Course syllabus

Kurs-PM

MTT125 Additiv tillverkning lp4 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Professor Lars Nyborg (LN), e-mail: lars.nyborg@me.chalmers.se

Övriga föreläsare:

Dr Saeed Khamzadeh (SK), saeedkh@chalmers.se

Dr Amir Malakizadi (AM), amir.malakizadi@chalmers.se

Handledare, projekt:

Tekn.lic. Claudia de Andrade Schwerz (CS), claudia.schwerz@chalmers.se

Tekn. lic. Bharat Mehta (BM, ) bharat.metha@chalmers.se

Civ.ing. Erika Tuneskog (ET), erika.tuneskog@chalmers.se

Tekn. lic. Alberto Cabos Rios (AR), cabo@chalmers.se

MSc Plinio Fernandez Borges Silva (PS), plinio@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att etablera grundläggande kunskaper om additiv tillverkning (även kallat 3D-printing), benämnt AM nedan, och dess tillämpning som industriell metod för prototyptillverkning och serietillverkning av avancerade komponenter. Kursen ger en grundläggande orientering om tekniker för metall, plast och komposit med deras möjligheter och begränsningar. Internationellt  använda begrepp introduceras och olika benämningar förklaras. Kursen täcker beredning för additiv tillverkning, design för additiv tillverkning, know-how kring process och processutveckling, materialval och grundläggande aspekter vid tillverkning av metalliska och polymera produkter när det gäller material och processfrågor. Vissa aspekter när det gäller additiv tillverkning av keramiska produkter adresseras. Inledande orientering kring processval ingår även samt orientering om ny gjutteknik.

Kursens upplägg och schema

Kursen genomförs lp IV 2023 enligt schema nedan. Föreläsningar genomförs på campus.  Uppstart av projekt genomförs via särskild schema enligt senare anvisningar. Datorövningar genomförs på Campus Johanneberg där programvarorna Simplify 3D och Magics introduceras för att senare vara tillgängliga för projektarbetet,  kommer att För schema se fil under kursinfo.

Vid konflikt jfr Time Edit gäller det som senast meddelats via examinator.

Kurslitteratur

 • Föreläsningspresentationer (kurshemsidan). Dessa definierar kursens huvudsakliga innehåll.
 • Separata pdf-dokument via kurshemsidan direkt, eller som länkar, alternativt utdelat.
 • PM för projekt med vissa inkluderade teoriavsnitt (kurshemsidan).

Referensbok: Ian Gibson et al., Additive Manufacturing Technologies, 3D printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing, 2nd Edition, Springer, ISBN 978-1-4939-2114-0. Finns som e-bok via Chalmers bibliotek: http://chalmers.summon.serialssolutions.com/en/search?ho=t&q=gibson%20addit ive#!/search?ho=t&l=en&q=gibson%20additive.

Boken går även att beställa som paperback från olika källor, t ex via länk från Springer. OBS, detta är en bra referensbok där allmän och fördjupande information kan hämtas, men kursen kommer inte att följa boken.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Föreläsning om processval har återinförts. Projektet har större tyngd när det gäller genomförandet. Detta innebär t ex att det avsätts mentorstid mm från kursassistenterna och förväntningarna på insats när det gäller projektets genomförande är större. Vidare har introduktion till projektarbetet förstärkts. Vidare tillförs två inlämningsuppgifter som ger bonuspoäng till sluttentamen. Dessutom genomförs en gästföreläsning om ny gjutteknik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska Du kunna:

 • uppvisa färdigheter i processval
 • beskriva grundläggande principer för additiv tillverkning
 • beskriva utvalda tekniker för additiv tillverkning
 • uppvisa grundläggande färdigheter när det gäller design för additiv tillverkning
 • uppvisa färdighet när det gäller att gå från produktidé till framställning och utvärdering av additivt tillverkad produkt
 • beskriva metoder för färdigbearbetning av funktionsytor på detaljer efter additiv tillverkning
 • uppvisa färdigheter i processval och förståelse för betydelsen av produktutformning, materialval och produktionsvolym för lämplighet hos olika metoder

Moment och examination

Kursen är formellt uppdelad i två delar:

 • MTT125 0217 Additiv tillverkning, tentamen 5,5 hp
 • MTT125 0117 Additiv tillverkning, projekt 2,0 hp

För slutbetyg krävs godkänt i båda dessa delar.

Moment för godkänt i dessa delar:

 • MTT125 0217

o Godkänd tentamen

 • MTT125 0117

o Godkänd projektrapport ”Additiv tillverkning”.

o Närvaro och deltagande projektredovisning

o Deltagande i laboration/datorövning

Tentamen:   1 Juni 2023 fm

Slutbetyg : Slutbetyg i skala 3-5 baserat på tentamen och eventuella bonuspoäng.

För godkänt slutbetyg (skala 3-5) i kursen krävs godkänd tentamen samt godkänt projekt.

Hjälpmedel vid tentamen: fritt

Tentamen omfattar 60p, projektet kan ge max 5 bonuspoäng till tentamen och inlämningsuppgifter kan ge max 3 bonuspoäng.

Betygsgränser:

Betyg 3, minst 24p

Betyg 4, minst 36p

Betyg 5,  minst 48p

 

Kurstillfällen, föreläsningar/övningar, datorövningar

Datum

Dag

Tid

Ämne/lokal

20/3

            9-12

Kurstart, introduktion, EB

Processval

 

23/3

Ons

13-15

AM-tekniker – del 1 (LN), Svea 213

 

 

 

 

29/3

                         

Ons

10-12

             13-15

AM-tekniker – del 2 (LN), Gamma

AM-tekniker – del 3 (LN), Gamma  

 

30/3

Tors

10-12

Design for AM (SK), Svea213

 

12/4

Ons

13-15

Start, projekt (CS, ET, AR, PS), Svea 213

 

 

 

 

14/4

Fre

 13-15

Datorlab (BM)

 

 

 

15-17

MT11, MT12 (Johanneberg)

Datorlab (BM)

 

 

 

MT11, MT12 (Johanneberg)

 

19/4

Ons

 10-12

Uppföljning, projekt (CS, ET, AR, PS)

 

 

 

13-15

MT11, MT12 (Johanneberg)

Datorlab (BM)

 

 

 

MT11, MT12 (Johanneberg)

 

24/4

10-12

Material för AM (LN), Delta

 

 

             13-15

Kvalitet och processkontroll (LN), Jupiter 122

 

4/5

Ons

10-12

              13-15

Preliminärt, gästföreläsning, ny gjutteknik, Svea 213

Uppföljning, projekt (CS, ET, AR, PS), Svea 213

 

10/5

Ons

10-12

 

              13-15

Tillämpningar inom AM (LN), Svea 130

Bearbetning inom AM (LN/AM), Svea 130

Problemlösning, gamla tentor (LN), Sve 130

 

15/5

10-12

Projektpresentationer, Svea 230

 

 

 

 

23/5

10-12

Projektpresentationer, Svea 226

 

 

 

 

Course summary:

Date Details Due