Course syllabus

Kurs-PM

BOM225 - Ekonomi och organisation i byggsektorn (Management and organisation in the construction sector) - lp2 HT23 (9 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Obligatorisk kurs för programmen Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik (åk 1), Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör (åk 2), samt Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör (åk 2).

 

Kontaktuppgifter

I kursen kommer ni möta följande personer:

Examinator och kursansvar:

Dilek Ulutas Duman - Chalmers tekniska högskola, dileku@chalmers.se

TÖ Lärare:

Oliver Disney - Chalmers tekniska högskola, oliver.disney@chalmers.se

Litteraturseminarium Lärare:

Shahin Sateei - Chalmers tekniska högskola, shahin.sateei@chalmers.se

Föreläsare:

Henrik Linderoth - Jönköping University

Daniella Troje - Chalmers tekniska högskola

Jan Bröchner - Chalmers tekniska högskola

Mikael Viklund Tallgren - Chalmers tekniska högskola

Viktoria Sundquist - Chalmers tekniska högskola

Fredrik Lundell - Högskolan i Skövde

Efraim Ljung - Chalmers tekniska högskola / Skanska AB

Kjell Karlsson - Byggstyrning i Mälardalen AB

Mats Ek – Auxilicon AB

Kenny Zetterberg - NCC

Schema

TimeEdit

Kursens syfte

Kursen syftar till att förbereda studenterna för sin framtida roll som beslutsfattare avseende ekonomiska och organisatoriska frågor. Kursen ger grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, organisation och ledning av företag och projekt inom byggsektorn. I detta ingår att kunna hantera begrepp och modeller för att fatta företagsekonomiska och projektadministrativa beslut. Kursen syftar även till att ge studenterna kunskap om hur BIM och dess information kan användas och integreras i byggprocessen.

Dessutom ska studenten:
- Utveckla sin förmåga att planera och organisera arbete samt fatta beslut i gruppkontexter
- Utveckla sin förmåga att beskriva, analysera, jämföra och diskutera företagsekonomiska och organisatoriska faktorer som påverkar företag i byggsektorn
- Utveckla sina kommunikativa färdigheter

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva och ge exempel på grundläggande organisatoriska teorier/principer för hur företag fungerar, såsom affärsidé, strategier och mål
 2. Identifiera och ge exempel på vanliga organisationsformer för byggsektorns företag
 3. Identifiera och ge exempel på vanliga genomförandeformer för byggprojekt
 4. Ge exempel och förklara relationen mellan kontraktsformer, aktörer och intressenter i byggsektorn
 5. Förstå antaganden bakom företagsekonomiska begrepp och modeller
 6. Känna till, välja mellan samt göra kalkyler för ekonomisk analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt i projekt och företag
 7. Beskriva och förklara hur företag och organisationer kan ta etiskt och socialt ansvar i affärsrelationer och i företagsekonomiska och projektadministrativa beslut
 8. Använda metoder och verktyg för planering, ledning, resursstyrning, budgetering och uppföljning av byggprojekt
 9. Redogöra för grundläggande beteendevetenskapliga aspekter avseende gruppers fungerande
 10. Tillämpa IT-baserade hjälpmedel för att upprätta kalkyler och beslutsunderlag.
 11. Använda BIM-modellens information för mängdberäkning, kalkyler och planering, vilket visar på nya möjligheter för samverkan mellan aktörer i byggprojekt
 12. Redogöra för hur BSAB/AMA-beskrivningar är kopplade till byggnadsdelar och databaser
 13. Ge exempel på och redogöra för hur genomförandeformer (t ex entreprenadformer, virtuellt byggande) påverkar användandet av BIM för planering, organisering och ledning av projekt

Samtliga av ovan nämnda lärandemål har en tillämpning inom byggsektorn.

Kursens upplägg

Undervisningsformer:

Kursen inkluderar föreläsningar, där teori inom områden företagsekonomi och organisationsledning presenteras. Vidare inkluderas ett antal föreläsningar som tydligt fokuserar på byggbranschens unika förutsättningar, där möter studenterna såväl forskare som representanter för branschen. Översikt över ämne, lärare, och läsanvisningar för samtliga föreläsningar finns i filen “schema” på kurshemsidan.

