Kursöversikt

  • Denna kurs använder moderna former för undervisning i experimentellt arbete inom Teknisk fysikutbildningen. Vi har önskat komma bort från den traditionella laborationsformen och skapa något som bättre övar förmågan att lösa experimentella problem.
  • Kursen har som mål att ge kunskap om och övning i hur man genom självständigt arbete och litteraturstudier löser en uppgift där man ej helt behärskar den bakomliggande teorin, dvs i samma anda som EP-laborationerna i kursen TIF276 - Fysikingenjörens verktyg.
    (Del B, se nedan, utgör ett undantag från denna princip och är en förberedande kurs till Del C)
  • Vidare vill vi att kursen skall ge en känsla för experimentellt arbete i allmänhet och mättekniska problem och lösningar, modern elektrisk mätteknik och teknisk rapportering i synnerhet.
  • Rapportskrivning är ett viktigt moment i denna kurs.

 

Kurs-PM

TIF083 Experimentell fysik 1 - mätteknik, 9 hp, lp1 - lp4 (HT2023 - VT2024)

Kursen ges av institutionen för Fysik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Lars Hellberg <lars.hellberg@chalmers.se>

Kursdelsansvarig lärare Del A: Serguei Cherednichenko <serguei@chalmers.se>

Kursdelsansvarig lärare Del B: Mats Andersson <f3cma@chalmers.se>

Kursdelsansvarig lärare Del C: Lars Hellberg <lars.hellberg@chalmers.se>

Lärare från fackspråk: Hans Malmström <mahans@chalmers.se>

Kursrepresentanter: Simon Benstorp <benstorp@chalmers.se>

                                   Caroline Paulis Najeeb <paulisc@student.chalmers.se>

                                

Information om labhandlare och övrig personal finns under respektive kursdelsida.

 

Kursspecifika förkunskaper

Delkurs C kräver att man genomgått delkurs B.

 

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delar:

Del A Experimentell fysik - Mekanik
Del B Grundläggande elektrisk mätteknik och experimentell elektronik
Del C Avancerad elektrisk mätteknik
Del D Studiebesök

 

Syfte

Del A, B och C:

Att genom laborationer och projekt ge träning i experimentellt arbete och experimentell problemlösning.

Del D:

Att genom studiebesök vid en eller flera storskaliga forskningsanläggningar få en översikt av: i) forskningen som bedrivs, ii) verktygen som används och iii) hur man får tillgång till forskningsanläggningens resurser.

 

Metod

Förstudier, laborationer, muntlig- eller poster-presentation, rapportskrivning och studiebesök

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Ingen kursbok används. Kurslitteraturen består av Lab PM, manualer, application notes samt andra litteraturtips som finns i kursens Canvasmiljö. Studenterna uppmuntras att söka kompletterande information på egen hand.

 

Lärandemål

 

Del A:
-uppvisa experimentell skicklighet
-utföra god experimentell fysik, särskilt inom mekanik
-formulera problem-självständigt
-designa och bygga experimentell uppställning
-utföra noggranna mätningar med avancerad utrustning
-skriva tekniska rapporter

 

Del B:
-lösa problem rörande grundläggande elektrisk mätteknik
-bygga och karakterisera enklare elektriska kretsar innehållande motstånd, kondensatorer och spolar
-använda vanliga instrument för likströms- och växelströmsmätningar
-karakterisera egenskaper hos dioder, transistorer och operationsförstärkare samt bygga kretsar med dessa komponenter
-läsa och använda komponentdatablad
-dokumentera och analysera mätresultat

 

Del C:
-lösa problem rörande avancerad elektrisk mätteknik-bygga och felsöka experimentuppställningar
-läsa och använda manualer till avancerade elektriska mätinstrument
-använda avancerade elektriska mätinstrument för att självständigt mäta på verklighetsnära mättekniska problem inom den experimentella fysiken
-samla in och analysera mätdata samt dra slutsatser av dessa
-automatisera mätningar med hjälp av mätinstrument som är kopplade till datorer och programmeringsmiljön Labview
-föra laborationslogg
-kommunicera idéer och resultat genom att skriva förstudierapporter och tekniska rapporter samt genom muntlig presentation

 

Del D:
-redogöra för ett aktuellt forskningsområde, de vetenskapliga frågeställningar man adresserar och de metoder som den aktuella anläggningen kan erbjuda.
-redogöra för anläggningens underliggande teknologi och funktionssätt, inklusive de specifika för- och nackdelar dessa medför
-redogöra för de vetenskapliga och ingenjörsmässiga kompetenser som krävs vid en modern forskningsanläggning
-redogöra för anläggningens driftsbetingelser, hur urvalsprocessen för användning av dess resurser sker och hur den styrs

 

Examination

Del A: Deltagande i mekanikprojekt med skriftlig rapport
Del B: Godkänt deltagande på laborationer
Del C: Förstudie, godkänt deltagande på laborationer, skriftliga rapporter samt muntlig presentation eller posterpresentation
Del D: Godkänt deltagande

Betygsättning - Allmän information

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan