Course syllabus

Kurs-PM (version 2023-08-23)

PPU032 Användarstudier - Att förstå användaren och dess krav lp1 HT22 (7,5 hp)

User studies - Understanding the user and its requirements

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

examinator:

Oskar Rexfelt, Docent i Användarcentrerad design

rex@chalmers.se

031-7723639

 

Föreläsare, handledare

Pontus Wallgren, Universitetslektor

pontus.wallgren@chalmers.se

031-7721397

 

Siw Eriksson, Tekn. Licentiat

esiw@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i att på ett effektivt sätt samla in och analysera användarkrav i utvecklingsprocessens tidiga faser genom en användarcentrerad designprocess.

Kursen introducerar teorier och metoder kring användning och användarkrav, samt hur dessa systematiskt kan hanteras i en utvecklingsprocess. Fokus ligger på frågebaserade och observationsbaserade datainsamlingsmetoder och hur dessa genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Både så kallade kvalitativa och kvantitativa metoder ingår i kursen, men med tyngdpunkt på insamling av kvalitativ data. Den teoretiska kunskapen om ovanstående examineras genom en dugga, medan färdigheten i att tillämpa metoderna praktiseras i ett projektarbete (se separat avsnitt) i grupp. Målet med projektet är att ta fram kravbild för en specifik lösning som förbättrar användningen och bättre uppfyller användarnas krav än befintliga lösningar. Projektarbetets resultat presenteras på ett slutseminarium, där varje projektgrupp även agerar mottagare av en annan grupps resultat.

 

Schema

Detaljerat schema hittar ni i TimeEdit

Principiellt schema:

principschema.png

Kurslitteratur

Kompendiet "Lyssna till kundens röst" inklusive metodappendix delas ut via Canvas, under "Files".

Övrig kurslitteratur i form av vetenskapliga artiklar och projektrapporter anges vid kursstart, och delas ut via Canvas, under "Files".

 

Kursens upplägg

Kursen som är på 7,5 HP består av föreläsningar, övningar, seminarier/handledning av projektarbete (ca 50 h) och eget arbete (ca 150 h). Totalt ca 200h.

En stor del av kursen sker som projektarbete i grupp vilket ställer höga krav på planering och genomförande av arbetsuppgifter.

Kursen innehåller även en obligatisk individuell inlämningsuppgift: "Rapportjämförelse".

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

AI-anpassning, samt ett nytt pass om kommunikation.

 

Lärandemål

 1. Förstå och redogöra för nyttan med användarcentrerat utvecklingsarbete.
 2. Redogöra för, tillämpa och jämföra metoder för insamling av användarinformation, t.ex. observationer och intervjuer.
 3. Redogöra för och tillämpa metoder för sammanställning och analys av användarinformation.
 4. Kommunicera användning och användarkrav på ett övertygande sätt.

 

Examination

Kursen ger betygen UK, 3.0, 4.0 eller 5.0. Betyget baseras på projektarbetet samt en skriftlig dugga, där projektbetyget väger tyngre (se tabell nedan). Hur projektarbetet bedöms beskrivs i avsnittet ”Tillämpningsprojekt” längre fram i kurs-PM.

 

Aktivt deltagande i projektet, inlämning av delrapporter i tid samt aktivt deltagande vid handledning och projektredovisning är förutsättningar för ett godkännande. Alla inlämningar ska vara skapade av studenten själv och får inte hämtas från andra.

Extra duggatillfälle ges till de som är underkända på duggan. Projektuppgiften får kompletteras av de grupper som inte är godkända.

De som vill höja ett redan godkänt betyg på duggan kommer ges minst ett tillfälle att göra så.

De som redan har ett godkänt betyg på projektet ges ej någon möjlighet att komplettera för att höja betyget.

 

Projektbetyg

Duggabetyg

Slutbetyg

3

3

3

4

3

5

4

3+

3

3

4

4

5

4

4

3

4

4

4

5

4

4+

3

4

4

4

5

5

5

3

4

4

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpningsprojekt

 

 1. Introduktion

Under kursen kommer ett designrelaterat projekt att genomföras i grupp. Projektet går kortfattat ut på att genom fältarbete skapa en förståelse för en viss grupp användare och deras behov och krav.

 

 1. Syfte

Syftet med projektarbetet är att studenten, utifrån kursens teoridel av metoder mm, systematiskt skall kunna ta fram en beskrivning av en användningssituation och de krav som denna medför på en framtida lösning. Syftet är också att kommunicera dessa resultat på ett övertygande och användbart sätt, vilket i nästa led i en designprocess kan underlätta framtagandet av innovativa lösningar.

