Course syllabus

Allmänt

Nedan hittar ni det mesta ni behöver för att delta i kursen. 

Kurs PM och   Projekt PM innehåller allt om kursen och projektarbetet- Läs dessa tidigt. 

Videomaterial för Konstruktionsmetoder

Flera moment kopplade till föreläsningarna i konstruktionsmetodik finns som videomaterial

Om kundbehov Link (Links to an external site.)

Om att Upprätta kravspecifikation Link (Links to an external site.)

Om Funktionsanalys Link (Links to an external site.)

Om Morfologisk matris Link (Links to an external site.)

Om PUGH matris Link (Links to an external site.)

Om  Kesselring Link (Links to an external site.)

Om Skissmodellbygge - tips Link

 

Kontaktuppgifter till lärare i kursen

Namn [telefon (xxxx = Chalmersanknytn., 031-772 xx xx, mobil), e-post], enhet

Kursledning

Examinator Ola Isaksson (8202, ola.isaksson@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Kursassistent Julian Martinsson (031-772 1965, julianm@chalmers.se)

Konstruktionsmetodik

Ola Isaksson (8202, ola.isaksson@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Massimo Panarotto (6785, massimo.panarotto@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Maskinelement

Magnus Evertsson (1368, magnus.evertsson@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Materialteknik

Christer Persson (1251, christer.persson@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Informationssökning

Emilié Sörberg (5043, emilie.sorberg@chalmers.se), Chalmers bibliotek

Liza Nordfeldt, (4332, liza.nordfeldt@chalmers.se), Chalmers bibliotek

Skissmodellering

Ralf Rosenberg (070-810 68 98, ralf@designkonsulterna.se), Designkonsulterna

Verkstadsteknik

Jan Bragée (3983, 073-059 97 17, brageej@chalmers.se), Teknisk support

Reine Nohlborg (3983, reinen@chalmers.se), Teknisk support

Göran Stigler (1296, ghost@chalmers.se), Industri- och materialvetenskap

Kommunikation

Carl Johan Carlsson (5816, caca@chalmers.se), Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Andreas Eriksson (5851, aeriks@chalmers.se), Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Gruppdynamik

Anthony Norman (normana@chalmers.se), Avdelningen för fackspråk och kommunikation

Hållbar utveckling

Sophie Hallstedt (1799, sophie.hallstedt@chalmers.se), Institutionen för Industri och Materialvetenskap

Ingenjörsetik

Ola Isaksson (8202, ola.isaksson@chalmers.se), Institutionen för Industri och Materialvetenskap

Projekthandledare

A1-A6           Julian Martinsson (031-772 1965, julianm@chalmers.se)

B1-B6           Adam Mallalieu (031-772 1391,adammal@chalmers.se)

C1-C6           Ralf Rosenberg (031-810 6898, ralf@designkonsulterna.se)

D1-D6          Tina Hajali (031-772 1200,tina.hajali@chalmers.se)

E1-E6           Johan Malmqvist (031-772 1382, johan.malmqvist@chalmers.se)

F1-F6            Muhammad Rad  (radmo@chalmers.se)

Kursens syfte

Kursen syftar till att introducera nya teknologer i ämnet maskinteknik och grundläggande ingenjörsmetodik. Detta görs genom att beskriva M-ingenjörens yrkesroll och hur studierna förbereder för denna, samt genom att introducera ingenjörsmässiga frågor och arbetsmetoder som kommer att behandlas/användas senare i Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik. Kursen syftar vidare till att ge grundläggande kännedom om maskinelement, materialteknik och hållbar utveckling. Efter avslutad kurs ska studenten i grupp kunna lösa konstruktionsproblem på ett strukturerat sätt, samt kunna presentera resultatet både muntligt och skriftligt.

