Course syllabus

Kurs-PM

SEE085 SEE085 Linjär algebra och experimentell matematik lp4 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

SEE085_VT23_kursPM.pdf

 

Kontaktuppgifter

 

Kursens syfte

Linjär algebra är ett viktigt matematiskt verktyg inom de flesta tekniska områden och behövs särskilt för alla typer av dataanalys och modelleringsuppgifter. Civilingenjörer i Globala System arbetar med mätningar och data av naturliga och samhälleliga fenomen och behöver därför lämpliga matematiska färdigheter för att analysera och tolka dessa data. I den här kursen lär sig studenterna grundläggande linjär algebra genom att blanda traditionell teoretisk inlärning med matematiska experiment utförda med hjälp av numerisk programvara. Kursen behandlar bl.a. de grundläggande komponenterna i linjär algebra, såsom vektorer och matriser. Studenterna bekantar sig med abstrakta objekt, verifierar teorem och undersöka hypoteser både formellt och intuitivt genom att växla mellan ”papper och penna”-inlärning och numeriska experiment.

Kursens syfte är att ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i linjär algebra som är nödvändiga för övriga kurser inom Globala System-programmet. Studenterna skall efter genomgången kurs

 • kunna redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp
 • ha fått förståelse för och kunna redogöra för sambanden mellan de olika begreppen
 • kunna kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning
 • kunna utnyttja programspråket Python för beräkningar inom linjär algebra

Tonvikten ligger på begreppen och sambanden mellan dessa. En del av uppgifterna i läroboken är av teoretisk natur just i avsikt att tydliggöra begreppen, deras egenskaper och vilka slutsatser man kan dra av dessa.

Som kursbok använder vi 20230108_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf av Stig Larsson, Anders Logg och Axel Målqvist.

 

Schema

TimeEdit

V12 2023-03-20 10:00-11:45 FÖ-01 Introduktionsföreläsning
ti 2023-03-21 08:00-09:45 ÖV-01 Introduktionsövning, intro till Python
10:00-11:45 FÖ-02 Kapitel 3.1
on 2023-03-22  10:00-11:45 ÖV-02 Övningar
to 2023-03-23 10:00-11:45 FÖ-03 Kapitel 2.1
fr 2023-03-24 10:00-11:45 ÖV-03 Övningar
V13 2023-03-27 10:00-11:45 FÖ-04 Kapitel 3.3
ti 2023-03-28 08:00-09:45 ÖV-04 Övningar
10:00-11:45 FÖ-05 Kapitel 3.2
on 2023-03-29 10:00-11:45 ÖV-05 Övningar
to 2023-03-30 10:00-11:45 FÖ-06 Kapitel 6.1, 6.2
fr 2023-03-31 10:00-11:45 FS-1 Frågestund-1, ==> Quiz-1
V15 on 2023-04-12 10:00-11:45 ÖV-06 Övningar
  to 2023-04-13 10:00-11:45 FÖ-07 Kapitel 2.2, 2.3
  fr 2023-04-14 10:00-11:45 ÖV-07 Övningar
V16 2023-04-17 10:00-11:45 FÖ-08 Kapitel 1.2, 1.2, 1.3
ti 2023-04-18 08:00-09:45 ÖV-08 Övningar
10:00-11:45 FÖ-09 Kapitel 1.4, 1.5
on 2023-04-19 10:00-11:45 ÖV-09 Övningar
to 2023-04-20 08:00-09:45 FÖ-10 Kapitel 1.6
10:00-11:45 ÖV-10 Övningar
fr 2023-04-21 10:00-11:45 FS-2 Frågestund-2, ==> Quiz-2
V17 2023-04-24 10:00-11:45 FÖ-11 Kapitel 2.4, 2.5
ti 2023-04-25 08:00-09:45 ÖV-11 Övningar
10:00-11:45 FÖ-12 Kapitel 4.1
on 2023-04-26 08:00-09:45 ÖV-12 Övningar
10:00-11:45 FÖ-13 Kapitel 4.2, 4.3
to 2023-04-27 10:00-11:45 FÖ-14 Kapitel 4.4
fr 2023-04-28 10:00-11:45 ÖV-13 Övningar
V18 ti 2023-05-02 08:00-09:45 ÖV-14 Övningar
10:00-11:45 FÖ-15 Kapitel 4.5, 4.6
on 2023-05-03 10:00-11:45 ÖV-15 Övningar
to 2023-05-04 10:00-11:45 FÖ-16 Kapitel 7.1
fr 2023-05-05 10:00-11:45 FS-3 Frågestund-3, ==> Quiz-3 
V19 2023-05-08 10:00-11:45 FÖ-17 Kapitel 5.1
ti 2023-05-09 08:00-09:45 ÖV-16 Övningar
10:00-11:45 FÖ-18 Kapitel 5.1 (fortsättning)
on 2023-05-10 10:00-11:45 ÖV-17 Övningar
to 2023-05-11 10:00-11:45 FÖ-19 Kapitel 5.2, 5.3
fr 2023-05-12 10:00-11:45 ÖV-18 Övningar
V20 2023-05-15 10:00-11:45 FÖ-20 Kapitel 6.3
ti 2023-05-16 08:00-09:45 ÖV-19 Övningar
10:00-11:45 FS-4 Frågestund-4, ==> Quiz-4
on 2023-05-17 10:00-11:45 ÖV-20 Övningar
V21 2023-05-22 10:00-11:45 FÖ-21 Kapitel 7.2
ti 2023-05-23 08:00-09:45 ÖV-21 Övningar
  10:00-11:45 FÖ-22 Sammanfattning
on 2023-05-24 10:00-11:45 FS-5 Frågestund-5
to 2023-05-25 10:00-11:45 PR-1 Projektpresentationer
fr 2023-05-26 10:00-11:45 PR-2 Projektpresentationer
V22 2023-06-03 08:00-12:00 T Tenta
V34 fr 2023-08-25 13:00-17:00 OM Omtenta