Studenterna skall också tillämpa grundläggande kunskaper i att planera och genomföra ett projekt, samt att skriftligt och muntligt presentera ett arbete.

 

 1. Typ av användarsituation som ska studeras

Målet med projektet är att en specifik användarsituation ska kartläggas, och användarnas behov och krav i denna situation ska identifieras. Gruppen väljer en situation i vilken produkter används eller skulle kunna användas. Situationerna kan väljas antingen från arbetslivet, exempelvis ’hemsjukvård’, eller privatlivet, exempelvis ’fika i bil’. Gruppen väljer sedan det specifika problem (eller den specifika produkt) man vill arbeta vidare med och stämmer av detta med handledaren inför planeringen av användarstudien, dvs. i god tid innan handledningstillfälle 2.

 

 1. Genomförande

Projektarbetet utförs i grupper om ca fem studenter.

Arbetsgång

 1. Efter första kurstillfället kommer projektgrupper att skapas slumpvis i Canvas, där varje grupp också tilldelas en handledare
 2. Diskussion om val av användningssituation och problem att studera inom gruppen. Notera att situationen ska möjliggöra för gruppen att genomföra både frågebaserade och observationsbaserade datainsamlingsmetoder.
 3. Stäm av med handledaren var/när handledning 1 ska genomföras. Under denna handledning bör val av användningssituation beslutas.
 4. Planering av kartläggning och kravidentifiering. Planeringsrapport lämnas in i Canvas, deadline 8/9 kl. 13.00.
 5. Därefter sker arbetet enligt plan med kontinuerliga möten med handledaren.
 6. Läsvecka 8 redovisar varje projektgrupp sina resultat muntligt. Varje grupp agerar också mottagare av en annans grupps resultat och leder diskussionen efter denna grupps presentation. Två dagar innan presentationen ska varje grupp förse mottagargruppen med skriftligt material så de har möjlighet att förbereda sig.
 7. Senast 29/10 kl 18.00 ska projektets slutrapport lämnas in.

 

Planeringsrapport

Planeringsrapporten ska beskriva vilken situation som ska studeras, och hur. Den ska i detalj beskriva vilka metoder som ska användas och varför, samt hur genomförandet ska gå till. Det bör således ingå information om t.ex. vilka som ska intervjuas, hur många, vilka frågor som ska ställas, typer av observation, vad som ska observeras, dokumentering etc. Rapporten ska också innehålla en plan för vilka moment i projektet som ska ha genomförts vid de kommande handledningstillfällena. Planeringsrapporten ska också innehålla en bilaga där gruppen via AI-hjälpmedel (tex Chat-GPT) har försökt skaffa sig en förförståelse för situationen som ska studeras (se separat dokument om AI i kursen för exempel).

 

Slutredovisning: Användare och Kravbild

Projektet kommer redovisas muntligt inför övriga projektgrupper. Målet är att ge en åhörarna en god förståelse för användningen, de problem som användarna möter och vilka krav detta innebär. Hur och varför man arbetat på det sätt man gjort ska också ingå, men i förhållande till den skriftliga rapporten kan detta tonas ner vid den muntliga presentationen.

Varje projektgrupp agerar också mottagare av en annan grupps resultat och leder diskussionen efter denna grupps presentation. Det innebär inte en traditionell opposition, utan utgångspunkten är att man är ett designteam som ska utveckla en innovativ och användarcentrerad lösning baserat på den studie som den föregående gruppen genomfört. Det innebär mottagargruppen kan fundera kring saker såsom:

 • Ger studien oss en bra förståelse för användarna och användningen?
 • På vilket sätt hjälper studien oss att utveckla en lösning?
 • Vad är det mest intressanta som studien kommit fram till?
 • Är det något som är otydligt eller något vi vill ifrågasätta?
 • Är det något vi vill veta mer om?
 • Vad tror gruppen som gjort studien om våra idéer till innovation?
 • Etc.

Två dagar innan presentationen ska varje grupp förse mottagargruppen med skriftligt material så de har möjlighet att förbereda sig.