Kursen är baserad på den pedagogiska CDIO-modellen. CDIO står för Conceive-Design-Implement-Operate och syftar på en produkts eller ett tekniskt systems livscykel, från identifierandet av behovet av systemet via konstruktion, tillverkning, användning, och demontering till återvinning av dess komponenter och material. I en CDIO-kurs sker lärandet via utveckling, tillverkning och test av en fysisk produkt. Det innebär att man tränar dessa centrala ingenjörsfärdigheter, men man utvecklar också färdigheter i kommunikation och grupparbete, samt lär sig reflektera över de effekter på användare, samhälle och miljö som den framtagna produkten har. Ingenjörsmetodiken är den första CDIO-kursen i maskinteknikprogrammet. Senare kurser, t.ex. Integrerad konstruktion och tillverkning bygger vidare på denna bas.

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av föreläsningsmaterial och fackspråklig handledning, enligt nedan.

 • Föreläsningsmaterialet kan laddas ner från kursens hemsida i pingpong.
 • Den fackspråkliga handledningen ”Chalmers skrivguide” finns tillgänglig på http://writing.chalmers.se.

Som fördjupande läsning och referens rekommenderas även:

 • Ulrich, K.T. och Eppinger, S.D.: ”Produktutveckling: konstruktion och design, Studentlitteratur, ISBN 9789144074214.

Boken finns även i engelskspråkigt original, ”Product Design and Development”. Ulrich & Eppingers bok kan lånas på Chalmers bibliotek (begränsat antal) eller köpas via t.ex. Adlibris. Det är inte ett krav att köpa boken, men det är en mycket bra bok om produktutveckling fungerar som fördjupning och sidoläsningsliteratur i denna kurs. Stora delar av föreläsningsmaterialet i konstruktionsmetodikdelen baseras på Ulrich & Eppingers bok.

Kursens upplägg

Kursen ges under läsperioderna 1 och 2 och omfattar 7 hp. Det genomgående ämnet är konstruktionsmetodik, som stöds av och kompletteras med föreläsningar om maskinelement, materialteknik, verkstadsteknik, gruppdynamik, informationssökning, kommunikation, hållbar utveckling, etik samt ingenjörens yrkesroll. I grupper (med 4-6 personer) tar ni er an ett ostrukturerat problem och tar stöd i de metoder som introduceras för att utveckla och tillverka en funktionsmodell (prototyp) som visar hur problemet kan lösas. Ni träffar varje vecka en handledare som ni får stöd av att komma vidare (obs - ni gör jobbet och handledaren ger råd och feedback på ert arbete och inlämningar)

Detta beskrivs mer utförligt i Kurs PM och Projekt PM

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Sedan förra kurstillfället (höstterminen 202s) har följande förändringar av kursen gjorts:

 • 6 handledare istället för 9.
 • Ny föreläsare i Hållbar Produktutveckling (Sophie Hallstedt)
 • Maskinelementförläsningarna omarbetade och tydligare kopplade till projekt och konstruktionsmetodik
 • Översyn av jämlikhetsaspekter i projekt och föreläsningar
 • MORPHEUS, verktyg för Morphologisk Matris omarbetad
 • Kursens förhållningssätt till användandet av AI hjäpmedel tydliggjort
 • Tentamen sker i sal, men digital

Lärandemål

Konstruktionsmetodik

 • Beskriva, förklara och tillämpa en konstruktionsmetodik för att lösa öppna och ostrukturerade problem
  • formulera ett tekniskt problem på ett lösningsoberoende sätt samt formulera en specifikation över lösningen till samma problem
  • använda kreativa såväl som systematiska metoder för att generera flera olika lösningar till ett tekniskt problem
  • använda matrismetoder (eliminerings-, Pugh- och Kesselring-) såväl som andra verktyg för att bland många lösningar på ett systematiskt sätt välja bort sämre lösningar tills den bästa lösningen återstår
  • vidareutveckla den bästa lösningen, dvs. specificera dess verkningssätt samt dess ingående komponenter med avseende på geometri, material och tillverkningsmetod.