Se även SEE085_VT23_schema.pdf 

 

Kurslitteratur

Vi använder 20230108_matematisk-analys-och-linjär-algebra-III.pdf som kursbok.

 

Kursens upplägg

Kursen innehåller:

 • 22 föreläsningar
 • 21 övningar (blandat räkneövningar och datorövningar)
 • 5 grupparbete/frågestunder samt rapportskrivning och muntlig redovisning
 • 4 frivilliga quiz (som ger bonuspoäng på den skriftliga tentan)

För datorövningarna använder vi programspråket Python. I snitt är det 3 föreläsningar och 3 övningar varje vecka, se schemat ovan. Ett kursPM som kortfattat beskriver undervisningen kommer att läggas ut på Canvas sidan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Vi kör quiz på papper istället för via Canvas.

Lärandemål

 • förstå och kunna använda grundläggande begrepp i linjär algebra, såsom linjära ekvationssytem, vektorrum, vektoralgebra, linjärt oberoende basvektorer, inre produkt, ortogonalitet, determinant, egenvärden och egenvektorer.
 • ha färdighet i att använda numerisk programvara för att lösa problem och undersöka samband i linjär algebra
 • ha grundläggande förståelse för hur linjär algebra kan användas i modellering och problemlösning, till exempel i ordinära differentialekvationer

 

Examination

Kursen har en klassisk skriftlig tenta. Tentan är en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng (eventuella bonuspoäng adderas, se nedan). För godkänt (betyg 3), krävs minst 20 poäng, för betyg 4 krävs 30 poäng, och för betyget 5 krävs 40 poäng. Totalt kan 7 bonuspoäng uppnås: Det finns fyra stycken quiz (se kursplan) som ger maximalt 1 poäng vardera. En till poäng kan fås via ett litet projekt där en problemställning inom globala system skall länkas till linjär algebra. Projektet skall genomföras i studentgrupper med 3 studenter, och en kort projektrapport skall skivas och projektet skall presenteras. Under läsåret ges normalt två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due