Course syllabus

Kurs-PM

KTK112 KTK112 Kemi för ingenjörer lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

 

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur,

You should obtain access to one of the following textbooks

Chemistry3 by Burrows, Holman, Parsons, Pilling and Price.

Or failing that

Chemical Principles (The Quest of Insight) 7th Edition, Peter Atkins, Loretta Jones and Leroy Laverman. ISBN 1-4641-8395-3

You can get physical copies of the Atkins book from the Chalmers Student Union bookshop (Cremona). It may be possible to get ebooks of either book, also it is possible to borrow books from the library (biblioteket).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur). There may also be other optional reading which can be done for the course.

 

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Målet med kursen är att studenterna efter fullgjord kurs ska kunna:

 • Ha kunskap om hur enkla kemiska experiment kan utföras i laboratoriet.
 • Beskriv olika atommodeller. Förstå atomorbitaler och kvanttal; Förstå den elektroniska strukturen i atomer.
 • Förstå grunderna till kemisk bindning och elektronegativitet; Beskriv kovalent bindning i diatomära molekyler.
 • Beskriv kovalent bindning i polyatomära molekyler; Förstå hur man förutsäger strukturen på polyatomära molekyler.
 • Förstå olika bindningstyper i fasta ämnen; Förstå strukturella former av fasta grundämnen och föreningar; Förstå beteendet hos idealgaser och verkliga gaser; Redogöra och ta hänsyn för blandning av gaser.
 • Beskriv Brönsted och Lewis syror och baser; Förstå styrkan hos syror och baser och pH; Förstå funktionen av buffertlösningar.
 • Förstå och kunna uttrycka termodynamikens 1:a lag; Förstå och kunna ge exempel från vardagen där termodynamiken uttrycker sig på ett relevant sätt; Förstå begreppet entalpi (för ämnen, för reaktioner och som en funktion av T); Kunna förklara och använda bindningsentalpi¿; Förstå och använd Hess lag; Förstå begreppet värmekapacitet.
 • Kunna uttrycka, formellt och med egna ord, begreppet entropi; Förstå och kunna uttrycka termodynamikens 2:a och 3:e lag; Kunna omvandla, genom formella ekvationer, mellan total, system och omgivning; Kunna lösa problem om entropiförändringar som funktion av temperatur och entropiförändringar under reaktioner; Definiera och förstå begreppet Gibbs fria energi, i relation till entropi och entalpi.
 • Förstå begreppet jonledningsförmåga, och skillnaden mellan svaga och starka elektrolyter; Kunna förklara, i bild, kemisk reaktion och ord, den galvaniska cellen; Kunna använda celldiagram; Förstå begreppet halvceller; Kunna lösa elektrokemiska problem med hjälp av standardreduktionspotentialer; Förstå och använda sambandet mellan elektrokemisk potential och Gibbs energi, och elektrokemisk potential och jämvikt.
 • Kunna uppskatta jämvikten för en reaktion genom tecken och storlek på ∆G; Kunna uttrycka K och Q, och förstå skillnaden mellan dem; Kunna uttrycka och förstå sambandet mellan ∆G och K; Förstå och navigera genom Le Chateliers principer och kunna förutsäga riktningen för en reaktion.
 • Kunna definiera en fas; Kunna navigera genom fasdiagram; Kunna förklara lutningen av solid-till-vätska-linjen; Förstå sambandet mellan Gibbs energi och faser; Kunna använda Clausius-Clapeyrons ekvation; Förstå typen och styrkan hos olika intermolekylära krafter.
 • Namnge organiska föreningar med hjälp av IUPAC-nomenklaturen; Känna igen vanliga förkortningar och namn på kemiska strukturer.
 • Kunna förklara huvudtyperna av organiska reaktionsmekanismer, samt kunna identifiera SN1, SN2, E1 och E2 reaktioner; Kunna rita energidiagram över reaktioner.
 • Veta hur enkla organiska kemiexperiment kan utföras i laboratoriet

 

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due