Kursöversikt

Kurs-PM

TEK345 TEK345 Ingenjörsmetodik lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Susanne Kullberg (SK), susanne.kullberg@chalmers.se

Lärare: Fia Börjeson (FB), fia.borjeson@chalmers.se

Lärare: Sven Ekered (SE), sven.ekered@chalmers.se

Lärare: Gustav Holmqvist (GH), gustav.holmqvist@chalmers.se

Lärare: Karin Ljungklint (KL), karin.ljungklint@chalmers.se

Lärare: Omkar Salunkhe (OS), omkar.salunkhe@chalmers.se

Lärare: Gunnar Sjödin (GS), gunnar.n.sjodin@gmail.com

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska få inblick i och förståelse för ingenjörens yrkesroll, ingenjörens arbetsuppgifter inom det valda teknikområdet samt att introducera frågeställningar och arbetsmetoder som kännetecknar ingenjörsverksamhet. Kursen syftar också till att ge studenter en god inblick i Ekonomi och produktionsteknikprogrammets innehåll.

 

Schema

Kursen kommer att genomförs på campus Lindholmen. Det är viktigt att du håller reda på schemat så att du befinner dig på rätt plats. Vid de tillfällen som är obligatoriska gäller att studenten ska vara närvarande under hela den angivna tiden. Obligatoriska tillfällen är markerade med fetstil i schemat (i kurs-PM, se Modules).

Schema med innehållsbeskrivning finns i kurs-PM. Observera att schemat kan ändras på grund av oförutsedda händelser under kursens gång. Eventuella förändringar kommer att publiceras på Canvas.  Om det skulle finnas avvikelser mellan TimeEdit och schemat i Canvas/kurs-PM är det Canvas-schemat som ska följas.

TimeEdit

 

Kurslitteratur

 • Kompendium i ritteknik, ”Ritteknik faktabok” (finns att köpa på Kokboken, Campus Lindholmen)
 • Övningsuppgifter i ritteknik (distribueras via Canvas)
 • Utdelat material (distribueras via Canvas)
 • Artiklar, tillgängliga via Chalmers bibliotek (information under kursens gång)

 

Kursens upplägg

Kursen är tvärvetenskaplig där flera olika ämnesområden integreras, praktiskt och teoretiskt, med målet att studenter ska få orienterande kunskaper inom flera ämnen som är centrala i ingenjörens yrkesroll.

Kursen innehåller ämnesområden såsom produktionsteknik inklusive tillverkningsteknik och beredning, kalkylering, projektplanering, informationssökning och kommunikation. I kursen finns dessutom ett större moment av teknisk dokumentation.

Ämnesområdet produktionsteknik omfattar här en övergripande helhetsförståelse av produktionsprocessen inklusive teknisk dokumentation, tillverkningsteknik och beredning. Ekonomiavsnittet innehåller introduktion till industriell ekonomi och kalkylering. I projektplaneringsavsnittet får studenter både teoretiska kunskaper inom ämnesområdet som möjlighet att tillämpa dessa i kursens projektuppgift. Delmomentet informationssökning genomförs vid bibliotek där sökning görs i såväl interna som externa databaser. I delmomentet kommunikation tränas teknisk rapportering, både skriftligt (rapportdisposition, stilistisk utformning, språkriktighet och hantering av referenser) och muntlig presentation.

Kursen består av föreläsningar, övningar och handledning av projektarbete samt en betydande del såväl grupp- som eget arbete.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen ges på samma sätt som läsår 22/23.

 

Lärandemål

 

Kunskap och förståelse
 • Ge exempel på ingenjörens yrkesroll och betydelse i samhället
 • Ha orienterande kunskaper om moderna och effektiva produktionsprocesser
 • Ha orienterande kunskaper om industriell ekonomi och kalkylering
 • Ha grundläggande kunskaper om hur grupper fungerar och utvecklas
Färdighet och förmåga
 • Kunna läsa och förstå teknisk dokumentation
 • Redogöra för projektarbete som arbetsform samt kunna tillämpa teoretiska kunskaper liksom praktisk erfarenhet av projektarbete under fortsatta studier
 • Sammanställa och presentera resultat från ett ingenjörsmässigt projektarbete såväl muntligt som skriftligt
Värdering och förhållningssätt
 • Reflektera över jämlikhetsaspekter på organisering av arbete
 • Söka efter relevant information och källkritiskt granska olika typer av dokument eller källor

 

 

Examination

Projekt A: Dugga i Teknisk dokumentation.

Projekt B: Obligatoriskt deltagande i vissa undervisningsmoment (enstaka föreläsningar, seminarier samt studiebesök). Dessa är markerade med fetstil i kurs-PM. Projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering.

Betygsskala underkänd/godkänd. För slutbetyg måste båda momenten, Projekt A samt Projekt B, vara godkända.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum