Course syllabus

Kurs-PM

LNB728 LNB728 Elsystem för fartyg och kraftanläggningar lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Examination Del A täcker följande lärandemål:
1. Beskriva uppbyggnaden av ett fartygselsystem vid normaldrift med dess ingående kraftkomponenters funktion samt systemets drift med fokus på spänningsreglering och frekvensreglering.
2. Tillämpa relevanta internationella och nationella lagar och förskrifter.
3. Beräkna kabelareor enligt föreskrifter för olika kabelförläggningar i ett fartygselnät och välja lämpligt överströmsskydd.
4. Beskriva och modellera olika transformatortyper samt beräkna spänningar, strömmar, effekter i belastade transformatorer.
5. Förklara uppbyggnaden av synkron- och asynkronmaskiner samt modellera maskinerna i stationärtillstånd.
6. Beräkna varvtal, ström, spänning, effekter och moment vid olika belastningar för både synkron- och asynkronmaskinen, baserat på dess ekvivalenta schema.
7. Beskriva funktionen och verkställa parallelldrift av synkrongeneratorer i ett fartygslikt elnät vid olika belastningsfall.
8. Beskriva olika start- och varvtalsstyrningsmetoder för asynkronmotorer samt beräkna startströmmar vid de olika metoderna.
9. Beräkna likströmsstorheter vid olika likriktarkopplingar och frekvensomriktare samt beskriva dess funktion och samverkan med elmaskiner.
10. Beräkna kortslutningsströmmar för balanserade fel och redogöra för konsekvenser av kortslutningsströmmar med fokus på mekaniska och termiska påkänningar.
11. Beskriva principen för isolationsövervakningssystem.

Examination Del B täcker följande lärandemål:
12. Verkställa en infasning av en synkronmaskin till ett trefasnät och förklara funktionen vid generering av aktiv och reaktiv effekt.
13. Kunna utföra felsökning i ett fartygslikt elsystem.
14. Kunna relatera till de risker som handhavande av högspänningsanläggningar medför
15. Tillämpa föreskrifter för högspänningsanläggningar, arbetsmiljö och säkerhet ombord fartyg med tillhörande utrustning som tillhör landanslutningsutrustning
16. Beskriva hur övervakning av drift och vid operationer med högspänningsanläggningar skall gå till.
17. Beskriva arbetsproceduren för högspänning.
18. Beskriva principerna för jordning av högspänningsanläggningar.
19. Beskriva risker och skador som kan bli följder av felaktigt handhavande.
20. Beskriva de risker som det innebär att fasa in och ur högspänningsanläggningar.
21. Beskriva de skador som kan uppkomma vid arbeten i högspänningsanläggningar.

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due