Course syllabus

Kursnämnd genomförs 5e december kl 13:00

**************************************************************************

Tentan 2023.10.25 är rättad och resultat delgivna i Ladok. Vill du se din rättade tenta, kontakta gruadmin.mc2@chalmers.se från din chalmersstudent epost-adress (dvs ej från din privata dito). 

Tack för ert stora engagemang i kursen och ett mycket bra samarbete med oss lärare. Kursnämnden är planerad till 5/12.

Ett extra labtillfälle 2B har genomförts och rapporterats som godkänt för tre studenter.

************************************************************************************************************************************************

Tentamen och lösningsförslag är  publicerade under kursen "Ordinarie tentamen Modul: 0223, ESS117”.

**************************************************************************************************************************************

Vi har nu efter tips från er korrigerat några fel i gamla lösningsförslag (tentan 220819 samt 221026), och uppdaterat dokumenten på Canvas. Tack för hjälpen med att hitta dessa! 

***********************************************************************************************************************

Sammanfattning av mittkursutvärderingen återfinns under modul Föreläsningar. 

Det efterfrågades (1) lista på rekommenderade uppgifter per läsvecka. Denna ligger nu under "Kurs PM och plan". 

(2) Lösningar för ACG problemen. Ett urval av dessa ligger under "Lösningar och tips till problem". 

******************************************************************************

Årets kursrepresentanter i ESS117 är Vidar Petersson (vidarp@student.chalmers.se) och Emil Sitell (emilsit@student.chalmers.se). 

***********************************************************************************************************************************

                                        

ESS117 Elektriska kretsar och system lp1 HT23 (7,5 hp) varav tentamen (6,0 hp) och laboration (1,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap för Teknisk Fysik åk 2.

All information om kursen publiceras på Canvas. Tag därför för vana att gå in och kolla regelbundet på kursens hemsida.

Kontaktuppgifter

Examinator, kursansvarig och föreläsare: Jan Grahn (jan.grahn@chalmers.se). Telefon 0730-346299.

Lärare övningar och räknestugor:
Josip Vukusic (vukusic@chalmers.se), Frida Olofsson (frida.olofsson@chalmers.se)

Lärare laborationer: Andrei Vorobiev (andrei.vorobiev@chalmers.se), Marzieh Mollaalipouramiri (marziem@chalmers.se), Erik Strandberg (erik.strandberg@chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen ger kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska och elektroniska kretsar. Här ingår kännedom om passiva kretselement, källor, dioder, transistorer och operationsförstärkare. Dessutom ger kursen kunskap i hur en elektrisk krets betraktas som ett system där begrepp såsom överföringsfunktion, frekvenssvar och återkoppling behandlas.

Kurslitteratur

 • Elektriska Nät. C. Davidson & P.G. Hofvenschiöld (Studentlitteratur 2001). Denna bok är en svensk klassiker och ger grunderna till elektriska nät med passiva element.
 • Analog elektronik. 3e uppl., B. Molin. (Studentlitteratur 2020). Boken är en utmärkt start till att förstå analog elektronik såsom operationsförstärkare, aktiva halvledarkomponenter och förstärkarkopplingar.

Böckerna finns att köpa på Chalmers bokhandel STORE (Cremona), Johanneberg. Vissa av avsnitten i böckerna är kursiva. Se kursplanen i Canvas om vad som ingår i litteraturen och när de gås igenom på föreläsningarna.

På kursens hemsida i Canvas läggs följande ut:

 • Extra formelsamling ESS117. Denna kompletterar Physics Handbook.
 • DC analysis with Multisim för lab 1.
 • The Hearing Aid för lab 2A + 2B.       
 • Extramaterial såsom exempelsamling, lösningförslag till utvalda problem samt äldre tentor med lösningar. 

Kursens upplägg

Detaljerad planering av kursen ges i dokumentet Kursplan ESS117 ht 23. Där framgår vad som gås igenom på föreläsningar och övningar med hänvisning till kurslitteratur och övningshäften.

Föreläsningar (24 st)

Den centrala teorin till elektriska nät, system och analoga kretsar varvad med exempel behandlas. Exempel från internationella forskningsfronten ges löpande inklusive hur industrin idag använder elektriska kretsar och system inom för Sverige viktiga branscher.

Om föreläsaren råkar vara krasslig är planen att föreläsning ges digitalt. Detta annonseras via Canvas. För att deltaga ansluter du i Zoom via "Join Meeting" till föreläsarens Personal Meeting ID 366 917 6792. Passcode 741

Övningar (11 st)

Vid dessa går räkneledare igenom centrala lösningar till utvalda problem, se kursplan.  Vi kör två övningar parallellt, se lokaler i schema.

