Course syllabus

2.jpg

Kurs-PM

ACE240 ACE240 Introduktion till form och rum lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Björn Gross (examinator, kursledare, handledare)         bjorn.gross@chalmers.se
Naima Callenberg (kursledare)                                         naima@chalmers.se
Eva Amborg (handledare)                                                 eva.amborg@chalmers.se
Johan Ranch (handledare)                                                ranch@chalmers.se
Maja Hjertén Knutson (handledare)                                maja@kaminsky.se            
Angelina Kjellén (handledare)                                          angelinakjellen@gmail.com

Varmt välkomna till Chalmers Arkitektur och kursen Introduktion till form och rum!


Kursens syfte

I denna er första kurs av er utbildning arbetar vi med arkitekturens och designprocessens grunder genom en rad korta designövningar, s.k. laborationer, av olika karaktär som syftar till att introducera, öva och undersöka. Ni kommer bli introducerade för olika typer av processer och verktyg som alla formar en grund för efterföljande kurser och er resa genom utbildningen.

Kursen är en introduktion till arkitekturens formspråk och formlära och ger en grundläggande förståelse av arkitekturämnet, introduktion till en uppsättning verktyg och begrepp samt möjlighet att få färdigheter att jobba undersökande och metodisk med design. Kursen ger även en introduktion till de olika skalorna som arkitekter arbetar med, från detaljer i en byggnad till det offentliga rummet i staden samt relationerna mellan skalorna. Genom designlaborationer ges möjlighet att analysera och kreativt undersöka plats, form och rum med olika gestaltningsmetoder. Kursen ger också grunderna till arkitekturens uttrycksmedel och sinnliga kvaliteter utifrån exempelvis färg, ljus, ljud och materialitet. Vidare ger kursen möjlighet till bekanta sig med olika design-, analys- och kommunikationsmetoder samt utforska hur analoga och digitala verktyg kan stödja designprocessen. Ett specifikt syfte är att främja kritiskt tänkande i relation till olika gestaltningsmetoder samt typer av medier och verktyg, vilket syftar till att utveckla självständiga bedömningar av möjligheter och begränsningar av dessa.

Schema

TimeEdit
Övergripande schema för kursens upplägg finns i separat schema i PDF-form på kursens canvas-sida under modul Generell Kursinformation. Dessutom används canvas kalenderfunktion där schemat för kursen finns och uppdateras löpande.  Alla ändringar i förhållande till schemat kommuniceras via canvas samt uppdateras i canvaskalendern.

 

Kurslitteratur

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur.
Eventuell icke-obligatorisk kurslitteratur specificeras via canvas, samt vid kursstart.

 

Kursens upplägg

> Se kurs-pm i separat pdf för ytterligare specificerad information. Finns under modul Generell Kursinformation.

I kursen ’Introduktion till Form och Rum’ arbetar vi grundläggande med rum, formlära, plats och program, genom användning av skiss, modell, ritning, analoga och digitala verktyg. På så vis introduceras en stor del av arkitektens processer och verktyg, men det görs genom undersökande moment där övning, process och kollektivt lärande är i fokus, snarare än det individuella slutresultatet.

Kursen innehåller 5 olika designlaborationer av olika längd som alla kan beskrivas som sekventiella övningar, alltså där delmoment bygger vidare på varandra för att bilda en helhet. Dessa laborationer introduceras löpande under kursens gång med separata briefs som läggs upp på Canvas under separata moduler, samt presenteras i introduktionsföreläsningar. Utöver dessa laborationer kommer kursen även innehålla introduktioner till skolans faciliteter, samt en Färgdag där grundläggande färglära introduceras och arbetas med. 

Designlaborationerna leds av en eller flera ansvariga lärare och guidas av handledare som besöker er studenter på ritsalen under ert arbete. Laborationerna genomförs primärt individuellt, men en av dem utförs i grupp. Samtliga laborationer introduceras och utvecklas genom föreläsningar och seminarier på relevanta teman för varje övning.

En del av det material som kursen kräver i form av förbrukningsmaterial står skolan för, men utöver detta står ni studenter själva för ytterligare material. Ni förväntas själva att införskaffa relevanta verktyg så som pennor, papper, skalstock mm. Ytterligare information kring detta ges vid kursstart samt vid laborationsintroduktioner.

Ritsalen och närvaro
Då arbetet med laborationerna är fokuserat under en relativt kort tid kräver detta att samtliga studenter arbetar aktivt på ritsalen och i skolans faciliteter för att inte missa moment och inlärningstillfällen. Att arbeta på ritsalen, i dialog med andra studenter och handledare, är även en viktig del av det pedagogiska upplägget i arkitektutbildningen. Ritsalen är en kreativ öppen plattform där vi tillåts testa och undersöka, där vi arbetar tillsammans i en stöttande och uppmuntrande atmosfär.

Redovisning och presentation
Kursen innehåller olika tillfällen för att diskutera laborationernas innehåll och resultat, både genom seminarieformer och presentationstillfällen. Dessa tillfällen syftar till att ge möjlighet till att reflektera över de ämnen som introducerats, samt lära av både andras och sitt eget arbete. Att kunna diskutera process och resultat i grupp är en viktig del av utbildningen och för examination av kursen krävs aktivt deltagande i samtliga presentationstillfällen.

