Course syllabus

Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens

CLS050

KURS PM - 2023

Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

 

Lärare

Annamaria Gabrielli (AG)                          anngab@chalmers.se

Carina Sjöberg Hawke (CSH)                    carsjobe@chalmers.se

Katarina Gustavsson Yamazaki (KGY)      yamazaki@chalmers.se

Bibliotekarie:

Karin Ljungklint             karin.ljungklint@chalmers.se

Kursrepresentanter:  

TIELL               abdullahabbas031028@gmail.com                  Abdullah Abbas Abdullah Abdullah
TIELL              
dhussein36@gmail.com                                    Dan Hussein
TIDAL             
johjose@student.chalmers.se                           Josef Johansson
TIDAL             
gabbe.storck@gmail.com                                  Gabriel Storck
TIDAL             
linnastrand.kau@gmail.com                              Linn Åstrand

 

Representantmöten:                    Startmöte               30/8 17:10

                                                      Mittmöte 1             4/10 17:10  

                                                      Mittmöte 2             21/11 12:10 (Zoom)

 

Introduktion
På ingenjörsprogrammen för data och elektro ges tre kurser som är direkt knutna till Avdelningen för fackspråk och kommunikation på Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

CLS050 inleder detta block av kommunikationskurser där det övergripande syftet är att introducera strategier för de skriftliga uppgifter som väntar under fortsatta studier och vidare i yrkeslivet. Lärandemålen i CLS050 genereras genom en dokumenterad skrivprocess, med fokus på skrivande på Chalmers, informationssökning och referenshantering. Kursen ges under läsperiod 1-2, åk 1.

Kursbeskrivning

Kursen Introduktion till kommunikation och ingenjörskompetens – CLS050 är avsedd som ett led i att stärka studenternas kommunikationsfärdigheter inför utbildningsprogrammets utmaningar. Läraktiviteterna omfattar både klassrumsövningar och skrivuppgifter som genomförs individuellt eller i mindre grupper. Eftersom CLS050 är en liten kurs (1,5 hp) och ges över två läsperioder, är det av största vikt att du som student deltar aktivt i arbetet och utför uppgifter enligt fastställd tidsplan, för att upprätthålla den tänkta röda tråden.

Läraktiviteterna, undervisningen och examinationen syftar exempelvis till att öva förmågan att hämta in information inom ett ämnesområde och sammanställa detta i korta sammandrag som författas objektivt, sakligt och formellt, med hänvisning till vedertagen forskning. Denna typ av skrivande är utmärkande för universitetsstudier i en variation av texttyper, från disponeringen av en labbrapport till formuleringen av ett tentasvar. Kurslitteraturen som används tillhandahålls via kurshemsidan och utgörs av artiklar och material knutet till utbildningsprogrammets domän.  

Nedan följer praktisk information om kursen samt schema för olika aktiviteter och uppgifter. Mer information om kursens gång återfinns på kurshemsidan. 

Syfte
Kursen syftar till att introducera ingenjörsstudenter till kommunikation på universitetsnivå med fokus på akademiskt skrivande samt att ge kunskap om den framtida ingenjörsrollen.

Lärandemål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• visa grundläggande förmåga i att använda skrivande i akademiska sammanhang
• känna till och kunna tillämpa grundläggande metoder för textförbättring
• visa förmåga att hämta in information inom ett ämnesområde och sammanställa informationen i korta sammandrag som författas objektivt, sakligt och formellt, med hänvisning till vedertagen forskning,
• reflektera kring utbildningens betydelse för personlig utveckling och för ett kommande yrkesliv

Innehåll
Kursen innehåller följande moment:

Studiestartsträff med programmets studievägledare

·       Kommunikation och skrivande: föreläsningar och övningstillfällen

·       Informationskompetensinslag (Chalmers bibliotek)

·       Inlämningar: individuella eller i mindre grupper

Organisation
Kursen ges på campus med vissa konsultationstider online. I kursen ingår föreläsningar, övningar och eget skrivarbete. Vissa moment är obligatoriska, bland annat kamrat- och läraråterkoppling på textutkast och två externa ingenjörsföreläsningar. Se schema/TimeEdit för vidare information.

Ett inslag i informationskompetens ingår också i kursen som ett obligatoriskt moment, men administreras av bibliotekets egen personal. Godkänt resultat på detta moment kräver närvaro på bibliotekets seminarium, godkända uppgifter samt att kunskaperna tillämpas i kursens examinationsuppgifter.

Litteratur
Chalmers skrivguide online

Övrigt material som presenteras under kursens gång anslås på kurshemsidan i Canvas.

Examination
För godkänt slutbetyg fordras:

  • aktivt deltagande i kursens läraktiviteter
  • godkänt inslag i informationskompetens
  • godkänd examinationsuppgift med dokumenterad skrivprocess
  • närvaro vid de externa ingenjörsföredragen

Introduktionskursen betygssätts med G-U.

