Course syllabus

Kurs-PM

PPU065 PPU065 Hållbar utveckling lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

 • Redogöra för begreppet hållbar utveckling utifrån dimensionerna; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med olika perspektiv såsom kritiska hållbarhetsproblem i världen, kopplade till t ex befolkningsökning, fattigdom, klimatpåverkan, ekosystemtjänster mm. Samt visa förståelse för den komplexitet som påverkar huruvida mänskliga behov kan uppfyllas inom miljöns begränsningar.
 • Hantera och strukturera stora övergripande frågeställningar inom hållbar utveckling genom att identifiera och kunna avgränsa till hanterbara delproblem utifrån ingenjörens tänkta påverkansområde.
 • Utifrån ett systemperspektiv, utföra kvalitativa hållbarhetsanalyser på produktnivå och föreslå åtgärder för en produkt.
 • Redogöra för några olika drivkrafter och hinder på företags/organisationsnivå för att förbättra produkters och tjänsters hållbarhetspåverkan.
 • Redogöra för innehåll och användning av aktuella metoder och verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete på olika nivåer.
 • Redogöra för hur bedömning av miljöpåverkan sker i förhållande till hållbar utveckling.
 • Redogöra för hur attityder, normer och vanor kan utgöra hinder eller drivkrafter för en hållbar utveckling på individ-, organisations- och samhällsnivå.
 • Tillämpa problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp med syfte att förena industridesign med sociala aspekter, ekologi och ekonomi i design/produktutvecklings-processen.
 • Reflektera över sin yrkesroll och sitt professionella ansvar, såväl som sin medborgarroll i förhållande till hållbar utveckling och dess olika dimensioner.
 • Skilja fakta från värderingar, identifiera etiska dilemman och kunna tillämpa och diskutera etiska avvägningsprinciper, samt argumentera för olika aspekter och ståndpunkter i samband med hållbar produktion.
 • Ha visat på förståelse i hantering av komplexa hållbarhetsproblem vid prioritering av åtgärder både på systemnivå och detaljnivå för att visa på ett helhetstänkande.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due