Course syllabus

Kurs-PM

SJO114 Safety - basic level lp1 HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator:

Lars Telestam, lars.telestam@chalmers.se, 031-772 26 19

(Föreläsningar, instruktör personlig säkerhet)

Lärarresurser:

Johan Gregersson, johan.gregersson@chalmers.se

(Föreläsningar, instruktör personlig säkerhet)

Dan Edman, dan.edman@chalmers.se, 031-772 60 66 (Föreläsningar, instruktör MFA)

Robert Severin, robert.severin@chalmers.se, 031-772 26 86 (Designated security duties)

 

Övriga inblandade:

Petter Nystedt, petter@omc.nu, 031-97 65 96

(Kursansvarig ÖMC, ifall något händer samma morgon som de praktiska övningarna på ÖMC och du ej får tag Lars

Du kommer även träffa fler lärare från Chalmers på ÖMC, Fredrik Forsman, Daniel Ernstsson, Linda Wikström m.fl.

Studentrepresentanter

Ivan Ahlström
Samuel Delvenne
William Johnsson
William Lundblad
Camila Antonia Loreto Valenzuela 

 

Kursens syfte

Målet med denna kurs är att ge deltagarna grundläggande säkerhetsutbildning, som krävs för att vara delaktig i säkerhetsorganisationen ombord på fartyg.

 

Schema

Schema SJO114

 

Kurslitteratur

Sjukvårdsbok: Första hjälpen ombord/Jure förlag

Brandskydd ombord - Jure Förlag (ISBN: 978-91-7223-275-4)

Kursens upplägg

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och övningar på övningsfält. Övningar märkta med "Brand" och "Vatten"  genomförs på ÖMC (Öckerö Maritime Center), se mer praktisk info i modulen kursadmin, Övningar märkta med MFA kommer göras i sal Hållö & Hättan som ligger i bottenvåningen i hus Saga på Campus Lindholmen. Under övningar på övningsfält skall studenten följa särskilda säkerhetsinstruktioner.

Alla föreläsningar och övningar har obligatoriskt deltagande. Det går att missa en föreläsning i respektive del MFA, Sjösäkerhet och brand. En missad föreläsning ersätts då av en inlämningsuppgift. Missas mer än en föreläsning i respektive del går det att ta igen när andra klasser har sin kurs. SJO114 ges i LP1,LP2 och LP4

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 

Lärandemål

Moment 0114, Grundläggande säkerhet
(L1) Tillämpa överlevnadsteknik i händelse av fartygs övergivande såsom:
- Hantera personlig livräddningsutrustning
- Utföra åtgärder som ska vidtas när man hamnat i vattnet
(L2) Tillämpa grundläggande åtgärder i brandskydd och brandbekämpning ombord såsom:
- Tillämpa lämplig släckningsutrustning utifrån typ av brand.
- Genomföra sök- och räddningsövningar i rökfylld miljö
(L3) Använda lokaliseringsutrustning inkluderat kommunikation, signalerings- och pyroteknisk utrustning.
(L4) Beskriva grundläggande kunskaper om sjöfartens påverkan på den marina miljön och effekterna av drifts- och oavsiktlig förorening.

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)
(L5) Hantera räddningsfarkost efter övergivande av fartyg såsom:
- Ta befälet på en räddningsfarkost.
- Hantera maskin i räddningsfarkost eller räddningsbåt.


Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning (Designated Security duties)
(L6) Beskriva grundläggande kunskap om hotbilder och upprätthållande av sjöfartsskydd (sjöfartsskyddsmedvetenhet).
(L7) Förklara hur faror och hot kan upptäckas och vilka åtgärder som bör vidtagas ombord

Moment 0414 Grundläggande sjukvård
(L8) Tillämpa första hjälpen i händelse av olycka eller sjukdom ombord.
I kursen ingår även
(L9)Tillämpa observatörsingripande i syfte att uppnå bra och säker arbetsmiljö

Examination

Moment 0114 Grundläggande säkerhet
Godkänt genomförande av praktiska övningar (inklusive övningar från moment 0414, MFA).
Deltagande i föreläsningar
Skriftlig tentamen (CANVAS)
Observatörsingripande workshop
Online utbildningsmoduler (Arbetsmiljö till sjöss, likabehandling)

Moment 0214 Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (ej snabba beredskapsbåtar)
Godkänt genomförande av praktiska övningar.

Deltagande i föreläsningar
Skriftlig tentamen (CANVAS)

 

Moment 0314 Sjöfartsskyddsutbildning (Designated Security duties)

Deltagande i föreläsningar

Skriftlig tentamen (CANVAS)


Moment 0414 Grundläggande sjukvård (MFA)

Deltagande i föreläsningar

Godkänt genomförande av praktiska övningar.
Skriftlig tentamen (CANVAS)

En student som inkommer med en inlämningsuppgift efter utsatt sista datum kan ej garanteras att uppgiften rättas och fullständig examination därmed sker förrän respektive lärares schemaläggning så medger. Detta kan i värsta fall leda till avsevärd fördröjning av studentens kursfullgörande samt därmed associerad problematik (registrerade poäng, uppflyttningsgränser, CSN med mera).

Övrigt

Varje moment i kursen genererar förutom rapportering till ladok, att skolan rapporterar kursen till Transportstyrelsen.

Som student kan man sedan ansöka om certifikat hos Transportstyrelsen (som tar betalt för utfärdande av behörigheter och certifikat).

Normalt har man 5 år på sig att ansöka om certifikat från det att man har gått kursen. Ett certifikat är normalt giltigt i 5 år, undantag Designated security duties och MFA som är giltiga tills vidare.

-----

Notera: Kursen använder funktionen ”anslag/announcements" för informationsdelning under kursens löptid. Studenten ombedes att kontrollera och vid behov aktivera notifieringar i inställningsmenyn (konto -> aviseringar).

 

Länk till kursplanen i Studieportalen SJO114 studieportalen