Kursöversikt

Kurs-PM

ACEX05 ACEX05 Kandidatarbete i Arkitektur lp4 VT22 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kursplan

Examinator:

Mikael Ekegren


I program

TKARK Arkitektur årskurs 3

Tema

Arkitekturdesignprojekt 15,0 hp

 

Kursspecifika förkunskaper

Minst 120 hp i årskurs A1-A3 på Chalmers arkitekturprogram. Kandidatarbetet får påbörjas tidigast under programtermin 6. 

Syfte

I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom arkitekturområdet.
Studenten skall visa förmåga att behärska frågor inom stadsbyggnad och byggnadsdesign i ett komplext arkitekturprojekt, med adekvat användande av metoder och verktyg.
Studenten i sin arbetsprocess visa förmåga att beskriva och analysera förutsättningar för projektets programmering/innehåll.

I projektet skall studenten visa förmåga att arbeta i olika skalor; från staden och stadsrummens övergripande skalor till exempel på detaljering i ett arkitekturobjekt.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(avseende kunskap, förståelse, färdighet och förmåga)

  • utforma och redovisa en relevant arbetsprocess med tidplan samt välja metoder och verktyg för genomförande av projektet.
  • (Erfarenheter från bl a kurserna Stadsbostaden och Arbetets rum i årskurs 2 samt Stadslandskapet och Byggnaden som system i årskurs 3. Redovisas i processdagbok enligt kursprogrammets inlämningskrav)
  • utföra och redovisa en kritisk analys och diskussion kring uppgiftens stadskontext och dess sammanhang med projektets arkitekturobjekt
  • (Erfarenheter från bl a kurserna Stadsrum och planering och Stadslandskapet i årskurs 2 och 3. Redovisas i projektpresentation enligt kursprogrammets inlämningskrav)
  • utföra och redovisa en kritisk analys och diskussion kring verksamheter och rumsliga sammanhang i och kring ett arkitekturobjekt
  • (Erfarenheter från bl a kurserna Stadsbostaden och Arbetets rum i årskurs 2. Redovisas i projektpresentation enligt kursprogrammets inlämningskrav)
 • utforma ett förslag där växelverkan mellan rums-, byggnads- och stadsutformning gestaltas till en helhet
 • (Erfarenheter från flertalet kurser i årskurs 2 och 3. Redovisas i projektpresentation i ritningar och skisser/bilder samt modell/modeller enligt kursprogrammets inlämningskrav)

(avseende värderingsförmåga och förhållningssätt)

 • kritiskt reflektera över valda metoder och gjorda inriktningar vid genomförande av projektet
 • muntligt och i dialog med kritiker diskutera uppgiftens resultat, effekter och möjliga alternativa vidareutvecklingar
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt kommentera ett annat kandidatarbete avseende frågeställningar, genomförande och resultat

Innehåll

Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett gestaltningsprojekt. I arbetet skall studenten utveckla, fördjupa och integrera kunskaper och färdigheter inom centrala arkitekturfrågor som behandlats i tidigare genomförda kurser på programmet.

Organisation

Kandidatarbetet genomförs som ett individuellt projektarbete. I ett kursprogram redovisas bl a kursens syften, lärandemål, schema, inlämningskrav och former för kritik och examination. Studenten erbjuds handledning inom projektets huvudområden. Arbetet stäms av vid ett eller flera delkritiktillfällen.

Litteratur

Eventuell kurslitteratur anges vid kursstart

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras av två examinatorer; en med bred erfarenhet och kompetens inom stadsbygg-nadsområdet och en med motsvarande kompetens inom byggnadsdesign.

Redovisningen skall omfatta texter, ritningar, bilder, och modell/modeller samt processdagbok enligt kursprogrammets inlämningskrav, formulerade i enlighet med lärandemålen i denna kursplan.

Texterna skall behandla uppgift och kontext, valda metoder och de avgränsningar som gjorts i projektet samt reflektion över projektresultatet. Texterna skall integreras i kandidatarbetets presentationsformat.

Kandidatarbetets relation till kandidatarbetets lärandemål (se ovan) är utgångspunkten vid exami-nationen, där det centrala inslaget är kandidatarbetets redovisning på planscher, modell/modeller och processdagbok.

Kandidatarbetet redovisas och presenteras muntligt och försvaras vid ett kritikseminarium. Vid examinationen av kandidatarbetet ingår också att studenten kritiskt skall granska och vara opponent på ett annat kandidatarbete.

Stor vikt skall läggas vid att såväl ritningar, bilder och texter samt den muntliga framställningen görs så att arbetet blir tillgängligt och förståeligt även för en intresserad publik utanför arkitektskolan och den akademiska miljön.

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om.