Course syllabus

BOM330 Installationsteknik, högskoleingenjör

BOM330 Installationsteknik, högskoleingenjör lp1 HT23 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig lärare och examinator

Anders Trüschel, Tel. 772 11 67

anders.truschel@chalmers.se

Studieadministratör

Ingela Gustafson Tel. 772 23 07

ingela.gustafson@chalmers.se

I kursen kommer dessutom andra lärare från avdelningen att medverka samt konsulter från ett flertal företag i Göteborgs-regionen.

 

Kursens syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om system- och detalj-utformning samt dimensionering av installationstekniska system. Detta innefattar system för värmning och kylning, ventilation och luftbehandling, kall- och varmvatten samt spill- och dagvatten. Kursen skall ge en övergripande förståelse för behovet av dessa system samt hur dessa fungerar i praktisk tillämpning men även den teoretiska grund som krävs för beräkningar. Kursen skall ge god insikt i arbetssättet vid val, utformning och dimensionering.

Kursens huvudsyfte är att ge studenterna det baskunnande som krävs för en framtida verksamhet inom det installationstekniska området med inriktning mot en framtida yrkesverksamhet inom projekterings-, byggnadsentreprenads- eller utvecklingsföretag.

Kursen har en tydlig praktisk ingenjörsinriktning fokuserad på detaljprojektering där installationernas utformning samt styr- och reglerprinciper får ett betydande utrymme. Den innehåller också, till skillnad mot motsvarande kurs i civilingenjörsprogrammet, en avancerad tillämpning på projektering utifrån ställda krav på luftfuktighet.

 

Schema

TimeEdit (Links to an external site.)

Om det skulle vara några skillnader mellan schemat i TimeEdit och kurs-PM är det alltid kurs-PM som gäller!

 

Kurslitteratur

  • Projektering av VVS-installationer, Catarina Warfvinge och Mats Dahlblom
  • Utdelat material
  • (Kompendium: Byggnaden som system, Enno Abel och Arne Elmroth)

 

Kursens upplägg

Kursens innehåll är inriktat mot praktisk installationsteknisk detaljprojektering. Kursen bygger vidare på de kunskaper som tidigare förvärvats i kurserna BOM205 och BOM265. Kursen är uppbyggd kring en konstruktions­uppgift som är inriktad på praktisk VVS-projektering för en industrilokal med en tillhörande kontors­del. Projekteringen avser främst den slutliga detaljprojekteringen av system som antas tidigare blivit valda utgående från aktuella krav.

Kursen genomförs i form av ett antal förberedande föreläsningar som stöd för aktuella moment i konstruktionsuppgiften följt av eget arbete med stöd av en konsultgrupp bestående av yrkes­verksamma VVS-projektörer. Genomförandet sker i grupper om 3 - 4 teknologer. Närvaro vid majoriteten av dessa schemalagda tillfällen krävs för att kunna få godkänt på konstruktionsuppgiften.

Konstruktionsuppgiften slutredovisas i form av en rapport samt en muntlig presentation för en beställargrupp bestående av lärare och projektörer. Endast ett moment i konstruktionsuppgiften behöver redovisas muntligt och detta lottas fram inom en vecka före presentationstillfället. Efter slutredovisningen avslutas kursen med en skriftlig tentamen. Tentamensfrågorna baseras på de frågeställningar som man har jobbat med i konstruktions­uppgiften och innefattar även aktuell kurslitteratur.

I kursen ingår dessutom ett laborationstillfälle som är obligatoriskt samt studiebesök hos de inblandade konsultföretagen vilket är frivilligt.

 

Totalt: 9,0 Högskolepoäng

- Konstruktionsuppgift: 5.0 poäng

- Tentamen: 2.5 poäng

- Laboration: 1.5 poäng

 

Lärandemål

- Redogöra för och kunna medverka i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
- Förklara och förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
- Föreslå lämpliga systemval för värmning, kylning och ventilation utifrån formulerade inneklimatkrav
- Utföra och redovisa de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av system för värmning, kylning och ventilation
- Utföra de beräkningar som krävs vid systemval och detalj-dimensionering av kall- och varmvattensystem samt spill- och dagvatten-system
- Redogöra för principer för och hur olika installationstekniska system styrs och regleras i praktiken
- Utföra en kvalificerad projektering av ett luftbehandlingsaggregat för verksamheter som ställer specifika krav på luftfuktighet inomhus
- Utforma program för och kunna utföra mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden med tillhörande feluppskattning

 

Examination

Skriftlig tentamen (I nuläget gäller: typgodkänd miniräknare, ingen litteratur och ingen formelsamling tillåten).
Betygskala: Fem, Fyra, Tre, Underkänt
För slutbetyg på kursen krävs genomförd och godkänd konstruktionsövning och laboration.

24 Oktober 2023                 08:30 – 12:30           Johanneberg

5 Januari 2024                     08:30 – 12:30           Johanneberg

21 Augusti 2024                  14:00 – 18:00           Johanneberg

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due