Kursöversikt

Kurs-PM

SEE110 Klimatmodellering lp1 HT23 (4 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

 

Kontaktuppgifter

Luisa Ickes (luisa.ickes@chalmers.se)
Examinator och föreläsare

Hannah Frostenberg (hannah.frostenberg@chalmers.se)
TA, handledning av grupparbete

Theresa Leistner (theresa.leistner@chalmers.se)
TA, handledning av grupparbete

Alejandro Baró Pérez (Alejandro.baroperez@chalmers.se )
TA, handledning av grupparbete

 

Kursrepresentanter

Josephine ArnellElla Nyström

 

Kursens syfte

Kursen skall ge kunskaper om hur klimatet kan simuleras via modeller och därmed hur förändringar i klimatet kan förutses. Av speciell vikt är att förstå både möjligheter och begränsningar i simuleringarna och hur pålitliga klimatprognoser är. Efter avslutad kurs skall studenten förstå och kunna beskriva hur IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbetar. Studenten ska få kunskap och verktyg för att hitta, granska och diskutera data av klimatmodeller och olika typer av klimatprognoser i sin framtida yrkesutövning. 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Se läsanvisning

 

Innehåll

Kursen innehåller två delar:

A. Teoretiskt block med föreläsningar:
 • Mål och struktur av olika typer av klimatmodeller
 • Egenskaper och begränsningar av olika typer av klimatmodeller
 • Organisation och arbetssätt av IPCC

B. Praktiskt block med workshops och ett projektarbete:
 • Workshops runt praktiska/tekniska aspekter av klimatmodellering och vetenskaplig arbete
 • Projekt inom klimatmodellering, inkluderande projektrapport, vetenskaplig presentation, review och reflektion
 • Kritisk analys av vetenskaplig resultat

 

Kursens upplägg

Kursen består av fem föreläsningar, några workshops (introduktion till projektarbete etc.) och projektarbete. Föreläsningarna ger översikt över ämnet i början, men projektarbetet utgör största delen av kursen. Ca. 6 personer jobbar tillsammans på ett projekt (tilldelats efter prioritiseringar/val) och fördjupar kunskap runt jordsystemet, processer som styr vårt klimat, återkopplingar och klimatmodellering.

Kommunikation runt kursen sker här på Canvas.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Uppdaterad instruktioner, adapteringar inom några projekt, ett ny projekt.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva fundamentala koncept inom klimatmodellering, vad klimatmodeller består av och skillnad mellan klimatsystem, klimatmodell, klimatprognos, klimatprojektion, klimatsensitivitet och klimatscenario
 • Sammanfatta och reflektera kring egenskaper av klimatmodeller
 • Diskutera begränsingar av klimatmodeller
 • Förklara exempel av klimatdata, analysmetoder och verktyg (netCDF files, Jupyter Notebook, cdo)
 • Tillämpa tekniska färdigheter relaterad till klimatmodellering för ett exempelproblem
 • Hitta och utvärdera litteratur
 • Beskriva ett forskningsprojekt (rapport skrivande)

 

Examination

Examinationen baseras på projekt (godkänt rapport, presentation, peer-review och reflektion) och quizz (godkända). Exakt krav och deadline framgår av projektbeskrivningar och uppgifter.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum