Course syllabus

Kurs-PM

SJM040 SJM040 Hållbar sjöfart ur ett miljöperspektiv lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Kent Salo, kent.salo@chalmers.se 031-7725656 (examinator och föreläsningar)

Lena Granhag, lena.granhag@chalmers.se 031-7721461 (kursansvarig och föreläsningar Lp3)

Annamaria Gabrielli annamaria.gabrielli@chalmers.se (föreläsningar Lp3 uppsatsskrivning)

Rasmus Parsmo (handledare uppsatser Lp3)

Joel Löfving (handledare uppsatser Lp3)

 

Kursrepresentanter

 

Thea Anderssonthea@kullen.nu

 

  Nils Carlgrennils.koster@hotmail.com

 

  Magnus Narkandermagnusna@chalmers.se 

  Viktor Pilborgviktor@pilborg.se

 

  Richard Åsanderrichardasander1@hotmail.com

Kursens syfte

Kursen skall ge kunskap om hållbar utveckling samt sjöfartens miljöpåverkan och regelverk. Studenten skall få kunskaper inom naturvetenskap, nationella och internationella regler samt styrmedel för att kunna hantera miljöfrågor i rederiets dagliga verksamhet. Detta inkluderar utsläpp av föroreningar till luft och vatten, reningstekniker och miljöledning. Kursen ger även kunskaper och färdigheter i rapportskrivning och vetenskapligt arbetssätt. 

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Kursboken Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

Hållbar utveckling – historia, definition och ingenjörens roll, häfte av Hedenus, Persson och Sprei, Chalmers 2016 (Finns som pdf på kursidan i  Canvas)

 Samt litteratur och material som publiceras på kurshemsidan.

 

Kursens upplägg

Kursen består i huvudsak av tre delar och ges i två läsperioder där del C ges i LP1 och del A och B i LP3. Den utgörs av föreläsningar och projektuppgifter där seminarier och inlämningsuppgifter ingår. Den ena projektuppgiften är att skriva en rapport medan och de andra är av mer praktisk natur. För godkänt krävs fullgjorda projektarbeten, närvaro under seminarier samt godkänd skriftlig tentamen

Del A består av praktiska moment där enklare mätningar av tekniska parametrar och miljöparametrar genomförs. Detta arbete är obligatoriskt, motsvarar 1,5 hp och betygsätts som Godkänd (vid aktivt deltagande) eller Underkänd (vid frånvaro).

Del B består av vetenskaplig rapportskrivning om hur man ur ett miljöperspektiv når hållbar sjöfart. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Projektet motsvarar 3 hp.

Del C består av föreläsningar om hållbar utveckling och sjöfartens miljöpåverkan och examineras genom skriftlig tentamen. Skriftlig tentamen motsvarar 3 hp.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

- Förklara begreppet hållbar utveckling ur dess tre dimensioner (Ekonomisk, ekologisk och social) och ge exampel på hur sjöfarten förhåller sig till dessa tre dimensioner
- Förklara sjöfartens utsläpp till miljön och dess effekter på luft- och vattenkvalitet
- Diskutera tekniker och åtgärder samt regelverk som styr sjöfartens miljöpåverkan
- Kunna tillämpa principer för praktiskt arbete med miljöanalyser
- Diskutera etiska perspektiv på hållbar utveckling
- Skriva en vetenskaplig rapport med kritiskt granskade källor

 

Examination

Del A består av praktiska moment där enklare mätningar av tekniska parametrar och miljöparametrar genomförs. Detta arbete är obligatoriskt, motsvarar 1,5 hp och betygsätts som Godkänd (vid aktivt deltagande) eller Underkänd (vid frånvaro).

Del B består av vetenskaplig rapportskrivning om miljö och hållbarhetsutmaningar inom sjöfarten. Detta projekt redovisas genom muntlig presentation och i en rapport. Obligatoriska moment är deltagande i seminarium och redovisningar. Betygsskala U, 3-5 används. Projektet motsvarar 3 hp.

Del C består av föreläsningar om hållbar utveckling och sjöfartens miljöpåverkan och examineras genom skriftlig tentamen. Betygsskalan U, 3-5 används Skriftlig tentamen motsvarar 3 hp. 

För slutbetyg krävs godkänd tentamen, godkända projektarbeten samt närvaro vid obligatoriska moment. Betygsskalan U, 3-5 används för slutbetyg där Del B (rapport) och Del C (skriftlig tentamen) utgör lika stor del av slutbetyget.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due