Maskinelement och materialteknik

 • Identifiera och förklara verkningssättet för ingående standardiserade maskinelement och unika komponenter i enkla system
 • Kombinera olika maskinelement och unika komponenter till ett enklare system.
 • Beskriva grundläggande egenskaper hos konstruktionsmaterialen trä, metall och plast samt metoder för att bearbeta och sammanfoga dem
 • Välja lämpligt material för tillverkning av prototyp

Modellerings- och verkstadsteknik

 • Handha verktygsmaskiner på ett säkert sätt
 • Använda enklare redskap och verktygsmaskiner för att skapa fysiska modeller
 • Använda enkla fysiska modeller i en utvecklingsprocess i syfte att lära sig mer om lösningen och som ett presentationshjälpmedel
 • Skapa CAD-modeller och CAD-ritningar över en egenutvecklad konstruktion

Informationssökning

 • Förstå informationen angiven i ett patent
 • Känna till hur patent klassificeras
 • Söka efter patent i angivna databaser

Presentationsteknik

 • Sammanställa och anpassa material för en skriftlig rapport så att rapporten på ett tydligt och sammanhängande sätt beskriver den lösning som har valts under ett enklare konstruktionsarbete och de val som har gjorts på vägen fram till denna lösning.
 • Skriva referenser till forskningslitteratur och patent enligt APA (American Psychology Association).
 • På en grundläggande nivå ge konstruktiv återkoppling på andra studenters konstruktionsrapporter.
 • Planera och strukturera en muntlig presentation av ett enklare konstruktionsarbete.

Gruppdynamik och självreflektion

 • Planera och genomföra arbete i grupp under lång tid
 • Beskriva och förklara vanliga konflikter som kan uppstå i en grupp och föreslå åtgärder ifall någon av dem inträffar
 • Reflektera kring egna erfarenheter från gruppdynamik

Hållbar utveckling, etik och M-ingenjörens yrkesroll

 • Beskriva och förklara begreppet hållbar utveckling och dess koppling till produktutveckling.
 • Relatera till några centrala etiska begrepp och teorier i en diskussion om etiska aspekter av tekniska system och i en ingenjörs arbetssituation
 • Redogöra för innehållet i Sveriges ingenjörers hederskodex
 • Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling
  av produkter, processer och system. 
 • Diskutera och reflektera över jämställdhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör. 
 • Analysera en konstruktion i syfte att värdera dess risker för människa och miljö och föreslå åtgärder som minimerar eller eliminerar riskerna
 • Beskriva vanligt förekommande yrkesroller för M-ingenjörer.

Examination

Kursen examineras genom:

 • Bedömning av projektarbetet (se Projekt-PM). De enskilda projektbetygen baseras på såväl gruppens rapport och prestation men kan även påverkas av individuella insatserna i projektet.
 • Individuell tentamen (i sal)
 • Obligatorisk reflektion (inlämning) från två föreläsningar som ges av yrkesverksamma M-ingenjörer
 • Godkänd informationssökning och patentanalys
 • Genomgången introduktion till Prototyplabbet (två pass)
 • Genomförd reflektion över samarbetet i gruppen

Slutbetyget på kursen kan vara U (underkänt), 3, 4 eller 5. Basen för slutbetyget utgörs av projektbetyget. Resultatet på tentamen och individuella prestationer i projektet kan sedan leda till högre, oförändrat eller lägre individuellt slutbetyg. Betyget 5 på tentamen höjer betyget 1 betygssteg, medan tentamensbetyg 3 sänker ett betygssteg (men ej under 3 om projektet fått betyg 3).

Ordinarie tentamentstillfälle (digital i sal)  är eftermiddag 12 Januari 2024, med omtentamen 3/4 2023 samt 22/8 2023. 

Länk till kursplanen i Studieportalen 

 

Course summary:

Date Details Due