 

Slutrapport
Hela projektet presenteras i en slutrapport, som lämnas in via Canvasi en fil. Deadline är söndag 29/10 kl 18.00. Mer info om rapportens utformande lämnas under kursens gång, men i korta drag ska rapporten:

 • Beskriva studiens bakgrund, motiv för studien
 • Beskriva studiens syfte och mål
 • Beskriva hur studien genomförts och motivera valt arbetssätt
 • Beskriva studiens resultat, dvs. resultat av ev. enkäter, intervjuer och/eller observationer
 • Analysera resultatet, orsaker till problem etc.
 • Sammanfatta de krav som kan identifieras med utgångspunkt från resultat och analys
 • Diskutera resultat, dels relativt metodvalet men också från ett designperspektiv (dvs vilken är en rimlig designstrategi för att underlätta för användarna?)

 

Bilaga: Kriterier för bedömning av projektarbete

Prioritet

Rapporten har störst påverkan på bedömningen följt av den muntliga presentationen, hur man agerat som mottagargrupp, och slutligen handledarens uppfattning om gruppens arbetsprocess. För att ge en uppfattning om hur detta fördelas kan projektbetyget delas upp enligt:

 -Skriftig slutrapport: 55 %

-Muntlig presentation av kravbild, samt agerande som mottagargrupp: 35 %

-Handledarens intryck av projektplanering och projektprocess 10 %

Dock kan handledarens påverkan öka, om denna anser att gruppen tydligt utmärkt sig på något sätt.

 

Projektomfattning: Projektets resultat kommer bedömas med utgångspunkten att alla deltagare i projektgruppen har ca 120 h var att spendera på arbetet.

 

Rapport

Rapporterna bedöms genom en helhetsbedömning. En grupp ämnesexperter bedömer på vilken nivå (se tabell) författarna behärskar kursinnehållet teoretiskt och praktiskt samt hur lyckat projektet är som helhet.

Rapporten ska visa att man behärskar kursinnehållet teoretiskt och praktiskt, vilket innebär

 • Hur väl man förstått innebörden av kursinnehållet.
 • Hur väl kursinnehållet tillämpas dvs vilken förståelse och insikt visas då det används praktiskt.

 

 

-Hur väl man förstått innebörden av kursinnehållet.

-Hur väl kursinnehållet tillämpas

 

IG

Man har missförstått innebörden av centrala begrepp och teorier.

Centrala begrepp och teorier tillämpas felaktigt, och/eller dåligt anpassat till projektets förutsättningar.

3

Man har förstått innebörden av centrala begrepp och teorier.

Centrala begrepp och teorier tillämpas på ett korrekt sätt, anpassat till projektets förutsättningar.

4

Man har god förståelse för kursinnehållet

Kursinnehållet tillämpas på ett korrekt sätt, väl anpassat till projektets förutsättningar. Gruppen har agerat observant, uthålligt, nyfiket och självständigt under sina fältstudier.

5

Man uppvisar i princip inga missförstånd gällande kursinnehållet

Insikten i kursinnehållet är så god att man har tillämpat det på ett välprioriterat och kreativt sätt, väl anpassat till projektets förutsättningar. Gruppen har agerat mycket observant, uthålligt, nyfiket och självständigt under sina fältstudier.

 

Projektarbetets resultat påverkar också hur det bedöms. Alla projekt har olika förutsättningar beroende på vad som studeras, men viktiga aspekter i resultatet är:

 • Hur mycket ny kunskap som genererats: Projektets resultat beskriver användarna och deras situation på ett sätt som man inte hade kunnat göra utan fältstudier.
 • Hur ’nära’ användarna läsaren/lyssnare kommer: Projektets resultat och dess presentation gör att man får empati och förståelse för användarnas situation.
 • Hur insiktsfullt resultatet är: Projektet kommunicerar inte bara användarnas åsikter/beteende rakt av utan insamlad data har processats till insikter, synteser och slutsatser.
 • Hur användbart resultatet är: Projektets resultat ska bana väg för att lösningar kan tas fram som gör användarnas situation bättre.

 

Muntlig presentation av kravbild

Samtliga handledare bedömer tillsammans:

 • Hur lyckat projektet är, dvs är upplägg, genomförande och resultat.
 • Huruvida gruppen behärskar kursinnehållet teoretiskt och praktiskt.
 • Hur bra diskussion som mottagargruppen lyckas skapa efter att gruppen före presenterat sitt projekt. En bra diskussion innebär att projektresultaten utvecklas på ett relevant sätt, ur perspektivet att de ska vara bas åt utvecklandet av innovativa, användarcentrerade lösningar.

 

Handledarens intryck av projektplanering och projektprocess

Handledarens intryck av hur gruppens projektarbete fungerat, t.ex. planering, kommunikation, närvaro på handledning, förberedelser inför handledning, självständighet etc.

Course summary:

Date Details Due