Kursen innehåller tre obligatoriska presentations/reflektionstillfällen. Se vidare information och datum under Examination. Om en student inte medverkar under dessa tillfällen kommer en kompletterande uppgift att delas ut.  

Erfarenhet och slutprodukter från övningarna sammanfattas och presenteras genom användandet av Kursdokumentationen, vilken är en sammanfattande dokumentation över alla kursens laborationer samt en reflektion utifrån individuellt lärande och resultat. Vidare information ges separat på kursintroduktion, samt via inlämningsuppgift för Kursdokumentationen. 

Integrerat lärande

Som beskrivet löper denna kurs parallellt med teori- samt arkitekturhistoriakursen. Dessa kurser länkas till varandra genom att teoretisk kunskap ni fått i de andra kurserna kan appliceras och undersökas ytterligare i denna kurs.
Vidare syftar designlaboratorierna till att ge kunskap om grundläggande arkitektoniska koncept och färdigheter att utforska olika designalternativ som vidareutvecklas i de mer komplexa designprojekten i efterföljande kurser.

Lärandemål

 1. Beskriva plats, form och rum genom för arkitektur grundläggande begrepp kopplad till formspråk, formlära och rumsgestaltning.
 2. Genomföra explorativa undersökningar av plats, form och rum genom olika arkitektoniska gestaltningsmetoder.
 3. Utvärdera gestaltningsförslag och göra informerade val utifrån såväl subjektiva värderingar som rationella ställningstagande.
 4. Beskriva rollen och syftet med ritningar och modeller för arkitektur, både i designprocessen och som kommunikationsverktyg.
 5. Använda olika analoga och digitala verktyg och reflektera över dess tillämpning samt möjligheter att kombinera dem.
 6. Reflektera över sitt eget arbete och lärande och formulera utvecklingsbehov som kan tillgodoses i kommande kurser.

 

Examination

> Se kurs-pm för specificerad information.

Kursen examineras utifrån två̊ moduler:
Projekt, som i denna kurs innebär de fem designlaborationer som kursen innehåller, samt Inlämningsuppgift, som i denna kurs innebär kursdokumentationen som lämnas in på slutet av kursen.

I modulen Projekt (laborationerna) introduceras designteori, arkitekturens formspråk och formlära, inklusive grunderna i färglära och teknik. I denna modul ges också en introduktion till designprocessens olika steg som behandlas i de separata laborationerna.

I modulen Inlämningsuppgift visar studenten den kunskap de inhämtat under kursens gång i förhållande till introduktion till ritningens och modellens roll i designprocessen, samt händighet i att använda olika analoga och digitala verktyg för analys, design och kommunikation av både process och resultat.

Innehållet i dessa två̊ moduler kombineras i denna kurs inom ramen för designlaborationerna, men examineras separat.


Examination i kursen sker genom

 • Kontinuerlig examination av projekt (genom desinglaborationerna) som motsvarar 6,0 hp och examinerar främst lärandemål 1, 2, 3 och 5
 • Inlämningsuppgift (i form av kursdokumentation) om Gestaltnings- och representationsmedier som motsvarar 1,5 hp och examinerar främst lärandemål 4 och 5
 • Obligatorisk reflektion som examinerar främst lärandemål 6 (Kursdokumentation)
 • Aktivt deltagande i kursen

Kontinuerlig examination betyder att examination sker genom flera presentationstillfällen med tydliga inlämningskrav samt obligatoriska moment under kursens gång. Efterföljande utvecklas och förtydligas vid kursstart, samt i separata inlämningsuppgifter på canvas.


Obligatorisk medverkan

 • Designlab 2
  Slutseminarium                   15.09
 • Designlab 4  
  Presentation + opponering 17.10
 • Kursavslut     
  Reflektionsseminarium        23.10

Om en student inte medverkar under dessa obligatoriska tillfällen kommer en kompletterande uppgift att delas ut.  

Inlämningar

 • Designlab 1
  Rumsanalys/Skiss               31.08             PDF-format med bilder på individuella analyser
 • Designlab 2
  Projektmaterial                   15.09            PDF-format med bilder, ritningar samt reflektionstext
 • Designlab 3
  Skiss/Reflektion                  28.09            Skissmaterial process + Individuellt skriven reflektionstext
 • Designlab 4
  Projektmaterial                    17.10            Presentationsmaterial (modell, ritning etc) + Reflektionstext
 • Kursdokumentation            23.10            Avslutande sammanställning + Individuell reflektion 

Inlämningarna specificeras ytterligare i förhållande till format och omfång på canvas under de separata inlämningsuppgifterna.

Utöver inlämningarna och aktivt deltagande i presentations- och seminarietillfällen kräver kursen 80% närvaro på introduktionstillfällen av desinglaborationerna samt föreläsningar. Närvaro kommer tas vid dessa tillfällen.

Student som ej blir godkänd i kursen efter ordinarie examination ges möjlighet att examineras genom komplettering efter kursens slut om examinator bedömer det möjligt. Om studenten efter två̊ försök till komplettering fortfarande inte kan godkännas får studenten läsa om kursen. Bedömning av kompletteringar sker under Chalmers omtentamensperioder. Det åligger studenten att kontrollera rapporterade studieresultat i Ladok efter varje läsperiod och att kontakta kursens examinator för instruktioner om komplettering om godkänt resultat saknas.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på̊ annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på̊ grund av funktionsnedsättning.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due