Kursöversikt

AFT077 Form och teknik lp3 VT22 (7,5 hp)
Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator Konstruktionslära: Karl-Gunnar Olsson
031 7722350, kgo@chalmers.se

Examinator Arkitekturens material: Peter Lindblom
031 7722411, pl@chalmers.se

Examinator Byggteknik och byggande: Peter Lindblom
031 7722411, pl@chalmers.se

Handledare:
Ritsal 1: Maya Arora-Jonsson
Ritsal 1: Philip Nilsson
Ritsal 1: Wilma Hultgren
Ritsal 2: Clara Wetterqvist
Ritsal 2: Johanna Bjurek
Ritsal 2: Joel Bergqvist
Ritsal 3: Linda Matsuhashi
Ritsal 3: Peter Stanek Sörner
Ritsal 3: Klara Rigner
Ritsal 4: Kalle Edström
Ritsal 4: Brian Andersson
Ritsal 5: Bingjie Hu
Ritsal 5: Linnea Björkström

 

Byggdag 1-10

Byggdag 1-10

 

Schema

TimeEdit

 

Gemensam Zoom-länk för kursen

Lösenord: AFT077

 

Sammanställning av:
Gemensam namnlista och byggdag för kursen

 

Vecka 3

Måndag  16/1  08.45 - 17.00 Universeum   
                           Introduktion 

Torsdag  19/1   08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Byggnaden som bärande system
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete  
                           Övning 1

Fredag    20/1   BYGGDAG 1
                           08.00 - 08.30   Byggdagar - gemensam introduktion
                           gemensam zoom-länk för kursen
                           08.45 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 1, Betonghallen SB3
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 1

Vecka 4

Onsdag  25/1   08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Introduktion av materiallåda                           Ulf Janson:   Arkitektur och trä_del 1     
                           Uppgift: reflektion från föreläsning

Torsdag  26/1   08.00 - 11.45   Föreläsning    
                           Kroppar och strukturer
                           PointSketch 2D   Tillägg 1   Tillägg 2                             
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 2

Fredag    27/1   BYGGDAG 2
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15 Gemensam uppdatering BYGGDAG 2, Betonghallen SB3
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 2

Vecka 5

Onsdag    1/2   BYGGDAG 3

Torsdag    2/2   08.00 - 11.45   Föreläsning                  
                           Krafter
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 3

Fredag      3/2   BYGGDAG 4
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 3 och 4, Betonghallen SB3
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 3

Vecka 6

Onsdag  8/2     08.00 - 11.45   Föreläsning
                           Ulf Janson:   Arkitektur och trä, del 1 och 2
                           Uppgift: reflektion från föreläsning

Torsdag  9/2     08.00 - 11.45   Föreläsning 
                           Krafter och balans
                           13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                           Övning 4

Fredag    10/2   BYGGDAG 5
                           08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                           13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 5, Betonghallen SB3
                           13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                           Seminarium 4

Vecka 7

Tisdag     14/2   BYGGDAG 6

Onsdag   15/2   08.00 - 13.50   Ritsal - eget arbete
                            Eget arbete med materiallåda
                            14.00   Samling på Ljusgården
                            14.15 - 15.30 Presentation av materiallåda i ritsal
                            15.00 - 17.00   Ljusgården
                            Examination av materiallåda

Torsdag  16/2    08.00 - 11.45   Föreläsning
                            Linan, bågen och fackverket
                            Övning 5

Fredag    17/2    BYGGDAG 7
                            08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                            Övning 5
                            13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 6 och 7, Betonghallen SB3
                            13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                            Seminarium 5

Vecka 8

Måndag   20/2   BYGGDAG 8

Torsdag    23/2   08.00 - 11.45   Föreläsning
                             Balken, ramen och skivan
                             13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Övning 6
                             ForcePAD

Fredag     24/2    08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                             13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium
                             Seminarium 6

Vecka 9

Torsdag    2/3     08.00 - 11.45  Föreläsning
                             Skivan och pelaren 
                             13.15 - 17.00   Ritsal - eget arbete
                             Övning 7

Fredag      3/3     08.00 - 11.45   Ritsal - eget arbete
                             13.30 - 17.00   Ritsal - eget arbete/seminarium 
                             Seminarium 7

Vecka 10

Onsdag     8/3     08.00 - 9.45    Ritsal - eget arbete
                             Sammanställning av lärobok

                             Bilder från brotester 

                              

                              

                              

Torsdag   9/3      BYGGDAG 9
                           
09.00 - 17.00  Ritsal - eget arbete
                            13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 8 och 9, Betonghallen SB3
                             Sammanställning av Lärobok

