Course syllabus

Kurs-PM

ACE190 ACE190 BIM: Building information modelling lp1 HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Architecture and Civil Engineering

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator

föreläsare

lärare

handledare samt deras respektive kontaktuppgifter. Om kursen har med externa gästföreläsare eller liknande, beskriv gärna kortfattat vilket företag eller liknande de kommer från.

Om det behövs: listning av administrativ personal samt deras kontaktuppgifter.

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

NA

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Study plan

************************

Course-PM

ACE190 ACE190 BIM: Building information modelling lp1 HT23 (3hp)

Course is offered by the department of Architecture and Civil Engineering

Contact details

List of...

 • examiner
 • lecturer
 • teachers
 • supervisors

...along with their contact details. If the course have external guest lecturers or such, give a brief description of their role and the company or similar they represent.

If needed, list administrative staff, along with their contact details.

Course purpose

Short description of the course purpose and content: can be copied from syllabus in Studieportalen. Additional information can be added.

Schedule

TimeEdit

Course literature

List all mandatory literature, including descriptions of how to access the texts (e.g. Cremona, Chalmers Library, links).

Also list reference literature, further reading, and other non-mandatory texts.

Course design

Description of the course's learning activities; how they are implemented and how they are connected. This is the student's guide to navigating the course. Do not forget to give the student advice on how to learn as much as possible based on the pedagogy you have chosen. Often, you may need to emphasize concrete things like how often they should enter the learning space on the learning platform, how different issues are shared between supervisors, etc.

Provide a plan for

 • lectures
 • exervises
 • laboratory work
 • projects
 • supervision
 • feedback
 • seminars

Should contain a description of how the digital tools (Canvas and others) should be used and how they are organized, as well as how communication between teachers and students takes place (Canvas, e-mail, other).

Do not forget to describe any resources that students need to use, such as lab equipment, studios, workshops, physical or digital materials.

You should be clear how missed deadlines and revisions are handled.

Changes made since the last occasion

A summary of changes made since the last occasion.

Learning objectives and syllabus

Learning objectives:

NA

Link to the syllabus on Studieportalen.

Study plan

If the course is a joint course (Chalmers and Göteborgs Universitet) you should link to both syllabus (Chalmers and Göteborgs Universitet).

Examination form

Description of how the examination – written examinations and other – is executed and assessed.

Include:

 • what components are included, the purpose of these, and how they contribute to the learning objectives
 • how compulsory and/or voluntary components contribute to the final grade
 • grading limits and any other requirements for all forms of examination in order to pass the course (compulsory components)
 • examination form, e.g. if the examination is conducted as a digital examination
 • time and place of examination, both written exams and other exams such as project presentations
 • aids permitted during examinations, as well as which markings, indexes and notes in aids are permitted

Do not forget to be extra clear with project assignments; what is the problem, what should be done, what is the expected result, and how should this result be reported. Details such as templates for project reports, what happens at missed deadlines etc. are extra important to include.

Course summary:

Date Details Due