Course syllabus

Kurs-PM

 

Kursnamn:

 

 

Kurskod:

 

Högskolepoäng:

 

 

 

Undervisnings-språk:

Fastighetsrätt och entreprenadjuridik

 

ARK530

 

6,0 hp

 

 

 

Svenska

Läsår:

 

 

Läsperiod:

 

Program som äger kursen:

 

Institution som ger kursen:

2023/2024

 

 

LP1

 

Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik (TAFFS)

 

Mekanik och maritima vetenskaper

 

Examinator:

 

Övrig personal:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Allestam, oscar.allestam@chalmers.se, 031-772 50 40.

 

Karin Hervéus, karin.herveus@chalmers.se, 031 - 772 60 44.

 

Erik Ljungqvist (Advokatfirman Allié), erik.ljungqvist@allie.se, 0735-16 47 81.

 

Anton Melander (Advokatfirman Allié), anton.melander@allie.se, 0735-16 47 84.

 

Oskar Frankki (Advokatfirman Delphi), oskar.frankki@delphi.se, 0709-25 26 21.

 

Torben Beck Johansson (Advokatfirman Delphi), torben.beck.johansson@delphi.se, 0767-72 00 83.

 

 

Kursens syfte

Kursen ska ge en introduktion till fastighetsrätt, särskilt anpassad för affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.
Kursen ska visa på de grundläggande juridiska förutsättningarna för att hantera kommersiella fastigheter, såväl i fråga om köp, belåning och försäljning som uthyrning och annan upplåtelse.
Kursen kommer också att behandla central entreprenadrätt.
Ett viktigt syfte är att lära ut och öva färdigheter inom juridiken. Där ingår:
- Förmåga att finna rättskällor, elektroniskt och i pappersform
- Färdighet i att tolka rättskällor
- Färdighet i att föra och förstå ett juridiskt resonemang
- Färdighet i att använda en korrekt fastighetsjuridisk terminologi

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

Allmän fastighetsrätt, Victorin & Hager, senaste utgåvan.

Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, Robert Deli, senaste utgåvan.

Författningssamling i fastighetsrätt, red Elisabeth Ahlinder, senaste utgåvan.

Kurskompendium.

Digital litteratur på Canvas, se studieguide.

Referenslitteratur

Hyra, arrende och bostadsrätt, Erika P. Björkdahl, senaste utgåvan.

 

Organisation

Kursen genomförs genom egna studier och läraktiviteter. Kursens struktur kan beskrivas som följande: varje rättsområde inleds med en eller flera föreläsningar som ger grundläggande förståelse och stöd till inläsning av litteraturen. Övningsmaterial för varje del görs tillgängligt på Canvas. Notera att några ”facit” för dessa övningar inte kommer att publiceras så vill studenten ha lösningsförslag krävs ett aktivt deltagande. Föreläsningarna följs därefter av övningar och/eller seminarium på området. Varje område avslutas därefter med en obligatorisk quiz på Canvas i slutet av varannan vecka (se nedan).

Föreläsningar
De föreläsningar som ges på kursen är antingen introducerande, för att underlätta inläsning, eller kompletterande, med fördjupningar av sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Föreläsningarna kommer att illustrera reglernas syfte och funktion. Studenten rekommenderas ha läst angiven kurslitteratur inför respektive föreläsning.

Övningar
Genomgångar av övningsfrågor kommer att göras, och på övningarna ges också träning i avtalsskrivande och avtalstolkning. Studenten förväntas förberett övningsuppgifter inför övningstillfällena. Övningsuppgifterna är ofta baserade på verkliga eller fiktiva fall och studenterna förväntas kunna identifiera vad den rättsliga frågeställningen är och därefter kunna presentera sin lösning av frågan eller problemet under övningstillfället. Notera att övningsuppgifterna liknar de frågor som ges på tentamen. Att försöka lösa uppgifterna på egen hand (eller i en studiegrupp) inför ett övningstillfälle, med en lärare som därefter ger feed-back på lösningsförslaget, är det ojämförligen bästa sättet att förbereda sig inför tentamen. Att delta aktivt vid varje övningstillfällen under kursens gång är därför det mest tidseffektiva sättet att förbereda sig inför tentamen. Något ”facit” till dessa övningar kommer inte att publiceras utan studenten bör aktivt delta för att få hjälp med lösningsförslag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och tolka rättskällor och avtal som berör fastigheter och liknande egendom,
 • identifiera och resonera kring juridiska problem som kan uppstå vid fastighetsköp och panträtt i fast egendom, 
 • beskriva och redogöra för reglerna rörande bostadsrätter, hyresrätter, nyttjanderätter samt servitut,
 • visa grundläggande kunskap inom speciell fastighetsrätt samt plan- och bygglagstiftningen, och
 • kunna beskriva olika entreprenadformer samt tolka och tillämpa centrala regler i standardavtal relevanta för byggsektorn (Allmänna bestämmelser).