Fredag     10/3    BYGGDAG 10 
                            08.00 - 16.00   Ritsal - eget arbete 
                            13.15   Gemensam uppdatering BYGGDAG 10, Betonghallen SB3
                            Sammanställning och slutgenomgång av Lärobok
                            17.00   INLÄMNING 1 av Lärobok 

Vecka 11

Onsdag    15/3   BYGGDAG RESERV   Avslutande arbete på Friggebod                          
                             08.00-16.00 Ritsal - eget arbete
                             Tid för komplettering av läroboken
                             Tid för brobyggande

Torsdag    16/3   09.00 Samling på Ljusgården
                             9.15-17.00 Ritsal - Examination Friggebod och skalenlig modell
                             Tid för brobyggande

                             INLÄMNING 2 av lärobok

Fredag     17/3    09.00 - 16.00   Kunskapstrappan
                             Broprovning
                             Kursavslutning

 

Kursens syfte och delmoment

Form, teknik och arkitektur är en introduktion till den del av arkitektutbildningen som behandlar en byggnads gestaltning och funktion i samspel med materialval och tekniska system. Kursen är uppbyggd kring tre moment:

 • Byggteknik och byggande
 • Arkitekturens material
 • Konstruktionslära

Byggteknik och byggande
Hela årskursen kommer att följa och medverka i en praktisk byggprocess genom att vi bygger en friggebod i skala 1:1 och att vi även bygger modell av samma byggnad i skala 1:10. I detta kursmoment tränas förmågan att tolka ritningar och att se att det ritade också kan byggas, samt förmågan att se och förstå två viktiga tekniska system – klimatskalet och den bärande stommen. Här ges också tillfälle att uppöva förmågan att se och reflektera över detaljens betydelse för helheten.

Arkitekturens material
Arkitekturens material behandlar några av de vanligaste byggnadsmaterialen. För en arkitekt handlar materialkunskap om materialens sinnliga egenskaper – hur de ser ut och känns och hur detta kan förklaras utifrån materialens inre struktur, tillverkning och bearbetning. Samtidigt handlar materialkunskapen om materialens fysiska egenskaper – hur de bidrar till hållfasthet, värmeekonomi och sunda livsmiljöer och hur användningen av dem i olika avseenden påverkar vår globala miljö.

Konstruktionslära
Konstruktionslära handlar om byggnaders bärande system och består av tre delar: Byggnader som bärande system – om det bärande systemets uppgifter och om bärande, buret och konstruktiv logik. Kroppar, strukturer och krafter – om mekanikens grundbegrepp. Arkitekturens strukturer – om konstruktionens klassiska typer: linan, bågen, fackverket, skivan, pelaren, balken och ramen. En central del av konstruktionsläran behandlar termer, representationer och symboler för konstruktionslärans begrepp, element och fenomen. Kunskaper om centrala begrepp, om överenskomna avgränsningar och definitioner tillsammans med insikter om egna och andras skilda tolkningar utgör grunden för ett gemensamt språk. Att förstå konstruktionslärans fenomen och se dess mönster kan handla om att vara förtrogen med villkoren för kroppars rörelsemönster och balans och om att förstå hur delkroppars material och form i samspel med hur strukturer sätts samman styr kraftflöden och skapar egenskaper som hållfasthet och stabilitet. Genom denna kunskap kan gestaltandet av rum och skapandet av effektiva konstruktioner ske i ett växelspel och vara varandras förutsättning.

 

Kursens upplägg

Momentet Byggteknik och byggande undervisas genom att kursdeltagare under två BYGGDAGAR bidrar till byggandet av tio fysiska modeller och en friggebod i full skala.

Friggebod skala 1:1
Årskursen kommer delas upp i tio grupper där varje grupp under en BYGGDAG bidrar till uppförandet av en 15 kvm stor byggnad. Byggnationen äger rum i Betonghallen i SB3. Byggdagens arbete dokumenteras av gruppen och alla gruppers gemensamma dokumentationen samlas i slutet av kursen till en gemensam processdagbok. Momentet examineras torsdagen den 16/3 genom att samtliga grupper redovisar sitt bidrag till processdagboken samt lyssnar till de andra grupperna. På så sätt knyts de tio byggdagarna samman till en helhet.

Varje fredag 13.15 samlas alla i Betonghallen för en kort uppdatering kring hur byggprocessen fortskrider. För att schemamässigt möjliggöra det praktiska byggandet kommer kollisioner att ske med andra kursmoment. Grupperna löser detta själva i samråd med respektive grupps handledare.

