-feb 10:00 11:45 Finansiering - Kreditmarknaden Kap 4-5 Företagets Finansiella Miljö
13:15 15:00 Finansiering - Kreditmarknaden Kompendiematerial
onsd 15-feb 13:15 15:00 GW Entreprenörskap - Kunden Diverse
onsd 22-feb 13:15 15:00 GW Entreprenörskap - Erbjudandet Diverse
torsd 23-feb 10:00 11:45 Finansiering - Risk Kap 10 Företagets Finansiella Miljö
13:15 15:00 Finansiering - Risk Kap 11 Företagets Finansiella Miljö
onsd 01-mar 10:00 11:45 GW Entreprenörskap - Distribution och betalning Diverse
torsd 02-mar 10:00 11:45 Finansiering - Finansiella instrument Kompendiematerial
13:15 15:00 Finansiering - Finansiella instrument Kap 2 och 10 Företagets Finansiella Miljö
torsd 09-mar 10:00 11:45 GW Entreprenörskap - redovisning av projekt
13:15 15:00 GW Entreprenörskap - redovisning av projekt

 

 

 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen är dubblerad i innehåll och poäng samt utbytt kurslitteratur i Corporate Finance delen.

Lärandemål (från Kursplan)

- förstå corporate finance från ett kassaflödesperspektiv - förstå konceptet med Capital Asset Pricing Model och portföljteori - kunna beskriva beskriva teoretiska koncept såsom perfekta marknader, agentteori och optimal kapitalstruktur utifrån Modigliani Miller - Kunna analysera vanliga finansiella instrument  - Det innebär också att studenten förväntas ha följande färdigheter efter avslutad kurs:  - kunna tillämpa olika lönsamhetsmetoder och deras begränsningar - kunna tillämpa olika värderingstekniker baserade på kassaflöden - kunna lösa finansiella problem i spreadsheet-miljö - kunna utvärdera olika kapitalanskaffningsmöjligheter - Dessutom förväntas studenten ha förståelse för och kunna analysera betydelsen av: - Entreprenöriella egenskaper - Marknader och delmarknader för nya produkter och tjänster - Samt kunna härleda kundnytta till en trolig prisbild och därmed lönsamhet - Samt något om förutsättningar för kapitalanskaffning

 

Examination

 

Kursens båda delar examineras var för sig:

Corporate Finance (4,5 hp) examineras som individuell skriftlig tentamen (U/3/4/5) 15 mars em, 9 juni fm samt 23 aug em


Entreprenörskap (3 hp) examineras som gruppuppgift (U/G)

På kursen ges betygen (U/3/4/5)

 

Course summary:

Date Details Due