Course syllabus

Kurs-PM

KTK106 Kolloider och polymerer lp1 HT23 (4,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

Kontaktuppgifter

Föreläsare / examinator
Romain Bordes
tel. 772 2976
mail: bordes@chalmers.se


Föreläsare
Christian Müller
tel. 772 2790
mail christian.muller@chalmers.se

  
Laborationshandledare
Emmy Järsvall
mail: jarsem@chalmers.se

Joost Kimpel
mail: kimpel@chalmers.se

Kursens syfte

Syftet med kursen är att göra studenterna förtrogna med betydelsen av yt- och kolloidkemi och av materialkemi, med tonvikt på polymera material, för en lång rad industriella tillämpningar. Tensider och ytaktiva polymerer utgör yt- och kolloidkemins redskap, och ett mål med kursen är att få studenterna att förstå hur ytaktiva ämnen uppför sig i lösning och vid ytor. Praktiskt viktiga tillämpningar på deras beteende kommer att illustreras i kursen. Ett annat mål med kursen är att få studenterna att förstå hur polymerer beter sig både i lösning och i det fasta tillståndet och hur plaster kan formuleras utgående från polymerer och additiv. Polymerers miljöpåverkan är en angelägen fråga idag, och ytterligare ett mål med kursen är att få studenterna att förstå hur myndigheterna ser på sådana frågor. 

 

Schema

Länk till schema i TimeEdit

Kurslitteratur

Krister Holmberg, Yt- och kolloidkemi (in Swedish), Chalmers 2007.
Thomas Hjertberg, Helena Andersson, Inledande polymervetenskap (in Swedish), Chalmers 2011.

 

Struktur

Yt- och kolloidkemi
Kursens innehåll baseras på kompendiet “Yt- och kolloidkemi” av Krister Holmberg från 2007. Kurskompendiet kommer kring kursstart att finnas till försäljning på Chalmers Store. Dessutom ingår ett kompendium om målarfärg som delas ut under kursens gång. Kursen omfattar fem föreläsningar om grunder och tillämpningar i yt- och kolloidkemi samt ett obligatoriskt seminarium där projektarbeten presenteras. 

Polymera material
Kursens innehåll baseras på kompendiet “Inledande polymervetenskap” av Thomas Hjertberg och Helena Andersson från 2011. Kurskompendiet kommer kring kursstart att finnas till försäljning på Chalmers Store. I kursen ingår sex föreläsningar om grunder och tillämpningar för polymera material samt ett obligatoriskt tillfälle där två laborationer ska utföras.

Lärandemål

  • beskriva hur ytaktiva ämnen självassocierar i lösning och vid gränsytor
  • förklara hur en balans mellan attraktiva och repulsiva krafter styr stabiliteten hos dispersa system
  • förklara hur tensider fungerar som emulgeringsmedel, dispergeringsmedel, vätmedel och skumbildande ämne
  • beskriva emulsionspolymerisation och grundläggande koncept för färg
  • redogöra för de grundläggande termodynamiska skillnaderna mellan polymerer och lågmolekylära ämnen, speciellt beträffande löslighet.
  • förklara principerna bakom olika molekylviktsbestämningsmetoder.
  • beskriva fenomen relaterade till polymerer i det fasta tillståndet såsom semikristallinitet, glasomvandling, kedjeorientering samt mekaniska egenskaper.
  • redogöra för skillnader mellan de vanliga bulk- och konstruktionsplasterna, samt deras olika användningsområden.
  • beskriva de vanligaste tillverkningsmetoderna för polymera material.
  • argumentera för/ emot polymeranvändning i perspektivet av en hållbar samhällsutveckling.

 

Examination

Kursen Kolloider och polymerer är uppdelad i två lika stora delar: del 1 innefattar yt- och kolloidkemi och del 2 handlar om polymera material. Varje del omfattar föreläsningar samt ytterligare ett, obligatoriskt, moment. För ytkemidelen innebär det ett projektarbete som ska redovisas skriftligt och muntligt. I polymera material utgörs det obligatoriska momentet av två laborationer.

 

KTK106_schema_2023_final.pdf