Course syllabus

Kurs-PM

EEK137 Environmental engineering lp1 HT23 (7,5 hp)

Fullständigt kurs-PM finns under files (“KursPM_2023-2024_EEK137.pdf”). 

Denna kurs ges av Institutionen för Elektroteknik (E2) i samverkan med Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Avdelningen för Miljösystemanalys vid Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, samt Avdelningen för Fackspråk och kommunikation vid Institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande.

Kontaktuppgifter

Föreläsare

 

Mail

Telefon

Karin Ljungklint

Bibliotekarie

karin.ljungklint@chalmers.se

031-772 35 72

Beate Granström

Bibliotekarie

beate.granstrom@chalmers.se

031-772 13 04

Fia Christina Börjeson

Universitetslektor, Fackspråk och kommunikation

fia.borjeson@chalmers.se

031-772 58 18

Martin Persson

Docent, Rymd-, geo- och miljövetenskap

martin.persson@chalmers.se

031-772 21 48

Ola Carlson

Biträdande Professor, E2

ola.carlson@chalmers.se

031-772 16 37

Magnus Gustafsson

Docent, Fackspråk och kommunikation

magusta@chalmers.se

031-772 58 15

Susanne Pettersson

Post doc, Rymd-, geo- och miljövetenskap

susannep@chalmers.se

 

Helena Moberg

Lärare, Fackspråk och kommunikation

moberghe@chalmers.se

0707-35 04 47

Maria Taljegård

Forskare, Rymd-, geo- och miljövetenskap

maria.taljegard@chalmers.se 

031-772 14 53

Ulrika Palme

Universitetslektor, Miljösystemanalys

Ulrika.palme@chalmers.se 

031-772 86 07

Huang Zhang

Doktorand, E2

huangz@chalmers.se

 

David Steen

Forskare, E2

david.steen@chalmers.se

031-772 35 81

Projektarbetshandledare

Fokus

 

 

David Steen

Huang Zhang

Magnus Gustafsson

Fia Christina Börjeson

Helena Moberg

Kvalitet på gruppens undersökning

Kvalitet på gruppens undersökning

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation

Gruppdynamik

 

 

 

 

 

 

Examinator

 

 

 

David Steen

 

 

 

 

 

 

 

Kursutvärderare

 

 

 

Erika Bergqvist

erika.bergqvist02@gmail.com  

 

Gustav Carlsson

123gustav.c@gmail.com            

 

Jakob Gunnarsson

gunnarssonjakob02@gmail.com

 

Theo Gustavsson

theojohnhenry@gmail.com       

 

Agnes Jartun

agnesjartun@gmail.com            

 

 

 

Mailadress till studieadministratör på E2, Madeleine Persson, är madelein@chalmers.se

 

Kursplan

EEK 137 Miljöteknik

7,5 hp (ECTS) Kursmoment tentamen 2.5 hp, projekt 5 hp.

Obligatorisk Elektroteknik årskurs 2.

Betygsskala: Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Examinator: David Steen

Syfte

Syftet med kursen är att ge elektroteknologerna kunskaper om hållbar utveckling utifrån aktuella vetenskapliga observationer och modeller. Studenterna skall fördjupa sig i konkreta miljöproblem, främst med elteknisk inriktning. Syftet är också att initiera en diskussion om hållbar utveckling och granska samhällets insatser på miljö- och resursområdet. Ett annat syfte är att öva förmågan att förmedla information på ett effektivt sätt.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenterna kunna:

  • Redogöra för orsakssamband, omfattning och möjliga lösningar för de mest betydande aktuella miljöproblemen, kopplat till de planetära gränserna.
  • Analysera miljötekniska frågeställningar med vetenskapliga metoder, utifrån samhällets mål för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
  • Utifrån analys av en miljöteknisk frågeställning kunna föreslå förbättringar för utformningen av den undersökta produkten/processen avseende minskad miljöpåverkan.
  • Redogöra för hur de vanligaste teknikerna för förnybar elproduktion fungerar, vilka möjligheter till minskad miljöpåverkan dessa tekniker ger, samt vilka utmaningar och möjliga lösningar som finns för att skapa ett elsystem där dessa tekniker utgör en stor andel.
  • Genomföra ett projekt i grupp med användande av LIPS (Linköping Interactive Project Steering) projektmodell.
  • Kunna tillämpa förståelse av grupprocesser, kommunikation och konflikthantering för att uppnå effektivare arbete i grupp.
  • Dokumentera kunskaperna i en teknisk rapport med grund i modern vetenskap.
  • Använda IEEE-systemet för angivande av referenser.
  • Presentera ett miljöproblem muntligt och i posterform.
  • Kunna konstruktivt diskutera en teknisk rapport och en presentation av en miljöfrågeställning.

Innehåll

Huvuddelen av kursen utförs i projektform, där projektgrupperna får en specifik miljöteknisk frågeställning där de t.ex. skall utvärdera system inom elteknik och andra teknikområden med utgångspunkt från samhällets krav på hållbar utveckling, resurser och miljöpåverkan. Studenterna delas in i grupper utifrån önskemål om vilket projekt de vill arbeta med. Projektarbetet kompletteras av föreläsningar som introducerar projekten och ger stöd under arbetet med introduktion av analysverktyg såsom livscykelanalys, belysning av aktuella miljöproblem och kunskap om metoder för att uppnå en hög andel förnybar elproduktion.  

Organisation

Kursen ges i projektform, där huvuddelen av arbetet utföres i grupp. Varje grupp fördjupar sig och ger förslag till lösningar för ett specifikt miljötekniskt problem. Gruppens arbete redovisas i en skriftlig rapport och muntligt samt i posterform vid en avslutande konferens. Gruppen skall också opponera på en annan grupps presentation. Gruppens arbete betygssätts. Som komplement till projektarbetet ges ett antal föreläsningar. Föreläsningskursen tenteras separat.

 

Schema

TimeEdit

 

 

Course summary:

Date Details Due