Modellbyggnad skala 1:10
Dessa byggdagar genomförs i Betonghallen parallellt med friggebodsbyggandet i skala 1:1.

Med samma gruppindelning som byggandet av friggeboden byggs under detta moment en modell i skala 1:10 av samma hus. Under tio schemalagda BYGGDAGAR kommer modellen växa fram. Då grupperna består av åtta till tio studenter och tiden för färdigställandet av modellen beror på hur snabb gruppen är så finns en reservdag inlagd i slutet av kursen där hela gruppen får ta ansvar för färdigställandet av gruppens modell.

Hela byggprocessen dokumenteras i en processdagbok för varje modell. Varje byggdags arbete dokumenteras av den byggande studenten i form av ett dagboksblad. Alla tidigare dagboksblad lämnas sedan vidare till nästa student. Hela den samlade processdagboken lämnas in på kurshemsidan torsdag 16/3.  

Momentet Arkitekturens material undervisas genom föreläsningar och arbete med en materiallåda. I kursen har fokus lagts på materialet trä men frågeställningarna och arbetssättet kring att undersöka material i arkitekturen är allmängiltigt. Närvaro på föreläsningar är obligatorisk och examineras genom inlämning av en kort skriftlig reflexion efter varje föreläsning. Frånvaro medför att separat redovisning av det som behandlats (eller motsvarande) ska göras. Materiallådan examineras onsdag den 15/2 genom att varje ritsal gemensamt går igenom de olika materialproverna i lådan och genom att var och en genomför en materialkännedomstest där man ska klara att identifiera samtliga material från lådan.

Momentet Konstruktionslära undervisas genom föreläsningar, övningar och seminarier. Konstruktionsläran består av tre delar: Kursen inleds med delen byggnaden som bärande system (läsvecka 1) som ger träning i att systematiskt beskriva hur en byggnadsstomme är logiskt ordnad för att bära vertikal och horisontell last. Med en känsla för vad ett bärande system kan vara tar vi ett steg tillbaka och fördjupar oss i några av konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband (läsvecka 2-4). Här övar vi på generella begrepp och samband som är kopplade till kroppar och strukturer och de krafter som verkar på och i dem. Med stöd i dessa begrepp och samband kan vi sedan undersöka verkningssättet hos grundtyperna av arkitekturens strukturer (läsvecka 5-7) på ett sätt som förbereder för egna designval kring byggnaders bärande system. Momentet avslutas läsvecka 8-9 genom att det material som tagits fram och redovisats vid seminarierna bearbetas och sammanställs till en Lärobok i konstruktion. Arbetet med läroboken sker individuellt eller i grupper om två personer. Läroboken lämnas in i två steg, fredagen den 10/3 och torsdagen den 16/3.

 

Lärandemål

Konstruktionslära (4,5 hp) (del A: Inlämningsuppgift):

 • Redogöra för konstruktionslärans grundläggande begrepp och samband.
 • Redogöra för hur delarna i en bärande konstruktion är logiskt ordnande för att bära horisontell och vertikal last (gravitation och vind).
 • Skissa yttre kraftbalanser och inre kraftmönster och tillämpa dessa som uttrycks-medel i en utformningsprocess.
 • Analysera konstruktiva utformningar med avseende på stabilitet och styvhet och styrka.
 • Uppvisa en grundläggande repertoar av arketyper inom konstruktion, uppvisa exempel på genomförda skiss- och modellarbeten där växelspel mellan kraftmönster och konstruktioners uttryck har undersökts.

Arkitekturens material (1,5 hp) (del B: Laboration):

 • Redogöra för ett studerat byggnadsmaterial i termer av: arkitektoniskt uttryck, arter och typer, strukturer och egenskaper, processer och produkter, bearbetning och sammanfogning, miljöpåverkan samt för hur materialet kan ingå i konstruktion och arkitektur.

Byggteknik och byggande (1,5 hp) (Del C: Konstruktionsövning laboration):

 • Redogöra för en enkel byggnads stomme och klimatskal.
 • Tolka enkla byggnadsritningar.
 • Redogöra för det praktiska genomförandet av en enkel byggnad.

