MVE091 Matematisk statistik

Lösningsförslag

Här kan ni hitta lösningsförslagen till tentamen i januari 2024.

Här kan ni hitta lösningsförslagen till tentamen i oktober.

 

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, rekommenderade uppgifter och inlämningar . Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination (t.ex. gamla tentor), finns i ett separat kurs-PM.

Inför tentamen

Observera att

1. Tentamen är fem timmar.

2. Man skall inte ta med egna tabeller, de delas ut vid tentamenstillfället. För övriga regler kolla in relevanta sektionen i länken till examination ovan.

3. Om ni ser på de äldre teserna så är de ganska långa/omfattande. Tanken med detta är att om man "bara" vill ha godkänt så kan man fokusera på några delar av kursen och förstå dessa väl. Oddsen är då goda att dessa delar kommer vara på (den omfattande) tesen. Om man är ute efter överbetyg och speciellt betyg 5 måste man kunna hela kursen väl.

Inlämningen

Lösningsförslag till inlämningen hittar ni här.

Förberedelser

Kursen kommer använda sig av teorin från tidigare kurser i matematik. Speciellt kommer vi upprepade gånger använda oss av geometriska summor, binomialsummor och av Taylorutveckling. För att underlätta repetition av dessa har jag skapat följande dokument.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Direktlänk hittar du här.

Kursplanering

Jag har beslutat att scanna och lägga upp mina anteckningar här. Observera att meningen med dessa när de skrevs var som stöd för mig, inte som officella kursdokument. Räkna därför med att de innehåller fel. Oftast upptäcker jag dessa under föreläsningen och rättar mig själv i realtid.

Dag Avsnitt Innehåll
28/8 kap 1, 2.1,

F1: Kursinformation; utfallsrum, sannolikhetsmått, mängdlära, kombinatorik.

29/8 2.2, 2.4

F2: Betingade sannolikheter, lagen om total sannolikhet.

 

30/8 2.3, 3.1, 3.2,

F3: Oberoende händelser, diskreta slumpvariabler.

Anteckningar för F1-F3 hittar du här.

31/8

Ö1: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

1.8, 1.18, 2.4, 2.14, 2.20, (1.32).

Anteckningar för Ö1 hittar du här.

5/9 3.3, 3.5

F4: Väntevärde och varians, Binomialfördelningen,

 

5/9 3.3, 3.4, 3.6

F5: Varians, Geometrisk fördelningNegativ Binomialfördelning, momentgenererande funktioner

6/9 3.7, 3.8

F6: Poissonfördelningen, Poissonprocesser, hypergeometrisk fördelning

Anteckningar för F4-F6 hittar du här.

7/9

Ö2: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

3.2,4,6,8, (15),34,41,64

Anteckningar för Ö2 hittar du här.

12/9 4.1, 4.2, 4.3 F7: Kontinuerliga s.v., täthetfunktion, fördelningsfunktion, väntevärde, varians, likformig fördelning, exponentialfördelning
12/9 4.3, 4.4, 4.7
F8: exponentialfördelning forts, normalfördelning, gammafördelning, weibullfördelning
13/9 4.7

F9: tillförlitlighetsteori, feltäthet, överlevnadsfunktion, felintensitet, serie-och parallell-kopplade system

Anteckningar för F7-F9 hittar du här.

14/9

Ö3: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

4.4, 16, 28, 43, 60abd, 66ac

Anteckningar för Ö3 hittar du här.

19/9 4.5, 4.8, 4.9, 3.9 F10: Chebyshev's olikhet, funktioner av s.v., simulering av s.v. (samtliga avsnitt avhandlar även diskreta s.v.)
19/9 5.1, F11: Flerdimensionella täthetsfunktioner, marginaler, oberoende
20/9 5.2, 5.3

F12: Väntevärde och varians för två s.v., kovarians, korrelationskoefficient

Anteckningar för F10-F12 hittar du här.

21/9

Ö4: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

4.50, 70, 5.4, 20

Anteckningar för Ö4 hittar du här.

26/9 5.4, 4.6 F13: Betingade täthetsfunktioner, betingade väntevärden, Stora Talens Lag, Centrala Gränsvärdessatsen
26/9 6.3, 7.1, 7.2 F14: (punkt-)skattare, (punkt-)skattning, väntevärdesriktighet, standardfel, momentmetoden
27/9 7.2

F15: likelihood-funktionen, log-likelihood, maximum likelihood metoden

Anteckningar för F13-F15 hittar du här.

