Course syllabus

Kurs-PM

ARK447 ARK447 Att undersöka arkitektur 1 lp4 VT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Kursansvariga:
Eva Amborg, examinator    eva.amborg@chalmers.se    0707-181028
Tabita Nilsson                     tabita@chalmers.se              0709-615052

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att studenter i årskurs 1 skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor. Syftet är också att frigöra kreativitet och experimentlusta och att öva grupparbete. 


Kursen har ett tema:
Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum. Inom temat med varierande uppgifter från år till år skall studenterna använda olika metoder för att undersöka hur material, färg och ljus kan påverka upplevelser av objekt och rum. 

 

Schema

TimeEdit

Ett utförligt schema med innehåll och tider samt platser ligger i modulen Schema, kurs-PM på Canvas.

 

Kurslitteratur

Litteratur och inspiration:
Text om scenografens arbetsprocess av Mats Naxe, Konstvetenskap B, Högskolan Dalarna
Youtube-länkar om olika scenografers arbetsprocess och verk som ligger på Canvas

 

Kursens upplägg

Innehåll
Kursens tema behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

Organisation
Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag.
Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll.
Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper som har tillgång till handledning under kursen.


Kursen består av 9 arbetsdagar.
 
Årets tema är ”Att undersöka och gestalta naturens rum”

För att träna och utvidga ert rumsliga tänkande har vi valt att förlägga delar av kursen i naturens rum samt att öva på att i detta rum gestalta en tänkt historia runt vad som kan utspela sig där.

Ni kommer att träna er på att se rum och upptäcka rumsligheter, även där de inte är byggda.
Ni ska utforska dessa rum och utveckla era skissverktyg och därifrån ta era skisser och undersökningar vidare till abstrakta modeller via olika känslostämningar, berättelser, scenrum samt till sist en gestaltning i form av en Stop motion film som ni visar för övriga studenter i årskursen. 

Vår inställning är:
Vi väljer att utmana oss själva, inte att spela säkra kort
Vi försöker hitta glädjen i det vi inte vet, kan eller känner till
Prestation är inte resultat, utan arbetsinsats 
Det är steget framåt som räknas, oavsett var startpunkten är 

Genomförande:
Vi startar kursen med kursintroduktion tisdag 23/5 kl 9.00 i SB-H2.

Ni kommer redan första dagen ge er ut i naturen för att söka efter rum i naturen. Därefter fortsätter arbetet med naturens rum som inspiration då ni under kursens gång skall utforska och gestalta dem konstnärligt och sceniskt. Ni skall varje dag skriva en individuell dagbok med skisser och text som ni lämnar in på Canvas.

 

Ni är slumpvis indelade i grupper om ca fem personer per grupp. Dessa grupper träffas en gång om dan.

 

Dagarna har i korthet följande innehåll, för mer information se schemat:

Dag 1:
Introduktion och välj individuellt var sitt rum i naturen

Dag 2:
Välj ut ett rum som gruppen ska jobba vidare med och gör individuella tolkningar av naturrummet med hjälp av verktygslådan

Dag 3:
Naturrummet och tre känslostämningar

Dag 4: 
Känslostämningar och två abstrakta gestaltningar

Dag 5:
Känslostämning och en berättelse

Dag 6:
Välj en berättelse att arbeta vidare med i ert rum i naturen, gör en storyboard

Dag 7:
Arbete i grupp med er Stop motion film i ert naturrum

Dag 8:
Fortsatt arbete i grupp med er Stop motion film i ert naturrum

Dag 9:
Städning och inlämning av film på förmiddagen, sedan filmvisning!

Praktisk information:
Ni skall varje morgon kl 9.00 ha ett morgonmöte i er grupp med fem personer. Eva och Tabita kommer att gå runt i grupperna på ritsalarna.

Vi refererar i schemat till verktygslådorna, här nedan kommer prov på dom, hitta gärna på fler egna sätt och verktyg:

Teckna utan att lyfta pennan
Teckna, måla enbart ytor/ fält
Teckna enbart linjer
Teckna mellanrum
Teckna med tänkta trådar, rep mellan olika delar i rummet
Grodperspektiv. Teckna liggande
Zooma in: tre teckningar, tre steg

Måla med två komplementfärger
Måla tre bilder, håll fast samma motiv men använd olika färgskala 
Det finns fem st verktygslådor på Canvas under modulen verktygslådan nämligen måla, teckna, perspektiv, beskriva, arbeta i grupp. Där hittar ni också bildexempel.

Material:
Ni förväntas använda eget konstnärsmaterial som gör att ni kan skissa, teckna och måla i olika tekniker.
Som modellmaterial kan ni hämta material i verkstaden eller använda eget material ex pappersförpackningar, snöre, tejp etc.

Avslutning:
Gemensam avslutning med hela årskursen samt Eva och Tabita då vi tittar på era Stop motion filmer.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Innehållet med att arbeta i grupper och göra en Stop motionfilm är nytt sedan förra året. Detta innebär att i grupper träna på samarbete samt att sätta sig in i en tänkt situation och sedan gestalta denna. Varje dag skriver ni dagbok med skisser och text, dessa lämnas kontinuerligt in på Canvas.

Tvärskursen delades 2015 upp i tre ”spår”, teman. Från och med 2016 innehöll kursen två spår, där årskurs 1 och 2 blandades i tvärgrupper. Från och med 2019 ligger kursen enbart i årskurs 1.
Från och med 2020 heter kursen Tvärtomkursen.

I år är sista gången kursen kommer att genomföras.

 

 

 

 

Lärandemål

 Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum

- Redogöra för hur material, färg och ljus påverkar upplevelser av objekt och rum.
- Pröva experimentella kombinationer av metod och genomförande.
- Gestalta och presentera slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema.
- Planera och genomföra en undersökning i grupp.
- Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

 

 

Examination

Ni lämnar kontinuerligt varje dag in era dagböcker i form av pdf:er med texter och bilder mm i inlämningsmapparna på Canvas. Märk filerna med era för - och efternamn samt nummer på den grupp ni är indelad i. 
Stop motion filmen lämnar ni in genom att ladda upp den i verkstaden senast kl 11 fredag den 2/6.

Ni examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i kursen och godkända redovisningar av kursens övningar och undersökningar inlämnade på Canvas samt gruppinlämning av film. 

Om resultatet ej blir godkänt i kurs skall komplettering utföras enligt skriftlig instruktion och bedömas i närmast efterföljande omtentaperiod. Om denna komplettering inte ger ett godkänt resultat och ytterligare komplettering krävs, meddelas även detta skriftigt. Denna komplettering blir bedömd i därefter kommande omtentaperiod. Om kompletteringarna därefter inte är tillräckligt för ett godkänt resultat på kursen, får kursen läsas om. 

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due