Course syllabus

Kurs-PM

LMT991 LMT991 Kvalitet och driftsäkerhet lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

Kontaktuppgifter

LÄRARE

Torbjörn Ylipää (TY)                                torbjorn.ylipaa@chalmers.se
Peter Hammersberg (PH)                       peter.hammersberg@chalmers.se
Mirka Kans                                              Mirka.Kans@chalmers.se
Hendry Raharjo (RH)                               hendry.raharjo@chalmers.se
Willhelm Söderkvist Vermlin (WSV)      wilhelm.soderkvist.vermelin@ri.se

KURSREPRESENTANTER

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för de olika moment och aktiviteter som ingår i ett företags arbete med frågor relaterade till kvalitet och driftsäkerhet. Både övergripande filosofier liksom praktiskt förankrade metoder gås igenom.  

 

Schema

Se kursPM

Kurslitteratur

Lärobok:                             Bergman B., Klefsjö B., Kvalitet från behov till användning (2020)

Övrig materiel:                   PPT-bilder, övningsuppgifter samt länkar till artiklar och e-böcker.

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar och övningar samt datorlaborationer. Föreläsningarna avser att introducera och exemplifiera för kursen centrala begrepp, modeller och metoder för kvalitets- och driftsäkerhetsarbete. Övningarna och laborationerna syftar att ge tillfälle till fördjupning inom centrala delar av företagens arbete med kvalitets- och driftsäkerhetsfrågor.

Förändringar sedan förra kurstillfället

För att ytterligare fördjupa de industripraktiska perspektivet så har en dataanalys-labb har införts, så nu är det totalt fem stycken datorlabbar i kursen. Vidare så har en till gästföreläsare engagerats. Examinationen har gjorts om och duggor samt tentamen sker nu digitalt mha Inspera.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
  • Redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsområdet samt för kvalitetsbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv.
  • Redogöra för kvalitetskoncept såsom Total Quality Management samt kopplingen mot förbättringskoncept som Six Sigma och lean production.
  • Ha kännedom om ledningssystem för kvalitet och de standarder som är tillämpliga
  • Redogöra för underhålls- och driftsäkerhetskoncept, såsom Total Productive Maintenance, Reliability Centered Maintenance samt Smart Maintenance
  • Redogöra för tillgänglighetsbegreppet och dess ingående komponenter 
  • Redogöra för ekonomiska konsekvenser i samband med fel och störningar

Färdigheter och förmågor

  • Tillämpa ett antal ingenjörs- och kvalitetsverktyg, exempelvis 7 QC verktygen, Failure Mode and Effect Analysis, Quality Function Deployment och Failure Tree Aanlysis
  • Göra enklare systemtillförlitlighetsberäkningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Analysera utrustningseffektiviteten hos ett produktionssystem och föreslå förbättringsåtgärder
  • Tillämpa statistiska metoder för underhållsplanering

Examination

I kursen tillämpas digital examination i Inspera.

Duggor (frivilliga):                 Två duggor bestående av kryssfrågor ges. Får man godkänt                                                 på båda dessa motsvarar det godkänd tentamen med
                                               betyg 3. För godkänt krävs det minst 16 poäng av 32 för varje dugga.

Datorlaborationer:              Fem st datorlabborationer med obligatorisk inlämning på Canvas.

Gästföreläsare:                   Obligatorisk närvaro vid de fyra gästföreläsningar.

Studiebesök:                       Obligatorisk närvaro vid studiebesöket på Volvo Cars.

Tentamen:                          Poängsätts med max 64p.

Slutbetyg:                           För slutbetyg fordras godkänd tentamen (eller godkända duggor) samt inlämnade laborationer och deltagande vid de                                        obligatoriska momenten.

Slutbetyg ges utifrån tentamensresultatet med gränserna 32p (3), 44p (4) respektive 56p (5).

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due