Räknestugor (7 st)

Vid dessa räknar du enskilt ur fritt valda problem och ges möjlighet till handledning från någon av räkneledarna. Deltagande per Zoom kommer eventuellt vara möjligt, meddelas isåfall på Canvas.

Den första räknestugan kommer att ge handledning för förberedelser till laborationer. Detta är till stor hjälp för er som har de första bokade labbarna.

Laborationer (3 st à 4 h, totalt finns 3x4=12 st tillfällen)

Laborationer bokas i Canvas i grupper om två studenter.
Plats: Johanneberg, kretslab 5225. Inst. för Elektroteknik.

Laboration 1: DC analysis with Multisim.

Laboration 2 i två delar: 2A och 2B: The Hearing Aid

Betyg för laboration är godkänd eller underkänd. Se till att få din närvaro antecknad vid varje tillfälle.

Notera under räknestugor att hjälp kan ges för labförberedelser vid första tillfället.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har nytt namn (på svenska) och rapporteras i två moduler med separata poäng, se Examination nedan.  ESS117 är annars identisk med ESS116 från läsåret 22/23.

För er som har läst ESS116 men har tentan kvar måste ni fortsätta anmäla er och skriva ESS116 (pga Chalmers regelverk).  ESS116 tentamen kommer att erbjudas oktober 2023, januari och augusti 2024 samt januari och augusti 2025 samtidigt med ESS117 tentorna. Tentorna för de två kurskoderna kommer att vara identiska.

 

Lärandemål

 • Analysera passiva linjära elektriska kretsar för likström och stationär växelström
 • Använda beräkningsmetoder för att studera transienta förlopp i elektriska kretsar
 • Analysera aktiva elektriska kretsar som innehåller dioder, transistorer och operationsförstärkare
 • Kunna betrakta en elektrisk krets som ett system och analysera dess tids- och frekvenssvar
 • Förstå begreppen motkoppling och stabilitet
 • Förklara uppbyggnad av en oscillator och ett aktivt filter
 • Använda ett datorbaserat verktyg för att analysera elektriska kretsar

Frivillig dugga

Vi erbjuder en frivillig dugga måndag 2023.09.18 kl 14:00-16:00 på Johanneberg. Se uppdaterade lokaler i TimeEdit. Kom minst 30 min innan duggan startar.

Om du är registrerad på Canvas för kursen ESS117 ht 23 behöver anmälan ej göras. Medtag giltig legitimation. Duggan är anonym.

Har du rätt till förlängd tid (eller andra behov) vid dugga/examination på Chalmers, kontakta kursansvarig senast 2023.09.05.

Är du inte registrerad på denna kurs och vill skriva duggan måste du skicka mail om anmälan till kursansvarig senast 2023.09.05.

Duggan omfattar det som har behandlats i boken Elektriska Nät. Tillåtna hjälpmedel är Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook och Chalmersgodkänd räknare,

Duggan består av 4 uppgifter om vardera 3 poäng (p) som ska lösas självständigt. Duggan kan ge max 2 bonuspoäng till ordinarie tentamenen samt de två omtentor som följer enligt följande: 10-12 p ger 2 bonuspoäng, 5.5-9.5 ger 1 bonuspoäng, 0-5 p ger ingen bonus.

 

Examination

Godkänd kurs:  Skriftlig tentamen i sal.Godkända laborationer 1, 2A och 2B. 
Detta rapporteras i Ladok som två separata moduler där godkända laborationer registreras som 1.5 hp, godkänd tentamen registreras som 6,0 hp.

Godkänt på enskilda laborationer kommer även att meddelas via Canvas.

Tentamen omfattar 6 beräkningsuppgifter. En korrekt och välmotiverad lösning ger 3 poäng (p). För godkänt krävs 8 p eller mer. Minst 8 p ger betyg 3, minst 12 p betyg 4 och minst 15 p betyg 5.

Alla tentamina planeras på Johanneberg. Tentamenstid 4 h. Glöm inte att anmäla deltagande enligt Chalmers föreskrifter (senast 2023-10-08 för ordinarie tentamen).

Tentamenstider:

Ordinarie tentamen:        2023.10.25 kl 08:30
Första omtentamen:        2024.01.03 kl 08:30
Andra omtentamen:         2024.08.23 kl 14:00

Tillåtna hjälpmedel är Physics Handbook, Beta Mathematics Handbook, Chalmersgodkänd räknare, samt extra formelsamling för kursen (finns på Canvas).

OBS! Medtag själv utskriven extra formelsamling till tentan! Inga formelsamlingar kommer tillhandahållas i tentalokalen.

 

Visning av rättade duggor och tentor

Vill du se din rättade dugga eller tenta, kontakta gruadmin.mc2@chalmers.se från din chalmersstudent epost-adress (dvs ej från din privata dito). 

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due