 

Examination

Kursen examineras genom aktiv närvaro, redovisningar enligt följande

Byggteknik och byggande

 • Genomförda byggövningar
 • Redovisad och examinerad processdagbok

Arkitekturens material

 • Aktiv närvaro vid materialföreläsningar
 • Genomförd materialuppgift (materiallåda och informationsblad)
 • Godkänd materialkännedomstest

Konstruktionslära

 • Aktiv redovisning av uppgifter vid seminarier och vid konstruktionsprovning
 • Godkänd lärobok i konstruktion

 

Kurslitteratur

Referenslitteratur Byggteknik och byggande

Strandberg, B., Lavén F.: Bygga hus - illustrerad bygglära. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144125138

TräGuiden - Digital handbok för trä och träbyggande. Svenskt Trä.
https://www.traguiden.se/

 

Referenslitteratur Arkitekturens material (allmänt)

Burström, P.-G., Nilyér, K.: Byggnadsmaterial - Tillverkning, egenskaper och användning. Studentlitteratur, 2018. ISBN 9789144057552

Hegger, M. et al: Construction Materials Manual, Birkhäuser, 2006. ISBN 9783764375706  

Referenslitteratur Arkitekturens material (trä)

Att välja trä: Trävaror och träprofiler till bygget. Svenskt Trä.
https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/att-valja-tra.pdf

Dahlgren, T., Wistrand, S. & Wiström, M.: Nordiska träd och träslag. Stiftelsen ARKUS, 2004. ISBN 9789197362627

Herzog, T., et al: Timber Construction Manual. Birkhäuser, 2008. ISBN 9783034614634

Beyer, G., m.fl.: Tackla klimatförändringen: Använd trä. Cei-Bois, 2007.

 

Kurslitteratur Konstruktionslära

Meistermann, A.: Basics loadbearing systems. Birkhäuser, 2007. ISBN 9783764381073
Kursboken ger en kort men bra sammanfattning av kursen och har som uppgift är att vara ett stöd när den egna läroboken sammanställs i slutet av kursen. Läsning rekommenderas därför inte förrän under de tre avslutande veckorna.
https://www.bokus.com/bok/9783764381073/basics-loadbearing-systems/

Referenslitteratur Konstruktionslära

Sandaker B. N., Eggen A. & Cruvellier M. R.: The Structural Basis of Architecture. Routledge, 2019. ISBN 9781138651999

Engel, H.: Structure Systems. Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 2009. ISBN 9783775718769

Ching, Francis D. K.: Building Structures Illustrated: Patterns, Systems, and Design. Wiley, 2013. ISBN 9781118458358

Schodek, D., Bechthold, M.: Structures, Pearson, 2013. ISBN 9781292040820

Engström, D. et al: Arkitektur och bärverk. Formas, Stockholm 2004. ISBN 91-540-5923-2.

Salvadori, M.: Why buildings stand up, the strength of architecture. W. W. Norton, New York, 1991. ISBN 9780393306767

Salvadori, M.: The art of Construction, Chicago Review Press, 1990. ISBN 9781556520808

Björk, C., Reppen, L., Kallstenius, P.: Så byggdes husen 1880-2000. Formas, 2013. ISBN 9789173336185

Gamla föreläsningar

Föreläsning 1: Byggnaden som bärande system

Föreläsning 2: Kroppar och strukturer

Föreläsning 3: Krafter

Föreläsning 4: Krafter och balans

Föreläsning 5: Linan, bågen och fackverket

Föreläsning 6: Balken och ramen

Föreläsning 7: Pelaren och skivan

 

Kursutvecklingsarbete

I kursutvärderingarna för 2020, 2021 och 2022 års kurser var kritiken övervägande positiv men det finns alltid delar att förbättra.

Utveckling de senaste åren som fungerat väl och som vi också har bevakat vid årets planering:

 • Schemalagd tid för skrivandet av läroboken (Konstruktionslära)
 • Mer av förklarande text i ppt-presentationerna (Konstruktionslära)
 • Tydlig förklaring av övningsuppgifternas syfte när de presenteras på föreläsningen (Konstruktionslära)

Under några år har vi inte genomfört byggnation 1:1 pga Corona. Detta inslag kommer åter att vara en del i kursen tillsammans med att bygga modell1:10.

Under årets kurs genomförs 3 kursnämndsmöten tillsammans med kursnämnds-representanter och studienämnd. Den avslutande kursnämnden baseras på en kurs-enkät som går ut till alla efter avslutad kurs. Alla kursdeltagare får också gärna lämna synpunkter, konstruktiv kritik och kommentarer direkt till lärarna.

 

Kursnämnds-representanter är:

Ritsal 1: Sofia Ivers

Ritsal 2: Ida Almgren

Ritsal 4: Robert Olsson

Ritsal 5: Hind Al-Jarah

Ritsal 5: Axel Bäärnhielm

 

Tider för kursutvärdering

Torsdag 9 februari - Allmän avstämning kring genomförande och arbetsklimat.

Torsdag 2 mars - Utformning av kursenkät

Fredag 17 mars - Gemensamt kurssamtal

V:14-17 alt. september - Avslutande kursnämnd

           

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum