Course syllabus

Kurs-PM

 

Kursnamn:

 

 

 

Kurskod:

 

Högskole-poäng:

 

Undervisnings-språk:

Grundläggande fastighetsrätt och entreprenadjuridik

 

ARK545

 

6,0 hp

 

 

Svenska

Läsår:

 

 

 

Läsperiod:

 

Program som äger kursen:

 

Institution som ger kursen:

2023/2024

 

 

 

LP1

 

Samhällsbyggnadsteknik, högskoleingenjör (TISAM)

 

Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

 

Övrig undervisande personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Allestam, oscar.allestam@chalmers.se, 031-772 50 40.

 

Karin Hervéus, karin.herveus@chalmers.se, 031 - 772 60 44.

 

Erik Ljungqvist (Advokatfirman Allié), erik.ljungqvist@allie.se, 0735-16 47 81.

 

Anton Melander (Advokatfirman Allié), anton.melander@allie.se, 0735-16 47 84.

 

Oskar Frankki (Advokatfirman Delphi), oskar.frankki@delphi.se, 0709-25 26 21.

 

Torben Beck Johansson (Advokatfirman Delphi), torben.beck.johansson@delphi.se, 0767-72 00 83.

 

Kursens syfte

Kursens allmänna syfte är att ge en introduktion till den juridik som ingenjörer inom samhällsbyggnadsteknik kommer att möta i praktiskt arbete. Den utgår från att deltagarna inte har några juridiska bakgrundskunskaper.
Kursen ska ge en introduktion till den allmänna civilrätten i de delar som är relevanta för fastighetsrätt.
Kursen kommer att behandla de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse.
Kursen ska även behandla central entreprenadrätt samt samhällets kontroll av fastighetsexploateringen genom planer och fastighetsbildning.

Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
- Förmåga finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
- Färdighet i att tolka rättskällor
- Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
- Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi
- Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

 

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, senaste utgåvan.

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan.

Författningssamling i fastighetsrätt, red Elisabeth Ahlinder, senaste utgåvan.

Kurskompendium.

Digital litteratur på Canvas, se studieguide.

Referenslitteratur

Hyra, arrende och bostadsrätt, Erika P. Björkdahl, senaste utgåvan.

 

Organisation

Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter. Kursens struktur kan beskrivas som följande: varje rättsområde inleds med en eller flera föreläsningar som ger grundläggande förståelse och stöd till inläsning av litteraturen. Övningsmaterial för varje del görs tillgängligt på Canvas. Notera att några ”facit” för dessa övningar inte kommer att publiceras så vill studenten ha lösningsförslag krävs ett aktivt deltagande. Föreläsningarna följs därefter av övningar och/eller seminarium på området. Varje område avslutas därefter med en obligatorisk quiz på Canvas i slutet av varannan vecka (se nedan).

Föreläsningar
De föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion. Studenten rekommenderas ha läst angiven kurslitteratur inför respektive föreläsning.

Övningar
Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras, och på övningarna ges också träning i avtalsskrivande och avtalstolkning. Studenten förväntas förberett övningsuppgifter inför övningstillfällena. Övningsuppgifterna är ofta baserade på verkliga eller fiktiva fall och studenterna förväntas kunna identifiera vad den rättsliga frågeställningen är och därefter kunna presentera sin lösning av frågan eller problemet under övningstillfället. Studenterna rekommenderas att lösa övningsuppgifterna i grupp inför övningstillfällena.  

Notera att övningsuppgifterna liknar de frågor som ges på tentamen. Att försöka lösa uppgifterna på egen hand (eller i en studiegrupp) inför ett övningstillfälle, med en lärare som därefter ger feed-back på lösningsförslaget, är det ojämförligen bästa sättet att förbereda sig inför tentamen. Att delta aktivt vid varje övningstillfällen under kursens gång är därför det mest tidseffektiva sättet att förbereda sig inför tentamen. Något ”facit” till dessa övningar kommer inte att publiceras utan studenten bör aktivt delta för att få hjälp med lösningsförslag.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna 

 • Beskriva grunddragen i det svenska rättssystemet
 • Beskriva de viktigaste rättskällorna och kunna söka bland dem
 • Föra ett enklare bundet juridiskt resonemang om fastighetsrättsliga frågor
 • Förklara skillnaden mellan sakrätt och obligationsrätt
 • Upprätta och tolka enklare avtal för köp av fastigheter
 • Beskriva vad som krävs för ett giltigt avtal om panträtt i fast egendom
 • Upprätta en ansökan om inteckning
 • Överblicka och beskriva systemet med nyttjanderätter och servitut
 • Upprätta ett enkelt lokalhyresavtal med stöd av standardavtal
 • Förklara innebörden av servitut
 • Beskriva olika entreprenadformer
 • Tolka och tillämpa centrala regler i AB 04
 • Ge exempel på när ändringsarbeten i entreprenader är möjliga
 • Identifiera och tillämpa centrala regler för konsultavtal i byggbranschen
 • Upprätta en enkel ansökan om avstyckning
 • Förklara när fastighetsreglering är möjlig
 • Ge ett enkelt exempel på en lämplig gemensamhetsanläggning
 • Beskriva vad som får eller kan tas med i detaljplaner
 • Skriva en enkel bygglovsansökan
 • Beskriva den tekniska prövningen med startbesked och slutbesked

 

Examination och obligatoriska moment

Kursen examineras genom digital salstentamen (del A) motsvarande 4,5 hp. och projekt (del B) motsvarande 1,5 hp. Del A examineras med betygsskala TH (U/3/4/5) och del B med betygsskalan UG (icke godkänt/godkänt). Slutbetyget för kursen bestäms av tentamensresultatet. För godkänt betyg måste studenten erhållit ett godkänt betyg på både del A och del B.

 

Tentamen (4,5 hp)

Kursens betygsgrundande examinationsmoment är en digital salstentamen. Mer information om hur digital salstentamen genomförs finns tillgänglig på Chalmers webbplats.

Dag och tid för examinationen

Tentamenstillfälle

Datum och tid

Plats

Anmärkning

Ordinarie tentamen

Lördag 21 oktober 2023, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

Omtentamen 1

Onsdag 3 januari 2024, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

Omtentamen 2

Måndag 19 augusti 2024, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

 

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är lagtext, standardavtal för entreprenader (AB 04, ABT 06 samt ABK 09), kurslitteraturen av Robert Deli (boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, även äldre upplaga) och Chalmers-godkänd miniräknare. Enstaka stickord och markeringar i lagtexten är tillåtna. Förutom den elektroniska utrustning som används för att skriva tentamen (bärbar dator eller liknande) tillåts inga ytterligare elektroniska hjälpmedel (t.ex. mobiltelefon).

Betygsgränser

Betygsgränser för tentamen samt kursbetyget är: 50 % - 69 % för betyg 3, 70 % - 84 % för betyg 4, samt 85 % eller högre för betyg 5. Lägre än 50 % innebär betyget U.

 

Projekt (1,5 hp)

Varje vecka hålls föreläsning samt tillfälle för övningsuppgifter. Syftet med övningsuppgifterna är att lära sig lösa juridiska frågeställningar i konkreta fall. Varannan vecka under kursen ska deltagarna besvara ett ”Quiz” på lärplattformen Canvas baserat på de föregående två veckornas föreläsningar och övningsuppgifter. För att få godkänt på ett Quiz krävs att minst 50 % av svaren besvarats korrekt. Student som inte erhåller godkänt resultat eller vars resultat är ofullständigt eller försenat kommer ges möjlighet till komplettering.

Aktuellt quiz kommer att finnas på Canvas-sidan, under fliken Quiz. Quizet kan genomföras på vilken plats som helst där studenten har tillgång till en dator och en uppkoppling. Vi kan inte garantera att Canvas-strukturen fungerar på alla typer av enheter så tillgång till en dator är att rekommendera. Ett Quiz består av kryssfrågor med färdiga svar. Endast ett svarsalternativ ska väljas.

Quizet är på tid men kan göras när som helst mellan två bestämda klockslag. Exempel. Quiz är öppet mellan kl 9.00-12.00 den XX maj. När studenten startar quizet börjar klockan ticka och studenten har 60 minuter att genomföra quizet.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har fått ny undervisande personal sedan förra samt omarbetats sedan förra tillfället kursen hölls.

Modulen ”Projekt, del B” har till viss del bytt utformning. Förra kursomgången examinerades projektet genom obligatorisk närvaro vid övningstillfällena, men i år kommer studenterna i stället behöva besvara frågor i ett individuellt Quiz istället. Detta bedöms vara ett lämpligare sätt för studenterna att visa att de följer med i kursens olika delar än obligatorisk närvaro vid seminarier.

Baserat på föregående års kursvärdering, lärarnas erfarenheter och studenternas återkoppling har övningstillfällena ändrat utförande. Antalet övningstillfällen har minskats för att studenterna ska få erforderlig tid att förbereda svar i grupp i förväg.

Den inledande delen av kursen, avsedd att introducera studenterna till juridik och grundläggande rättsliga frågor, har utökats med mer undervisningstid.

Kurskompendiet har uppdaterats.

 

Översiktligt innehåll

Allmän juridik
Kursen inleds med en beskrivning och genomgång av de viktigaste rättskällorna, såsom lagar, förarbeten och rättspraxis, liksom förhållandet mellan rättsliga och etiska principer. Därefter behandlas civilrätten - dit fastighetsrätten hör - och då särskilt regler om avtal och skadestånd.

 

Fastighetsrätt
Nästa avsnitt på kursen behandlar den allmänna fastighetsrätten. Det gäller fastighetsköp och de friskrivningar och garantier som används i kommersiella fastighetsköp. Här tas också fastighetskrediter med panträtt och inteckningar upp.
Den andra delen av fastighetsrätten handlar om nyttjanderätter, såsom hyra - särskilt lokalhyra - och arrende, och om servitut.

 

Entreprenadrätt
Entreprenadrätten bygger inledningsvis på det allmänna entreprenadavtalet AB04 och hur det tillämpas i praktiken. Här tas också upp särskilda entreprenadavtal för total- och underentreprenader liksom avtal för konsultuppdrag.

 

Speciell fastighetsrätt
Kursen avslutas med fastighetsbildning, som handlar om hur lantmätarna skapar eller ändrar fastigheter, liksom om gemensamhetsanläggningar och ledningsrätt. Vidare behandlas plan- och byggfrågor, utifrån fastighetsägarens perspektiv.

 

Schema

TimeEdit

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due