Course syllabus

Kurs-PM

BOM315 Projekteringsmetodik infrastruktur och anläggning lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Kurs-PM.pdf

Kontaktuppgifter

Examinator: Joosef Leppänen, e-post: joosef.leppanen@chalmers.se, tel. 0739-51 22 88

Föreläsare:  Mats Karlsson: Konstruktionsteknik,  e-post: mats.d.karlsson@chalmers.se, tel. 070-536 66 00

Lärare, projektarbete i Novapoint:

JJ - Jenny Johansson, Trimble

WSP - Jonas Mörhed, Yaping Lu, Daniel Ekström

Kursens syfte

Syfte:

 • Ge en insikt i processen för genomförande av Infrastrukturprojekt från tidig idéfas till färdigställt projekt.
 • Ge kunskap kring processen om hur projektering genomförs avseende arbetssätt, deltagande aktörer samt resultat av projekteringen. Vidare en orientering kring hur projekteringens resultat används vidare i processen för produktion och färdigställande av projektet.
 • Ge kunskap kring upphandling, genomförande och uppföljning av projekteringsuppdrag med fokus mot projektplanering, styrning och kvalitetssäkring
 • Ge en översikt av tekniskt regelverk och dess struktur.
 • Med utgångspunkt från kunskaper inhämtade i tidigare kurser tillämpa dessa i ett projektarbete i form av projektering av en vägsträcka.
 • Ge kunskap kring och grundläggande färdighet i hur projektering genomförs med avseende på arbetssätt, användning av verktyg etc. Exempel på det sistnämnda är användning av AutoCad och Novapoint.
 • Ge en insikt i hur projekteringsarbete genomförs hos de företag och organisationer som genomför projekteringsuppdrag. Vidare en insikt av hur det är att arbeta i rollen som projektör.

Innehåll:

 • Genomgång av processen för genomförande av infrastrukturprojekt med särskilt focus mot projektering.
 • Grundläggande utbildning i upphandling, genomförande och uppföljning av projekteringsuppdrag.
 • Grundläggande utbildning i projekteringsverktyget AutoCAD och Novapoint.
 • Projektarbete i form av genomförande av ett projekteringsuppdrag för ett vägprojekt.

Schema

TimeEdit

Kurslitteratur

[1] Föreläsningsmaterial

[2] Användarhandledningar etc. AutoCad och Novapoint

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar men framförallt av ett projektarbete där deltagarna skall genomföra ett projekteringsuppdrag för en vägsträcka.

Detta innebär i sin tur att kursdeltagarna arbetar individuellt och i grupp i datasal med att genomföra projektuppgiften.

Lärarna är yrkesverksamma ingenjörer med god erfarenhet av projekteringsarbete. De kommer vid respektive kurstillfälle introducera nya moment. Detta arbetssätt kommer leda till att kursdeltagarna får en god bild kring har ett projekteringsuppdrag successivt växer fram.

Information kring kursen kommer finnas på kursens hemsida i Canvas.    

Förändringar sedan förra kurstillfället

Inga

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- Förklara projekteringens roll i byggprocessen och ge exempel på olika typer av aktörer aktiva i projektering (allmän del)      
- Beskriva konsultbranschens struktur (allmän del)
- Beskriva hur en projekteringsprocess/produktbestämningsprocess genomförs, faser och organisering (allmän del)
- Ge exempel på gällande regelverk och föreskrifter som styr projektering (allmän del) 
- Beskriva och utnyttja tillgängligt kartmaterial inför byggandet
- Tillämpa aktuell projekteringsmetodik 
- Förklara de olika stegen i detaljprojektering av en väg 
- Använda ett projekteringsprogram för projekteringen av en vägsträcka 
- Identifiera hinder och problem och välja lämplig vägsträckning 
- Dimensionera en vägs överbyggnad 
- Producera ritningar i plan, profil och tvärsektion 
- Sammanfatta de olika kostnadsposterna i ett vägprojekt 
- Utarbeta, presentera och kritiskt värdera ett vägförslag med hänsyn till trafiktekniska, geotekniska och miljömässiga förutsättningar.

Examination

Bedömning från kursen är Godkänd och Icke godkänd.

För Godkänd krävs följande:

 • Redovisning av gruppuppgift avseende projekteringsprocessen.
 • Genomfört och redovisat projektarbete.  

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due