Course syllabus

Kurs-PM

SSY020 Linjära system lp1 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik och Mekatronik

KursPM & Övning schema

 

Kontaktuppgifter

Rob Maaskant (RM, lärare, examinator) e-post: rob.maaskant@chalmers.se Tel: 073 236 61 02
Viktor Chernikov (VC, lärare) e-post: viktorch@chalmers.se Tel: 031 772 12 45
Iaroslav Shilinkov (IS, lärare) e-post: iaroslav@chalmers.se Tel: 031 772 18 57

 

Studentrepresentanter

Alexander Hall TIMEL, hallale@student.chalmers.se
Alexandra Schultz TIELL, aleschu@student.chalmers.se
Robert Kandel TIELL, kandel@student.chalmers.se

 

Minutes mid-term evaluation meeting:

Minutes mid-term evaluation meeting

 

Kursens syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om matematiska modeller för enkla signaler i tids- och frekvensplanet samt frekvensegenskaper hos linjära dynamiska system. Kursen skall också introducera Matlab och Simulink som hjälpmedel för att, med utgångspunkt från de matematiska modellerna, genom simulering, studera linjära dynamiska system.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursbok (behövs ej för tentamen): Lars Bengtsson & Bill Karlström, Transformer och filter, ISBN: 978-91-44-11536-8, Studentlitteratur

Övrigt material finns på kurshemsida (Modules)

 

Kursens upplägg

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Teoridelen motsvarar 6,0hp och Inlämningsuppgift 1,5hp.

 

Förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda Fouriertransformen för att studera frekvensinnehållet hos enkla kontinerliga och diskreta signaler.
  • använda Laplacetransformen och z-transformen för att lösa enkla linjära differential-, resp differensekvationer.
  • använda Laplace- och z-transformerna för att, i det linjära fallet, bestämma överförings- och frekvensfunktion för kontinuerliga och diskreta system och studera deras frekvensegenskaper.
  • utifrån systemets insignal och överföringsfunktion bestämma dess utsignal.
  • rita Bodediagram för enkla linjära system.
  • i det tidsdiskreta fallet bestämma differensekvationen för ett system utifrån dess differentialekvation.
  • förklara sambandet mellan in- och utsignalernas Fouriertransform och systemets frekvensfunktion.
  • använda Matlab för att studera signaler och enkla system

 

Examination

För godkänt betyg på teoridelen krävs godkänd tentamen och för godkänt på laborationsdelen krävs godkända Inlämningsuppgifterna. Score: 80% tentamen och 20% Inlämningsuppgifterna. Betygsskala: Mycket väl godkänd, Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

 

Länk till kursplanen: Sök i programutbudet