Course syllabus

Kurs-PM  (med information och veckoschema)

LKT105 LKT105 Organisk kemi lp2 HT21 (12 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Gunnar Westman westman@chalmers.se

föreläsare: Gunnar Westman westman@chalmers.se

Övningsledare: Gunnar Westman westman@chalmers.se

Labhandledare: Flavia Ferrara flaviaf@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kort beskrivning av kursens syfte och innehåll kopieras från kursplanen. Ytterligare beskrivningar kan läggas till.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Listning av obligatorisk kurslitteratur, inklusive beskrivning av hur texterna återfinns (Cremona, biblioteket, länkar etc).

Även listning av referenslitteratur, ytterligare läsning (det vill säga, icke-obligatorisk litteratur).

 

Kursens upplägg

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Skall innehålla plan för bland annat:

 • föreläsningar
 • övningar
 • laborationer
 • projekt
 • handledning
 • feedback
 • seminarier

Bör innehålla beskrivning av hur de digitala verktygen (lärplattform och andra) skall användas och hur de är organiserade, samt hur kommunikationen mellan lärare och studenter sker (lärplattform, e-post, annat).

Glöm inte att beskriva eventuella resurser som studenterna behöver använda så som labbutrustning, studios, verkstäder, fysiskt eller digitalt råmaterial.

Du bör vara tydlig med hur missade deadlines och kompletteringar hanteras.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

En sammanfattning av gjorda förändringar sedan förra kurstillfället, baserat på protokoll från kursnämndsmötet.

Lärandemål

Studenten skall kunna

 

 • Identifiera funktionella grupper och namnge okomplicerade föreningar enl IUPAs nomenklatursystem
 • Definiera organiska föreningars stereokemi
 • Relatera samband mellan struktur och reaktivitet
 • Kunna tillämpa reaktionsmekanismer för additionsreaktioner, substitutionsreaktioner eliminationsreaktioner, elektrofil aromatisk substitution och karbonylföreningarnas kemi
 • Använda den kemiska litteraturen för riskanalyser och för att finna syntesmetoder
 • Tillämpa experimentella metoder för syntes, rening och separation av organiska föreningar
 • Identifiera organiska föreningar med hjälp av IR-, Masspektra,  1H-NMR och 13C-NMR.
 • Lista några industriella processer.
 • Presentera laborationsresultat både skriftligt och muntligt på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt.

 

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due