 

Examination och obligatoriska moment

Kursen examineras genom digital salstentamen (del A) motsvarande 4,5 hp. och projekt (del B) motsvarande 1,5 hp. Del A examineras med betygsskala TH (U/3/4/5) och del B med betygsskalan UG (icke godkänt/godkänt). Slutbetyget för kursen bestäms av tentamensresultatet. För godkänt betyg måste studenten erhållit ett godkänt betyg på både del A och del B.

 

Tentamen (4,5 hp)

Kursens betygsgrundande examinationsmoment är en digital salstentamen. Mer information om hur digital salstentamen genomförs finns tillgänglig på Chalmers webbplats.

Dag och tid för examinationen

Tentamenstillfälle

Datum och tid

Plats

Anmärkning

Ordinarie tentamen

Lördag 21 oktober 2023, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

Omtentamen 1

Onsdag 3 januari 2024, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

Omtentamen 2

Måndag 19 augusti 2024, em.

Johanneberg

Digital salstentamen

 

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är lagtext, standardavtal för entreprenader (AB 04, ABT 06 samt ABK 09), kurslitteraturen av Robert Deli (boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken, även äldre utgåva) och Chalmers-godkänd miniräknare. Enstaka stickord och markeringar i lagtexten är tillåtna. Förutom den elektroniska utrustning som används för att skriva tentamen (bärbar dator eller liknande) tillåts inga ytterligare elektroniska hjälpmedel (t.ex. mobiltelefon).

Betygsgränser

Betygsgränser för tentamen samt kursbetyget är: 50 % - 69 % för betyg 3, 70 % - 84 % för betyg 4, samt över 85 % för betyg 5. Mindre än 50 % innebär betyget U.

 

Projekt (1,5 hp)

Varje vecka hålls föreläsning samt tillfälle för övningsuppgifter. Syftet med övningsuppgifterna är att lära sig lösa juridiska frågeställningar i konkreta fall. Varannan vecka under kursen ska deltagarna besvara ett ”Quiz” på lärplattformen Canvas baserat på de föregående två veckornas föreläsningar och övningsuppgifter. För att få godkänt på ett Quiz krävs minst 50 % korrekta svar. Student som inte erhåller godkänt resultat eller vars resultat är ofullständigt eller försenat kommer ges möjlighet till komplettering.

Aktuellt quiz kommer att finnas på Canvas-sidan, under fliken Quiz. Quizet kan genomföras på vilken plats som helst där studenten har tillgång till en dator och en uppkoppling. Vi kan inte garantera att Canvas-strukturen fungerar på alla typer av enheter så tillgång till en dator är att rekommendera. Ett Quiz består av kryssfrågor med färdiga svar. Endast ett svarsalternativ ska väljas.

Quizet är på tid men kan göras när som helst mellan två bestämda klockslag. Exempel. Quiz är öppet mellan kl 9.00-12.00 den XX maj. När studenten startar quizet börjar klockan ticka och studenten har 60 minuter att genomföra quizet.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har fått ny undervisande personal sedan förra samt omarbetats sedan förra tillfället kursen hölls.

Modulen ”Projekt, del B” har till viss del bytt utformning. Förra kursomgången examinerades projektet genom obligatorisk närvaro vid övningstillfällena, men i år kommer studenterna i stället behöva besvara frågor i ett individuellt Quiz i stället. Detta bedöms vara ett lämpligare sätt för studenterna att visa att de följer med i kursens olika delar än obligatorisk närvaro vid seminarier.

Baserat på föregående års kursvärdering har övningstillfällena ändrat utförande. Antalet övningstillfällen har minskats för att studenterna ska få erforderlig tid att förbereda svar i grupp i förväg.

Kurskompendiet har uppdaterats.

 

Översiktligt innehåll

Kursen innehåller bland annat följande ämnesområden:

 1.  Fastighetsköp
  a.    Fastighetsköpets former
  b.    Villkor efter köpet
  c.    Friskrivningar och garantier

  2.    Fastighetsfinansiering
  a.    Panträtt
  b.    Inskrivning
  c.    Skuldebrev
  d.    Exekutiv försäljning

  3.    Hyra
  a.    Allmänt om nyttjanderätter och servitut
  b.    Hyresavtalet
  c.    Hyresvärdens ansvar
  d.    Förverkande och uppsägning

  4.    Arrende och servitut
  a.    Arrendeavtal och besittningsskydd
  b.    Servitut
  c.    Officialservitut

  5.    Entreprenadjuridik
  a.    Entreprenadformer
  b.    AB 04
  c.    Ändringsarbeten

  6.    Entreprenadjuridik
  a.    ABT06 och totalentreprenader
  b.    AB 07 och ABT-U 07 Förhållandet mellan generalentreprenör och underentreprenör
  c.    ABFF 12 och fastighetsförvaltning
  d.    ABK 09 och konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet

  7.    Bostadsrätt och ägarlägenheter
  a.    Bostadsrättsföreningar
  b.    Upplåtelse av bostadsrätt
  c.    Köp av bostadsrätt
  d.    Oäkta bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar
  e.    Ägarlägenheter

  8.    Plan- och  bygglagen
  a.    Detaljplaner
  b.    Bygglov
  c.    Start- och slutbesked

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due