28/9

Ö5: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

4.54, eget tal (om kap 5.4, forts på tal 5.8 och 5.20), (7.4), 7.16, 7.34

Anteckningar för Ö5 hittar du här.

3/10 7.3, 7.4, 8.2 F16: kvantiler, mer om normalfördelningen, konfidensintervall, konfidensgrad, t-fördelningen,
3/10 8.1, 8.3 F17: mer om konfidensintervall, chi-kvadrat-fördelningen, K.I. för varians, hypotestest, signifikansnivå, styrka
4/10 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.2

F18: mer om hypotestest, p-värde, test av väntevärde, test av varians

Anteckningar för F16-F18 hittar du här.

5/10

Ö6: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

7.46, 8.2, 8.32, 8.48

Anteckningar för Ö6 hittar du här.

10/10 9.1, 9.3 F19: proportionstest, KI för proportioner, stickprovsstorlek, jämförelse av två proportioner K.I.
10/10 9.4, 10.1, 10.2 F20: hypotestest jämförelse av två proportioner, två stickprov normalfördelat, hypotestest varians
11/10 10.3, 10.5

F21: Två stickprov normalfördelning, K.I., hypotestest, parade data

Anteckningar för F19-F21 hittar du här.

12/10

Ö7: Räkningar på materialet ovan. Jag räknar följande tal:

9.2, 9.30, 10.14, 10.36

Anteckningar för Ö7 hittar du här.

17/10 11., 11.2, 11.3, 11.5

F22: Linjär regression, regressionslinje, förklaringsgrad, residualer, K.I. och hypotestest för 'slope'.

Anteckningar för F22 hittar du här.

Tillhörande slides finns här.

17/10

Ö8: 11.10, 11.42

Anteckningar för Ö8 hittar du här.

Tillhörande slides finns här.

19/10

Allmän frågestund

 

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Förklaring:Tal inom paranteser skall räknas i mån av tid, eller om man har haft svårt för en liknande uppgift tidigare

Vecka Studentuppgifter Räknas vid övning
1

1.1, (1.3), 1.5, (1.7) ,1.11, 1.13, (1.23,1.25),

2.5, (2.11), 2.13, 2.17, 2.19, 2.27, (2.31), 2.35, (2.37)

1.8, 1.18, (1.32)

2.4, 2.14, 2.20

2

 

3.1, 3, 5, 7, (11), 21, 25, 35, 37, (39), 47, (51), 55, (59), 63, 67

3.2, 4, 6, 8, (15), 34, 41, 64
3 4.1, 5, 9, 11, 15, 17, 23, 29, 33, 39, 41, 59, 65, (67), 87, 91 4.4, 16, 28, 43, 60abd, 66ac
4 4.47, 51, 71, 5.1, 3, 9, 17, 21, 33, 35, 37, 55, 4.50, 70, 5.4, 20
5 4.53, (4.55), 5.39, 5.43, 6.13, 6.17, 7.1, 7.5, 7.13, 7.15, 7.21, 7.33, 7.35, 7.55 4.54, eget tal (om kap 5.4, forts på tal 5.8 och 5.20), (7.4), 7.16, 7.34
6 7.49, 7.53, 7.55, 8.1, (8.5), 8.11, (8.13), 8.21, 8.27, 8.37, (8.39), 8.47 7.46, 8.2, 8.32, 8.48
7

9.1, (9.3), 9.9, 9.11, 9.15, 9.19, 9.27, (9.29), 10.1, 10.5(ab), 10.7, 10.11, 10.13, (10.15), 10.31, 10.35

9.2, 9.30
8 11.7, 11.29 (lägg till följande frågor på 11.29: d) Beräkna ett 90% K.I. för beta_1 e) Beräkna förklaringsgraden R^2), 11.45abc 11.10, 11.42

OBS! Listan över demonstrationsuppgifterna skall ses som riktlinjer och räknas i mån av tid och önskemål. Uppgifter som i slutändan inte räknas på övningarna kan med fördel lösas på egen hand.

Tillbaka till toppen

Inlämningar

I kursen kommer vi ha en inlämning. Denna är frivilliga och kan ge maximalt tre bonuspoäng till tentan (maxpoäng på tentan är 50). 

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum