Course syllabus

Kurs-PM

TIF276 Fysikingenjörens verktyg lp1-3 2023/24 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Fysik

 

Kontaktuppgifter

Examinator för kursen är Jonathan Weidow, jonathan.weidow@chalmers.se. Kursen består av fyra olika moduler vilka rapporteras in separat i Ladok. Vid eventuella frågor kontakta den lärare som ansvarar för respektive moment.

 

Modul Innehåll Läsperiod Antal hp Ansvarig lärare Kontaktuppgifter
0121 Datorintroduktion 1 1,5 Paul Erhart erhart@chalmers.se
0221 Resan till Mars 1 1,5 Jonathan Weidow jonathan.weidow@chalmers.se
0321 Experimentell problemlösning 2 3,0 Jonathan Weidow jonathan.weidow@chalmers.se
0421 Designprojekt 3 3,0 Magnus Karlsteen magnus.karlsteen@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen är en introduktionskurs med huvudsakligt syfte att förse studenterna med grundläggande färdigheter i hantering av några av de verktyg som används av fysiker och ingenjörer. Detta innefattar såväl rent konkreta verktyg relevanta för den fortsatta utbildningen, såsom lokala datorsystem och programvara, som experimentell metodik och grundläggande fysikaliska modellerings- och analysmetoder. Inom ramen för kursen ges också en allmän orientering om några aktuella forskningsområden inom fysik eller områden där fysiker är verksamma. Teknisk kommunikation utgör ett integrerat inslag i kursen. Syftet med kommunikationsinslaget är att hos studenterna utveckla grunden för ett genremedvetet skrivande karaktäriserat av språkriktighet och textriktighet och känsla för stilistiska skillnader i skrivande riktat till en tydlig mottagare. Den sista delen av kommunikationsinslaget i kursen syftar till att ge träning i presentationsteknik. Kommunikationsinslaget syftar i alla delar till att stärka fysiklärandet. Kursen syftar även till att studenterna ska börja utveckla entreprenöriella förmågor.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursen saknar obligatorisk kurslitteratur. För modul 0221/0321 finns det ett kompendium vilket går att ladda ner under filsektionen.

 

Kursens upplägg

Kursen består av fyra separata moduler. Dessa är dock sammanlänkade sett till att det man lär sig i tidigare moduler nyttjas i de senare. Kunskaperna från kursen är essentiell både för de fortsatta studierna på Chalmers liksom i ett framtida arbetsliv som ingenjör. Kommunikationsinslagen löper som en röd tråd genom kursen. Att kunna kommunicera sitt arbete och sina resultat är absolut nödvändigt för en civilingenjör.

Uppläggen skiljer sig åt mellan modulerna. Hur dessa ser ut, inklusive former för examination, tydliggörs på respektive modul här på Canvas. Observera att du som student kommer att vara indelad i någon av modulernas olika grupper. Det är helt nödvändigt att man följer den grupptilldelning man har fått. Likaså att man regelbundet tittar in här på Canvasaktiviteten och läser sin e-post för att se eventuella meddelanden.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Det är från och med läsåret 23/24 obligatoriskt att upprätta ett gruppkontrakt inför Resan till Mars.

 

Lärandemål

* Redogöra för och självständigt använda de viktigaste Linux- och LaTeX-kommandon.

* Hitta kommandon och flaggor till kommandon med hjälp av (i fallet Linux) det inbyggda hjälpsystemet eller (i fallet LaTeX) material inlänkat från kurshemsidan  även kommandon och flaggor som inte tidigare omnämnts.

* Lösa mer komplexa problem som kräver att man kombinerar flera Linux-kommandon eller använder mer avancerad funktionalitet i kommandoraden, med tillgång till de hjälpresurser som finns. 

* Använda återkoppling och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt avseende på olika former av kommunikation.

* Arbeta med skrivande på ett processorienterat sätt.

* Skriva en mottagarorienterad text präglad av språkriktighet och textriktighet som tydligt vittnar om en känsla för stilistiska skillnader.

* Använda ett hållbarhetsperspektiv vid granskning av fysikaliska fenomen.

* Planera och genomföra experimentella undersökningar av fysikaliska fenomen samt analysera resultaten.

* Konvertera laborationsanteckningar till forskningsdokumentation och författa en laborationsrapport.

* Utföra grundläggande dimensionsanalys och fysikalisk modellering.

* Behandla mätosäkerheter.

* Utföra grundläggande CAD-modellering. 

* Utföra grundläggande 3D-utskrifter.

* Planera, strukturera och framföra en muntlig presentation präglad av god presentationsteknik.

* Tillämpa ett entreprenöriellt förhållningssätt vid analys och modellering av fysikaliska fenomen.

 

Examination

Kursen använder sig enbart av betygen G/U. För att bli godkänd på hela kursen behöver man bli godkänd på respektive modul. Hur detta sker tydliggörs på respektive modul här på Canvasaktiviteten.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan