Kursöversikt

Kurs-PM

TIF380 TIF380 Fysik 1 lp1 HT22 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

Kontaktuppgifter

Björn Altenburger (bjorn.altenburger@chalmers.se) [Räkneövningsledare]
Pantea Dara (pantea.dara@chalmers.se) [Labbhandledare]
Anders Hellman (anders.hellman@chalmers.se) [examinator/föreläsare]
Vera Roth (vera.roth@chalmers.se) [Labbhandledare]
Lova Wilske (lova@chalmers.se) [Räkneövningsledare]

Kursrepresentanter

Abdirahman Jamal Abdi (abdi.jam26@gmail.com )
David Andrén (andrenda@net.chalmers.se)
Lina Levinsson (lina.levinssonn@gmail.com)
Adam Peetso (iadamtime@gmail.com)
Clara Rosin (clara.rosin@gmail.com)

Kursens syfte

Syftet med kursen är att göra teknologerna förtrogna med begrepp och lagar från fysiken, mer specifikt inom mekanik, vågfysik och modern fysik, samt öva på att matematiskt beskriva och lösa problem från dessa områden.

Moment som ingår i kursen: Kinematik. Krafter. Dynamik. System av partiklar. Rörelseekvationer. Harmonisk svängningsrörelse. Energilagar. Stel kropps rörelse kring fix axel. Impulsmomentlagen. Matematisk beskrivning av allmän vågrörelse. Harmoniska vågor. Superposition. Akustiska vågor: tryck, hastighet, intensitet, reflektion. Elektromagnetiska vågor: interferens, diffraktion, upplösning, reflektion, polarisation. Relativitetsteori. Kvantfysikens grunder: Plancks strålningslag, fotoelektrisk effekt, Comptoneffekt, Schrödingerekvationen, vågfunktioner, operatorer, osäkerhetsrelationen. Kvantmekaniska tillämpningar: partikel i en-, två- och tredimensionella gropar, tunneleffekt, harmoniska oscillatorn.

Laboration: diffraktionseffekter i enkelspalt, dubbelspalt och gitter

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Serway & Jewett; Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, upplaga >3:e. Däremot kommer alla hänvisningar till uppgifter och dylikt vara till upplaga 10.

Som komplement kommer det finns ett kurskompendium (Fysik - ett kurskompendium till TIF380) som beskriver de olika momenten i kursen + övningsuppgifter Övningsuppgifter.pdf

Kursens upplägg

För att nå läromålen kommer materialet presenteras i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer (obligatoriskt moment). Det preliminära (kan ändras) föreläsningsschemat syns här: Föreläsningar 2023

Lärandemål

  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom mekanik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom vågrörelselära och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Ha förståelse för grundläggande begrepp inom modern fysik och kunna tillämpa dessa för att lösa olika slags relevanta problem.
  • Kunna omsätta teoretiska kunskaper inom områdena mekanik, optik och modern fysik i en experimentell kontext för att därmed kunna tillskansa sig ny kunskap.

Examination

Laborationen är ett obligatorisk moment. Laborationsschema finns på kursens Canvasaktivitet och studenterna anmäler sig själv till dessa via Canvas.

Kursen innehåller frivilliga inlämningsuppgifter (10 uppgifter/omgång) som sker via Canvas. Inlämningsuppgifterna genererar bonuspoäng (maximalt 8p) på tentan. Varje inlämningsomgång (4st) kan generera 2p respektive 1p beroende på om man har korrekt lösning på 80%, respektive 60% av uppgifterna.

Betygsgränser på tentamen

18 och under 23 poäng ger betyg 3
23 och under 28 poäng ger betyg 4
28 poäng eller över ger betyg 5

Betygsättning av tentamen:

Tentamen innehåller 6 uppgifter.
Varje tal ger max 4 poäng.
Mindre fel eller rätt men ofullständiga lösningar ger 1, 2, 3 poängs avdrag.
Allvarliga och principiella fel ger 4 poängs avdrag.

Hjälpmedel vid deltenta/tentamen

Studenten får till tentamen ha med sig penna, radergummi, linjal, Chalmersgodkänd miniräknare, Physics Handbook for Science and Engineering (Carl Nordling) samt Mathematics Handbook for Science and Engineering (Bertil Westergren och Lennart Råde). Inga anteckningar är tillåtna i böckerna.

Tid och plats för examination (ordinarie tentamenstillfälle):

27 okt 2022 kl 14.00-18.00 Johanneberg

Gransking av tenta/omtenta sker genom att skriva till TF kansli (studieadm.f@chalmers.se) och boka tid. Kansliet finns i origohuset, vån 5. Om det skulle vara frågor kring tenta så kan ni skriva till mig (anders.hellman@chalmers.se) så bokar vi en tid för genomgång/diskussion.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum