Course syllabus

Kurs-PM

SEE130 SEE130 Etiska perspektiv på globala system lp2 HT23 (2 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Betygskala: G/U

Utbildningsnivå: Grundnivå

Undervisningsspråk: English/Svenska

Huvudområde: Globala system

Kursen är enbart öppen för studenter som har kursen i sin programplan

 

Examinator:

Sonia Yeh

Syfte

Kursens syfte är studenterna ska börja artikulera och analysera sina egna etiska positioner, och förstå andras perspektiv. De ska även få inblick i hur etiska perspektiv påverkar hur, och vilka globala system, som bör studeras. Vidare ska kursen fungera som en förlängning av år 1 i kursen Introduktion till globala system, genom projekt, seminarier eller aktiviteter.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 • Känna till och förklara grundläggande etiska begrepp
 • Reflektera över hur olika etiska utgångspunkter påverkar studier av globala system.
 • Beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser
 • Göra välgrundade bedömningar av möjliga etiska konsekvenser, utifrån kunskap om etikteori/moralfilosofi
 • Formulera argument för och diskutera beslut som leder till etiska konsekvenser

Innehåll

Grundläggande etiska begrepp och principer. Studera fallstudier i verkligheten och diskutera vilka aspekter av etik som är relevanta till globala system och hur de löstes. Eleverna debatter från olika perspektiv och tänka på rollen som GS-ingenjörer.  

Organisation

Kursen består av

 • föreläsningar om etiska begrepp
 • Debatter
 • Seminarium runt etiska aspekter på globala system

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan.

Examination, inklusive obligatoriska moment

 • Aktivt deltagande på seminarium, föreläsningar,och uppgifter i klassen.
 • Uppdrag
 • Fallstudier
 • Debatt

Course summary:

Date Details Due