Utöver föreläsningarna ingår fyra stycken verklighetsnära tillämpningsövningar i kursen, de presentas närmare nedan under rubriken ”Tillämpningsövningar”. Vidare inkluderar kursen ett obligatoriskt litteraturseminarium, se rubrik ”Litteraturseminarium” för mer information om seminariet.

Kursinnehåll

 • Företagets organisation och ledning - tar upp grunderna kring marknadsvillkor, affärsidéer, mål, strategier, organisationsformer, intressenter, företagsetik, ledningsstrukturer och system.
 • Ekonomistyrning, resultatplanering och produktkalkyler - behandlar grundläggande ekonomiska begrepp, kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, självkostnadskalkyler och bidragskalkyler.
 • Investeringar och investeringskalkyler - tar upp investeringsbeslut och olika kalkylmodeller för kortsiktig och långsiktig ekonomisk planering. Ger grundläggande förståelse kring beslutsfattande och riskbedömning.
 • Projektadministration - behandlar projektorganisering, projektplanering, samverkan och kommunikation.
 • Projektplanering och ledning - tar upp entreprenadformer, upphandling och kontraktsformer, anbud, inköp och tidsplanering

Organisation

Kursen innehåller följande undervisningsformer:

 • Föreläsningar
 • Räkneövningar
 • Verklighetsnära tillämpningsövningar
 • Litteraturseminarier

Tillämpningsövningar

 • Detaljerade instruktioner kring varje övning kommer att postas löpande på kurshemsida (se även filen “schema” för översikt av datum).
 • För dessa övningar kommer klassen delas in fyra grupper, A, B, C, D. Datum för övningarna för respektive grupp finns i schemat (TÖ2,3,4). Det blir en liten förändring i TÖ1 då du behöver delas upp på 5 pass. Vänligen följ informationen i TÖ1-filen.
 • Ni anmäler er själva till grupperna på kurshemsidan i Canvas. TÖ1 görs individuellt medan TÖ2-TÖ4 görs i grupper om två eller tre. Om ni av någon anledning får förhinder den tid ni blivit tilldelad så får ni själva byta tid med en annan grupp. För TÖ2 och TÖ3 utgör de bokade passen handledningspass och tid finns för att jobba med uppgiften. TÖ1 och TÖ4 har obligatorisk medverkan. Detta behöver inte meddelas i förväg, men ni får däremot inte byta tillfälle om ni inte hittat någon att byta med (detta på grund av att platserna är begränsade).
 • Ansvarig lärare: Oliver Disney, oliver.disney@chalmers.se

TÖ1 

Medverkan på TÖ1 är obligatorisk för godkänd kurs. Det blir fem olika pass. Du måste vara närvarande vid den session som du blivit tilldelad. 

TÖ2 och TÖ3 

Tillämpningsövningarna TÖ2 och TÖ3 slutrapporteras med en obligatorisk inlämning som bedöms utifrån betygsskalan U,3,4,5. Betygen 4 eller 5 ger 2 respektive 3 extrapoäng på sluttentamen (per styck). Betyg 3 ger inga extrapoäng. Vid betyg U krävs komplettering som sedan kan ges högst betyg 3. För TÖ2 och TÖ3 är det bara inlämningen som är obligatorisk, men det rekommenderas starkt att närvara vid de schemalagda tillfällena eftersom handledning erbjuds då. För TÖ2 och TÖ3 ges inget extra övningstillfälle.

TÖ4 

TÖ4 bygger vidare på TÖ3. TÖ4 slutrapporteras med en obligatorisk inlämning som bedöms utifrån Godkänd/Icke Godkänd. Vid icke-godkänd krävs komplettering.  För TÖ4 ges inget extra övningstillfälle.

Litteraturseminarium

I kursen ingår även ett litteraturseminarium där närvaro och aktivt deltagande är obligatorisk. Vidare skall skriftig inlämning och opposition vara genomförd. Utifall ni missat de ordinarie tillfällena kommer en extra skrivuppgift att krävas för godkänd kurs. Mer info om detta kommer att postas löpande på kurshemsidan.

Kurslitteratur

Berggård, J., (2021) Företagsekonomi. Från begrepp till beslut, Sanoma Utbildning, Stockholm

Berggård, J., (2021) Företagsekonomi. Från begrepp till beslut, Övningar/Facit, Sanoma Utbildning, Stockholm

I kursen ingår hela kursboken (förutom kap 19). Ni ansvarar själva för löpande inläsning  av denna.  Kurslitteraturen finns att köpa på Cremona.

Utöver dessa kursböcker ingår som kurslitteratur även föreläsningsanteckningar, material relaterat till tillämpningsövningarna , samt artiklarna för litteraturseminariet (se nedan). Artiklarna är tillgängliga via Chalmers Bibliotek.

Artiklar till litteraturseminarium:

Article 1: Mattias Jacobsson, Henrik C.J. Linderoth & Steve Rowlinson (2017) The role of industry: an analytical framework to understand ICT transformation within the AEC industry, Construction Management and Economics, 35:10, 611-626, DOI:10.1080/01446193.2017.1315148


Article 2: Jakob Brinkø Berg, Christian Thuesen, Sidsel Katrine Ernstsen & Per Anker Jensen (2021) Reconfiguring the construction value chain: analysing key sources of friction in the business model archetypes of AEC companies in strategic partnerships, Construction Management and Economics, 39:6, 533-548, DOI: 10.1080/01446193.2021.1925134


Article 3: Martin Grill, Kent Nielsen, Regine Grytnes, Anders Pousette & Marianne Törner (2019) The leadership practices of construction site managers and their influence on occupational safety: an observational study of transformational and passive/ avoidant leadership, Construction Management and Economics, 37:5, 278-293, DOI:10.1080/01446193.2018.1526388


Article 4: Pernilla Gluch & Stina Hellsvik (2023) The influence of multiple logics on the work of sustainability professionals, Construction Management and Economics, 41:11-12, 893-909, DOI: 10.1080/01446193.2023.2214252

Artiklarna kan nås (hemifrån) via Chalmers nätbibliotek där ni loggar in med er CID och tillhörande lösenord. Artiklarna går även att ladda ned direkt ifall ni är uppkopplade mot Chalmers nätet. 

Examination

 • Grupparbete med redovisning i Litteraturseminarium
 • Inlämningsuppgifter och tillämpningsövningar
 • Skriftlig tentamen

TÖ1-TÖ4 är tillämpningsövningar. När alla deras obligatoriska moment är slutförda ger de tillsammans 3 hp. Tillämpningsövningarna syftar till att ökan studenternas förståelse genom praktiska moment samt fördjupa kursens koppling till hur arbetet med ekonomi, ekonomisk styrning, organisation och projekt går till i byggbranschen. TÖ2 och TÖ3 ger extrapoäng till ordinarie examination och två nästföljande omtentamen. Tillämpningsövningar betygsätts med U/G.

För godkänt på litteraturseminariet så är aktivt deltagande obligatoriskt. Till Litteraturseminariet skall varje grupp skriva ett refererat på en artikel som lämnas in på Canvas, tillsammans med den opposition på en annan grupp som ingår i förberedelserna till seminariet. Utifall ni missat de ordinarie tillfällena kommer en extra skrivuppgift att krävas för godkänd kurs. När de obligatoriska momenten för litteraturseminariet är slutförda ger detta 2 hp. Litteraturseminarium med projektarbete betygsätts med U/G.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Den skriftliga tentamen är betygsgrundande (U,3,4,5).

Tentamensfrågorna kommer  att baseras på hela kursboken (förutom kap 19) och alla föreläsningarna (och slidsen).

Maxpoäng på tentamen är 65 poäng. För godkänt krävs minst 30 poäng.

 • Betyg 3: 30-44 poäng
 • Betyg 4: 45-55 poäng
 • Betyg 5: 56-65 poäng

Till detta tillkommer eventuella extrapoäng som ges för betyg 4 och 5 i TÖ2 och TÖ3 som räknas med i tentamensbetyget för ordinarie examination och två nästföljande omtentamen. Dessa extrapoäng kan även användas för att nå betyg 3.

Genomförd godkänd tentamen samt godkända tillämpningsövningar och godkännt litteraturseminarium är kriterierna för examination och slutbetyg av kursen som sammanlagt ger 9 hp.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due