Course syllabus

Kurs-PM

TEK735 / DIT735 Digitaliseringens roll i ett hållbart samhälle lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av Institutionen för teknikens ekonomi och organisation (TME)

 

Kontaktuppgifter

 

Examinator & kursansvarig lärare

Catharina Landström, Docent STS, TME

catharina.landstrom@chalmers.se

031–772 6425

 

Kursassistent & föreläsare

Angelica Wågström, Doktorand STS, TME

angelica.wagstrom@chalmers.se

0731-772 1024

 

Gästföreläsare

Francis Lee, Docent, STS, TME

Rickard Arvidsson, Docent ESA, TME

Frances Sprei, Professor Fysisk resursteori, SEE

 

Administratör

Stina Hallman, TME

 

Kursens syfte

 • Kursen syftar till att introducera grundläggande kunskaper inom hållbarhet (ekologiskt, social och ekonomisk) samt till kritisk reflektion över IT-utvecklingens möjligheter och risker i relation till hållbar utveckling.
 • Kursen syftar till att ge insikt i de sammanhang som påverkar hållbarhetsanpassningen av produkter och tjänster sett ur ett livscykelperspektiv, samt ge förståelse av hur komplexa hållbarhetsfrågor kan brytas ned till hanterbara delproblem inom IT-ingenjörens påverkansområden.
 • Kursen syftar till att utveckla studenternas förmåga att läsa och analysera texter med olika perspektiv på digitalisering och hållbarhet, samt formulera sig diskuterande i akademisk text.

 

Schema

Detaljerat schema finns i modulen Kursinformation.

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Litteraturlista finns i det detaljerade schemat i modulen Kursinformation. Läsanvisningar ges inför varje föreläsning i modulen för relevant läsvecka.

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och ett projektarbete som genomförs i grupp.

Föreläsningsmomentet innehåller teoretiska principer inom hållbarhet och examineras i en individuell hemtentamen som genomförs i tre steg under kursen.

Grupprojektet omfattar identifikation av ett hållbarhetsproblem, nulägesanalys samt diskussion av ett IT-baserat lösningsbidrag till problemet. Detta moment examineras i en skriftlig rapport och en muntlig presentation. 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Uppdatering av litteraturen, nyare mer avancerade artiklar har lagts till.

Examination och betygssystem ges mer utförlig förklaring.

Akademiskt skrivande fokuseras i en frivillig skrivstuga.

Kursens Canvasrum introduceras mer utförligt.

 

Lärandemål

 1. Redogöra för olika dimensioner (ekologiska, ekonomiska och sociala) av och perspektiv på begreppet hållbar utveckling. 
 2. Redogöra för användningsområden för begreppen hållbar utveckling och hållbarhet samt identifiera etiska dilemman. 
 3. Redogöra för orsaker till ohållbar utveckling och ge exempel på ohållbara tillstånd i samhälle och natur samt kritiskt diskutera lösningsstrategier på olika nivåer (från individens beteende till transnationella överenskommelser). 
 4. Redogöra för hur IT-området relaterar till natur och samhälle, identifiera möjligheter och risker med digitalisering och automatisering. 
 5. Diskutera olika perspektiv på hur ekonomi, miljö och sociala faktorer samverkar och påverkar hållbarhet. 
 6. Redogöra för metoder och verktyg för analys av miljöeffekter från en IT-tjänst eller IT-produkts livscykel. 
 7. Använda problemlösning samt kritiskt och kreativt tänkande i grupp för att koppla IT-utveckling och IT-användning till hållbarhet. 
 8. Analysera olika typer av text inom hållbarhetsdiskussioner och själv formulera sig för en läsekrets utanför det egna expertområdet.

 

Examination

Examinationen består av två delar: en grupprapport som redovisas skriftligt och muntligt samt en individuell hemtentamen som utgörs av tre skrivuppgifter. Grupprapporten motsvarar en mindre del av kurspoängen (3 hp) och de individuella uppgifterna en större (totalt 4,5 hp).

Betyg på både gruppuppgiften och hemtentamen ges enligt skala U, 3, 4, 5 (Chalmersstudenter) eller U, G, VG (GU-studenter). Båda kursmomenten måste vara godkända för att kursen som helhet ska bli godkänd.

Underkända moment får kompletteras, men kan då endast erhålla poäng motsvarande betyg 3 eller G. I normalfall ges sent inlämnade uppgifter ej heller högre betyg än 3 eller G.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due