Observera:
Du ska inte använda text genererad via ChatGPT (eller liknande verktyg) för ditt arbete i den här kursen. Den här kursen handlar om att hjälpa er utveckla ert skrivande i ett akademiskt sammanhang vilket inkluderar att arbeta på textförbättring och att leta, utvärdera och inkludera källor i en text. Skrivuppgiften går igenom en skrivprocess; texten ska först lämnas in som utkast och ni kommer att få återkoppling från varann och lärarna. Avsikten är att era egna tankar, förståelse och utförande av skrivfärdigheterna ska utvecklas. Det är också väldigt viktigt att förstå att om man skickar in ett arbete (helt eller delvis) som producerats av någon annan än er själva anses det naturligtvis att vara ett brott mot Chalmers akademiska integritetspolicy.

Föreslagna och genomförda ändringar sedan föregående kurstillfälle:

  • Kursen examineras med endast en skrivuppgift (tidigare två) som utvecklas i flera steg, med fokus på formativ återkoppling och dokumenterad progression/skrivprocess.
  • Studenterna följs av samma lärare genom hela kursen. Större utrymme ges till individuell uppföljning under skrivprocessen.
  • Bibliotekets inslag har reviderats för att bättre stötta studenterna i sitt skrivande.

Tidsplan[1]

Läsperiod 1

Datum

Aktivitet

Information och förberedelser

Läsvecka 1

30/8, 15:15 – 17:00

Introduktion till kursen

17:10 – representantmöte med studentrepresentanterna

Introduktion av kurs och examinationsuppgift

Kurslitteratur delas ut

Läsvecka 2

5/9

13:15 – 14:00

14:15 – 15:00

Studiestartsträff med studievägledare

Sanna Pitkänen sanna.pitkanen@chalmers.se

TIELL 

TIDAL 

Information om studier, studieteknik och studievägar på Chalmers

Läsvecka 3

13/9

TIELL 08:15 – 10:00

TIDAL 13:15 – 15:00

 

15/9, 15:15 – 17:30

 

Föreläsning

Referatteknik/Anteckningsteknik

Fokus på att integrera nyckelord och information för att driva resonemang 

 

Ingenjörsföredrag ADDQ – obligatorisk lektion

Alixander Ansari

Används under WS, ska läsas innan externt föredrag den 15e

Formulera frågor om ingenjörsrollen/

ingenjörskompetensen/ämnesdisciplinen

instruktion inför workshop den 18e

Läsvecka 4

18/9, 08:15 – 10:00

 

20/9, 15:15 – 17.30

 

Uppföljning av första ingenjörsföredraget

Workshop – förberedelse och övning inför skrivprocess och informationskompetens

 

Ingenjörsföredrag ADDQ – obligatorisk lektion

Goran Trninic

Läsvecka 5

27/9, 15:15-17:00

28/9, 08:15-10:00

Informationskompetens med Chalmers bibliotek

TIELL

Hitta din grupp i Canvas och dubbelkolla tiden i TimeEdit

Datasalar i Jupiter

Läsvecka 6

3/10, 15:15-17:00

4/10, Kl. 08:15-10:00

 

 

4/10, 15:15 – 17:00

 

 

Informationskompetens med Chalmers bibliotek

TIDAL

 

 

Föreläsning

Språk/stil/struktur i den formella texten

Introduktion till kamratrespons

17:10 - Möte med studentrepresentanterna

Hitta din grupp i Canvas och dubbelkolla tiden i TimeEdit

Datasalar i Jupiter

Läsvecka 7

10/10, 13:15 – 15:00

12/10, 13:15 – 15:00

Kamratrespons – obligatorisk lektion

TIDAL

TIELL

Ta med två kopior/utskrifter av ditt första utkast till lektionen

Läsvecka 8

17/10, 08:30 – 09:30

Frivillig konsultation online

ZOOM-länk via Canvas

Deadline andra utkast 18/10 via Canvas

 

Läsperiod 2

Datum

Aktivitet

Information och förberedelser

Läsvecka 3

17/11, 08:15 – 10:00

 Obligatorisk lektion

Återkoppling och workshop

Återlämning av andra utkast via Canvas

Läsvecka 4

21/11, 12:10

 

24/11

Representantmöte

Online – ZOOM-länk via Canvas

 

Slutinlämning av examinationsuppgift

Läsvecka 7

15/12, 13:15 – 15:00

Återkoppling examinationsuppgift

Granskning och kompletteringar

Resultat på kurs meddelas i början på läsvecka 7. Studenter som vill granska sin text eller behöver komplettera är välkomna till granskningstillfället.

 

 

[1] Ändringar och uppdateringar kan komma att genomföras under kursens gång, i samråd med studenterna

Course summary:

Date Details Due